Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 321 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

TUUDno-2020-1801

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, kirsi.kurtti@tuusula.fi
  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.12.2025 asti.

Tuusulan kunnan lausunto esitykseen kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta:

Tuusulan kunta korostaa, että kunnille covid-19-epidemiasta aiheutuvat kustannukset eivät voi jäädä pelkästään kuntien katettavaksi. Valtion tulee korvata kunnille epidemiasta aiheutuvat ylimääräiset taloudelliset vaikutukset, jottei kunnille aiheudu epidemian vuoksi kuntalain mukaista arviointimenettelyä.

Tuusulan kunta ei kannata esityksen mukaista kuntalain väliaikaista muuttamista. Koska arviointimenettelyn käynnistäminen on jo nyt kuntalain 118 §:n mukaisesti valtiovarainministeriön harkinnassa, koronaepidemian talousvaikutukset voidaan ottaa huomioon ilman siitä lailla erikseen säätämistä. Esityksestä luopumista tukee myös perustettavien sote-maakuntien taloudellinen vaikutus kuntien talouteen ja se, että soteuudistuksen myötä kuntien arviointimenettely ja peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää tulee joka tapauksessa uudistaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon valtiovarainministeriölle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdtotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtiovarainministeriö 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.