Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 322 Puolivuosiraportointi 2021, kasvatus- ja sivistyslautakunta

TUUDno-2021-1844

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain. 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 5 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021 ovat liitteenä. 

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,4 %, 40,9 milj. euroa (v2020: 52,0 %, 39,7 milj. euroa). Hankerahoitus on jaksotettu ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen. 

Koronapandemia on vaikuttanut sekä talouteen että toimintaan. Maksutuottojen kertymä on jäänyt n. 125 tuhatta euroa talousarvioita pienemmäksi. Lautakunnan alaiseen toimintaan kohdennetut säästövelvoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Lisäkustannuksia on kuitenkin tiedossa n. 200 tuhatta euroa Kirkonkylän koulun oppilaiden kuljetuksista väistötiloihin sekä valmistavan opetuksen ryhmän ja erityisen tuen ryhmän perustamisesta lukukauden 2021-22 alkaessa. Kotikuntakorvausten nettovaikutus on taasen n. 535 tuhatta euroa budjetoitua parempi. 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä puolivuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan puolivuosiraportin ajalta 1.1.–30.6.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvatus ja sivistys, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.