Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 321 Puolivuosiraportointi 2021, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2021-1672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Puolivuosiraportti tammi - kesäkuu 2021

 

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

 • Elinkeinopalvelut
 • Asuntopalvelut

Projektitoimisto

 • Projektitoimisto
 • Focus
 • Hyrylän keskusta
 • Rykmentinpuisto

Maankäyttö ja paikkatieto

 • Maankäyttö
 • Paikkatieto

Kaavoitus

Rakennusvalvonta

 

Käyttötalous

Vuoden 2021 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 6 310 214 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 7 906 215 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -1 596 001euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 2,2 milj. euroa (36,0 %). Maankäytön sopimuskorvaukset (talousarviossa 3,0 milj. euroa) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ja talousarvion vertailun yhdenmukaistamiseksi toimintatuotoista on puhdistettu tässä yhteydessä Rykmentinpuiston taseyksikön tontinmyynti (2,4 milj. euroa). Tämä erä on käsitelty talousarviossa Kunnanhallituksen alla.

Toimintakuluista on toteutunut 3,7 milj. euroa (47,3 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (52 % talousarviosta).

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
 • hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiseurannan

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiraportin ajalta 1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.