Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Hansel Oy:n kilpailuttaman irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksen ja siihen liittyvien palveluiden 2020–2022 puitesopimuksen laajennus

TUUDno-2021-1923

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan irtaimen omaisuuden hankinnat on tähän asti rahoitettu omalla tulorahoituksella tai lainarahoituksella, lukuun ottamatta ICT- ja mobiililaitteiden laitteiden hankintoja, jotka on pääsääntöisesti rahoitettu 3Step IT Oy:n leasingrahoituksella, Hansel Oy:n kilpailuttaman puitesopimuksen puitteissa.

Irtaimen omaisuuden hankinnoissa 10 000 euroa ylittävät hankinnat on kirjattu investointiosaan ja ne on poistettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti kolmessa vuodessa. Alle 10 000 euron irtaimen omaisuuden hankinnat on puolestaan kirjattu vuosikuluksi käyttötalousmenoihin. Suurimpia irtaimen omaisuuden hankintaeriä ovat uusien koulujen ja päiväkotien ensikertaiset kalustamiset, joiden arvo on kohteen laajuudesta riippuen 100 000–1 000 000 euroa.

Hansel Oy on kilpailuttanut leasing-palveluiden puitesopimuksen sopimuskaudelle 31.1.2020–30.1.2023. Puitejärjestely korvaa KL-Kuntahankintojen aikaisemman sopimuksen ja se on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Sopimuksella voi hankkia leasing-palveluita, joihin kuuluvat: 

 • leasing-rahoitus (merkki- ja malliriippumattomalle irtaimelle käyttöomaisuudelle, kuten kalusteille, turvalaitteille sekä erilaisille ICT-laitteille) 
 • leasing-palvelut ja rahoitus-leasing myös muulle irtaimelle käyttöomaisuudelle
 • rahoitettavien leasing-kohteiden hallinnointiin tarkoitettu hallintapalvelu
 • vuokrakauden jälkeen palautuvien leasing-kohteiden käsittelyyn liittyvät palvelut sekä muut erikseen tilattavat palvelut. 
   

Puitejärjestelyä voivat hyödyntää siihen liittyneet asiakkaat, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä. Puitejärjestely ei koske autojen leasing-palveluita. Sopimustoimittaja on 3Step IT Oy.

Kilpailutuksen ehtojen mukaan leasing-toimittajalla ei ole oikeutta rajoittaa asiakkaan valitseman leasing-kohteen merkkiä tai mallia, vaan asiakas valitsee vapaasti hankittavan kohteen ja sen toimittajan. Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valita hankittavat leasing-kohteet Hanselin puitejärjestelystä. Leasingajan päätyttyä laitteet / kalusteet uusitaan tai lunastetaan ja käytetään loppuun. 

Tuusulan kunnassa on käytetty mainittua leasing-mallia jo useita vuosia ICT-laitteiden osalta. Toimintamallin välittömiä etuja ovat muiden muassa vuokrakohteiden suunnitelmallisen uudistamisen helpottuminen, ajantasaisen ja yhtenäisen laitekannan ylläpito sekä se, että laiterekisteripalvelu ja irtaimistoluettelointi helpottavat laitekannan hallinnointia, kustannusten kohdentamista, inventointien tekemistä. Myös kalusteiden vuokra-aika vastaa jatkossa paremmin kalusteiden todellista pitoaikaa (voimassa olevan poistosuunnitelman mukainen poistoaika kolme vuotta).

Asiakkaalla on myös mahdollisuus myydä omistamiaan kalusteita tai laitteita ja vuokrata niitä takaisin. Tällöin 3Step IT Oy ostaa asiakkaalta tämän omistamat leasingkohteet erillisellä kauppakirjalla yksilöidyllä hinnalla, lisää ne käyttöomaisuusrekisteriin, vuokraa ne takaisin asiakkaalle ja lisää vuokrat vuokralaskulle. Kalustehankinnoissa sovellettava leasingaika olisi 5–10 vuotta. Tarkoituksena on, että jatkossa kaikki kunnan palveluverkkoon liittyvät ensikalustamiset rahoitettaisiin leasingilla. 

Tarkoituksena on myös, että kunta myisi 3Step IT:lle ja takaisinvuokraisi Kellokosken koulun kalusteet. Koulun kalustaminen tapahtui koulun laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä. Kalusteiden alkuperäinen hankintameno oli yhteensä
1 milj. euroa ja kalusteiden tasearvo oli 31.12.2020 0,2 milj. euroa. Kalusteet myytäisiin 3Step IT:lle tasearvolla 31.12.2020. Järjestelyn myötä myös tämä suurehko omaisuuserä saataisiin irtaimistoluettelon piiriin. 

Puitesopimuksen laajennuksella sekä toteutettavalla myynti ja taksinvuokrausratkaisulla on pienehkö positiivinen vaikutus kunnan tulevien vuosien käyttötalouteen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää,

 • että Tuusulan kunta liittyy Hansel Oy:n leasing-palveluiden puitesopimukseen ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen ja leasing-limiittisopimuksen
 • myydä Kellokosken koulun kalusteet 3Step IT:lle kauppahintaan 203 072,15 euroa sekä vuokrata kalusteet takaisin kunnalle viiden vuoden sopimusajalla
 • valtuuttaa talousjohtajan yhdessä hallintojohtajan kanssa allekirjoittamaan leasingjärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.