Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Lausunto, hallituksen esitys eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta

TUUDno-2018-948

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, kirsi.kurtti@tuusula.fi
  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan kuntarakennelain muuttamista. Lakiin lisättäisiin kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten korvaamisesta. Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa.

Esitys on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta.

Esityksen pääasialliset vaikutukset

Yhdistymisavustukseen varattavasta määrärahasta päätettäisiin vuoden 2022 talousarvion yhteydessä. Lähtökohtana olisi 10 miljoonan euron määräraha vuodelle 2022. Yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennettäisiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta. Esityksen mukaan valtionosuuden vähennys olisi asukasta kohden kaikissa kunnissa yhtä suuri eli 1,82 euroa.

Valtionosuuden vähenemisen korvaus ei vaikuttaisi peruspalvelujen valtionosuuteen varattavaan määrärahaan, vaan niiden vähenemisen korvaus esitetään rahoitettavaksi valtion varoista.

Tuusulan kunnan lausunto esitykseen kuntarakennelain muuttamiseksi:

Tuusulan kunta näkee tärkeänä, että kuntarakennetta pystytään kehittämään vapaaehtoisilla yhdistymisillä myös vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien osalta. Esityksen mukaan valtionosuuden vähennys olisi asukasta kohden kaikissa kunnissa yhtä suuri. Kuntarakennelakia ei tule uudistaa niin, että se vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia, vaan kaikki kuntaliitoksiin liittyvät rahoitukset pitää tulla kokonaan valtiolta - kuntarakennelain 44 §:n mukaisesti. Mikäli valtion rahoitus ei ole mahdollista, ehdotetuista kuntarakennelain muutoksista tulee luopua.

Esityksestä luopumista tukee myös perustettavien sote-maakuntien taloudellinen vaikutus kuntien talouteen ja se, että soteuudistuksen myötä kuntien arviointimenettelyä ja peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää tulee joka tapauksessa uudistaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon valtiovarainministeriölle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtiovarainministeriö 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.