Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 318 Puolivuosiraportointi 2021, yleishallinto ja johdon tuki

TUUDno-2021-1910

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 3 kuntatoimiala, yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan kunnanhallitukselle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi–kesäkuulta ja tammi–syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain. 

Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat sekä vuositavoitteiden seuranta tammi–kesäkuulta ovat liitteenä. 

Tammi–kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 52,3 %, 66,8 milj. euroa (v. 2020: 46,3 %, 57,4 milj. euroa). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä yleishallinnon ja johdontuen toimialueen puolivuosiraportin ajalta 1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.