Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Tuusulan Kansanopiston Oy, osakkeiden myynti

TUUDno-2021-1922

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Kansanopiston Oy (myöhemmin ”Yhtiö”) on perustettu vuonna 1908. Yhtiö on toiminut vuodesta 1998 lähtien kiinteistöyhtiönä, kun kunta luopui toiminnastaan kiinteistössä ja vuokrasi samalla omistamansa rakennukset Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle (Keuda). Vuokrattaviin tiloihin kuuluu kolme rakennusta: rakennukset A (päärakennus), B (asuntolarakennus lukuun ottamatta entistä talonmiehen asuntoa) ja C (kivirakennus). Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhteensä 2 568 m2. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula. Keuda omistaa tontilla olevan opetuskäytössä olevan rakennuksen. 

Kiinteistön pinta-ala on noin 2,7 ha ja se sijaitsee Tuomala 2030 - osayleiskaavan alueella, jossa se sijoittuu kokonaisuudessaan julkisten palveluiden ja hallinnon alueelle (PY-1). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi merkinnät kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta (sr) sekä ohjeellisesta ulkoilureitistä. Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.

Yhtiö on pitänyt huolta omistamistaan rakennuksista Keudan maksamilla vuokratuloilla. Yhtiön vuotuinen tulos on vaihdellut lähinnä toteutettujen korjauskustannusten laajuudesta riippuen. Korjauskustannukset on kirjattu vuosittain kunkin tilikauden kuluksi. Tiloja peruskorjattu viime vuosina pitkälti Keudan toiveiden mukaisesti, välttämättömyysjärjestyksessä. Vuosikorjaukset ovat pääsääntöisesti olleet 50 000–100 000 euroa. Vuonna 2020 korjauksia tehtiin peräti 240 000 euron edestä, minkä vuoksi Yhtiön tilikauden tulos painui 156 000 euroa tappiolliseksi. Yhtiö on vakavarainen, oma pääoma per 31.12.2020 oli 703 000 euroa. Kunta myönsi Yhtiölle elokuussa 2020 60 000 euron lyhytaikaisen lainan korjauskustannusten kattamiseen. Yhtiö maksaa elokuussa 2021 lainan kokonaisuudessaan takaisin kassavaroillaan. Yhtiöllä ei ole muuta korollista velkaa. Yhtiön tilikauden 2021 tulos on muodostumassa voitolliseksi.

Keuda on päätynyt arvioissaan siihen, että sillä on pysyvä tarve Pekka Halosen akatemian tiloille opetustoiminnassaan. Vaihtoehtoina olisivat joko pitkä vuokrasopimus tai Keudan suora omistus. Keudan näkemyksen mukaan suora omistus olisi kuntayhtymän toimintojen sekä kiinteistön ylläpidon näkökulmasta parempi vaihtoehto.

Tuusulan kunta omistaa 546 472 kappaletta Yhtiön osaketta (91,0 % osakekannasta). Loppu omistus jakaantuu muutamalle kymmenelle pienomistajalle. 

Osakkeiden kauppahinnasta käydyissä keskusteluissa lähtökohtana on ollut 1,5 euron osakekohtainen hinta, jolla kunta on ostanut Yhtiön osakkeita vähemmistöomistajilta vuosina 2017–2018. Hinta asettuisi myös lähelle Yhtiön tilinpäätöksen 12/2020 mukaista substanssiarvoa. Lisäksi kauppahintaa korottavana omaisuuseränä otettaisiin huomioon Yhtiön omistamien pörssiosakkeiden, Nordea Oyj (5156 kpl), Elisa Oyj (450 kpl) ja UPM-Kymmene Oyj (430 kpl), yhteenlaskettu markkinahinta noin 90 000 euroa (0,15 euroa / osake). Pörssiosakkeiden kirjanpitoarvo on yhteensä 4 850 euroa. Pörssiosakkaiden käyvällä arvolla korjattu kauppahinta olisi näin ollen 1,65 euroa/osake. Yhtiön koko osakekannan arvoksi muodostuisi 1,65 euron osakekohtaisella hinnalla noin 990 000 euroa. Tuusulan omistamien osakkeiden 546 472 kpl, arvoksi muodostuisi vastaavasti 901 678,80 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • myydä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle Tuusulan kunnan omistamat Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet, 546 472 kpl, kauppahinnalla 901 678,80 euroa
  • valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupan tarkemmat ehdot ja allekirjoittamaan kauppakirjat Tuusulan kunnan puolesta.

- - -

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ari Nyman teki Tuija Reinikaisen kannattamana muutosesityksen, että ennen myyntiä tehdään kiinteistön kuntoarvio.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ari Nymanin tekemää muutosesitystä äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Ulla Rosenqvist, Outi Huusko, Aila Koivunen, Lilli Salmi, Jari Immonen, Tapio Tammilehto, Ari Koponen, Elisa Laitila), 3 "ei"-ääntä (Tuija Reinikainen, Kalle Ikkelä, Ari Nyman), 1 poissa (Kati Lepojärvi).

Äänin 9 - 3 kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään päätösehdotuksen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.