Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 323 Puolivuosiraportointi 2021, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

TUUDno-2021-1845

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 6 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 57,8 %, 4,4 milj. euroa (v2020: 50,5 %, 3,9 milj. euroa).

Hankerahoitus on jaksotettu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen. Koronaepidemia on vaikuttanut sekä toimintaan että talouteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden alaisen toiminnan toimintatuottojen kertymä on n. 470 tuhatta euroa talousarvioita pienempi uimahallin ja liikuntapaikkojen sekä museoiden sulusta johtuen.

Vapaa-aikapalveluiden investoinneista BMX-radan rakennusurakan kilpailutus päättyi heinäkuussa. Työt aloitetaan, kun siitä tehtävä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty. Urakkaan saapuneet tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun määrärahan. Kokonaiskustannukset tarkennetaan syyskuun neljännesvuosikatsauksen käsittelyyn mennessä. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle 190 000 euroa valtionavustusta. Hankkeen valmistumisaikataulu on kesäkuussa 2022.

Muut vapaa-aikapalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä puolivuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiraportin ajalta 1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kulttuuri ja vapaa-aika, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.