Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Puolivuosiraportointi 2021, tekninen lautakunta

TUUDno-2021-1673

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Puolivuosiraportti tammi - kesäkuu 2021

 

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan puoli- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

 

Yhdyskuntatekniikka

 • Kunnallistekniikan suunnittelu
 • Kunnallistekniikan rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Viherpalvelut
 • Liikenne

Tilapalvelut

 • Kiinteistöjohtaminen
 • Rakennuttaminen
 • Kiinteistöjen ylläpito

 

Käyttötalous

 

Vuoden 2021 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24 508 512 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 25 076 310 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -467 798 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 12,0 milj. euroa (48,9 %). Tuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista sekä osittain sisäisistä siivoustuotoista.

Toimintakuluista on toteutunut 12,2 milj. euroa (48,6 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökustannukset, alueiden ja rakennusten kunnossapito, HSL:n kuntaosuus sekä sähkö ja lämmitys.

 

Lisämäärärahat

 

Kunnossapito: 200 000 €

Alkuvuoden lumisateet ja liukkaudentorjunta ovat aiheuttaneet kunnossapitoon noin 400 000 € ylimääräiset kulut ns. normitalveen verrattuna. On nähtävissä, että jäljellä oleva rahamäärä ei riitä enää edes ns. normitalven aikaiseen lumenpoistoon ja liukkaudentorjuntaa, vaan ylitys tulee olemaan noin 200 000 € ilman lisämäärärahaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiseurannan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiraportin ajalta
  1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen lautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.