Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Kansliapäällikön viran täyttäminen

TUUDno-2021-911

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnassa on kansliapäällikön virka, jonka keskeinen tehtävä on johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa kuntatoimialaa ja vastata toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikön tarkemmista tehtävistä määrätään hallintosäännön 15, 73, 113, 120, 133, 134 pykälissä sekä talous- ja henkilöstöasioiden toimivaltaa koskevissa vastuutaulukoissa. 

Valtuusto on virkaa perustettaessa vuonna 2017 määritellyt kansliapäällikön viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja kokemuksen kunnallishallinnosta.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kansliapäällikön viran täyttämisestä. Kunnanhallitus päättää valtuuston täytettäviin kuuluvien virkojen haettavaksi julistamisesta. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Kansliapäällikön virka voidaan täyttää määräaikaisena, koska tehtävän luonne kunnan johtavana viranhaltijana sitä vaatii. Määräaikaisuus on tarkoituksenmukaista määritellä samaksi kuin pormestarikausi.   

 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • julistaa kansliapäällikön viran haettavaksi
 • todeta, että kansliapäällikön virka täytetään määräaikaisena pormestarikauden pituiseksi, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka
 • oikeuttaa pormestarin määrittelemään tarkemmin hakumenettelyn.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • julistaa kansliapäällikön viran haettavaksi
 • todeta, että kansliapäällikön virka täytetään määräaikaisena pormestarikauden pituiseksi, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka
 • oikeuttaa pormestarin määrittelemään tarkemmin hakumenettelyn
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Kansliapäällikön virka on julistettu haettavaksi ajalla 11.–25.8.2021. Hakemusten käsittely sekä hakijoiden arviointi mm. haastatteluin voidaan toteuttaa vasta 25.8.2021 jälkeen. Mikäli valinta halutaan viedä 6.9.2021 pidettävän valtuuston päätettäväksi, tulee tässä kokouksessa päättää asian ottamisesta valtuuston asialistalle siten, että kunnanhallitus tekee ehdotuksensa valittavasta henkilöstö erikseen myöhemmin. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 6.9.2021 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 30.8.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Määräaikainen kansliapäällikön viran täyttäminen oli julkisesti haettavana ajan 11. - 25.8.2021. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Viran täytön ehdottomina kelpoisuusehtoina ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kunnallishallinnosta. Valinnassa arvostetaan hyvää johtamiskokemusta ja -taitoa sekä monipuolista kunnallisen toiminnan tuntemusta. Hakijoista kolme täytti ehdottomat kelpoisuusehdot. 

Haastatteluihin, jotka pidetään 27.8. ja 30.8.2021, on kutsuttu kelpoisuusehdot täyttäneet hakijat. Haastatteluryhmän kuuluvat pormestari Kalle Ikkelä, apulaispormestarit Tuija Reinikanen ja Jari Immonen, valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg, valtuuston varapuheenjohtajat Mika Mäki-Kuhna ja Jari Anttalainen ja hallintojohtaja Harri Lipasti. Haastatteluryhmän ehdotus valittavasta henkilöstä ja ansiovertailu esitellään kokouksessa.   

Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti kansliapäällikön virkaan valittavaksi Virpi Lehmusvaaran.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

 • myöntää Virpi Lehmusvaaralle harkinnanvaraisen virkavapaan sivistysjohtajan virasta kansliapäällikön viran hoitamista varten, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka, ja siitä lukien, kun valtuusto on nimennyt Lehmusvaaran hoitamaan kansliapäällikön virkaa
 • ehdottaa valtuustolle, että


VALTUUSTO

 • päättää valita Virpi Lehmusvaaran hoitamaan kansliapäällikön virkaa alkaneelle pormestarikaudelle, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka,
 • todeta, että Lehmusvaaralle maksetaan viran hoidosta kokonaispalkkana 10.454,52 euroa kuukaudessa.
   

Kunnanhallitus haastatteli Virpi Lehmusvaaraa ennen asian käsittelyä. Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons ja Paula Miettinen poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian päätöskäsittelyyn.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.