Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 370 Peab Industri Oy, kallion louhinnan, louheen murskauksen, betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, maa-aineslupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa

TUUDno-2020-586

Valmistelija

  • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi
  • Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi
  • Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Peab Industry Oy on jättänyt ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen sekä aloituslupahakemuksen koskien kallion louhintaa sekä louheen ja asfaltin murskausta kiinteistöllä Nimetön 92-34-23-1 osoitteessa Hanskalliontie Vantaa.  Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa 1.10.2020 mennessä.


Hanke

Peab Industry Oy hakee 15 vuodeksi ympäristö- ja maa-aineslupaa kiinteistöllä Nimetön 92-34-23-1 osoitteessa Hanskalliontie Vantaa. Haettavat toiminnot ovat maa-aineksen otto, louheen ja asfalttijätteen vastaanotto ja murskaus. Lupaa haetaan aloittaa toiminta vakuutta vastaan louhinnan ja murskauksen osalta, ei muiden haettujen toimintojen osalta.

Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria , josta ottamisaluetta 6,75 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 700 000 kiinto-m3, joka vastaa noin 1890000 tonnia. Vuosittain arvioidaan otettavan keskimäärin 400 000 ja maksimissaan 800 000 tonnia. Alueella otetaan vastaan louhetta keskimäärin 350 000 tonnia ja maksimissaan 700 000 tonnia ja asfalttijätettä 60 000 tonnia vuodessa. Alueella murskataan kiviainesta keskimäärin 750 000 t ja maksimissaan 1,5 milj. t. Alue tasataan asemakaavan mukaiseen tasoon +54….+59. Louhinta aloitetaan tieliittymän kohdalta etelään ja etenee itään ja pohjoiseen.

Asemakaavassa alueelle on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET). Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, josta Uudenmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän 22.3.2019. Tämän hakemuksen mukainen toiminta vastaa parhaiten  YVA-selostuksessa esitettyä vaihtoehtoa VE 1 B, pois lukien betonijätteen vastaanotto ja käsittely.

Toiminta-ajat arkisin maanantaista perjantaihin
-Murskaus 7-22
-Poraus, rikotus  7-22*
-Räjäytykset 8-18, valoisaan aikaan
-Kuormaus ja kuljetus 6-22
*Jos porausta tai rikotusta joudutaan tekemään alle 500 m päässä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta, porausajat ovat Muraus-asetuksen mukaisesti 7-21 ja rikotus 8-18.

Louhintatyöstä tehdään aina räjäytys- ja turvallisuussuunnitelma.

Tällä hetkellä alueelle tullaan Hanskalliontietä, ja siitä soratietä noin 200 metriä, jonka jälkeen kuljetaan väliaikaista työmaatietä. Asemakaavan mukainen tieyhteys rakennetaan ennen toiminnan aloittamista. Alueen liikenne tulee suuntaumaan suurimmaksi osin Hanskalliontieltä ensin Katriinantielle ja sieltä etelään ja edelleen Kehä III:lle. Liikenneselvityksessä arvioitiin, että nyt haettavalla keskimääräisellä tuotannolla alueelle tulee ja sieltä lähtee noin 176 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Melumallinnuksen mukaan missään mallinnustilanteessa melutaso ei ylitä päiväaikaista ohjearvoa 55 dB lähimmillä asuinkiinteistöillä. Mallinnus on tehty sekä meluvallin kanssa, että ilman. Mallinnuksessa on otettu huomioon myös yöaikainen melu (klo 22-07).

Hiukkaspäästöjä muodostuu alueen kaikissa toiminnoissa, ja suurimmiksi päästölähteiksi YVA-menettelyssä on arvioitu asfalttiasema ja betoniasema. Betoniasemaa ei tuoda alueelle.


Kunnanhallituksen lausunto

Kunnanhallitus toteaa, että haittojen torjunnan kannalta hanke sijoittuu riittävän kauaksi Tuusulan puolen asutuksesta ja että pääosin liikenteen on arvioitu suuntautuvan Vantaan suuntaan. Kuitenkin jo ELY-keskuksen perustellussa päätelmässä nostettiin YVA-menettelyn puutteeksi liikenteellisten vaikutusten arviointi. Kyse oli siitä, että YVA -vaiheessa liikenne-ennusteissa oli epämääräisyyttä ja lisääntyvän liikenteen kokonaisvaikutusta pidettiin paikallisesti merkittävänä. Toiminnan aloittamislupa-asiakirjoihin on kesällä 2020 koottu mm. liikenneselvitys, jossa on tarkennettu liikenne-ennustetta ja todettu mm. hankkeen liikennetuotokseen liittyvä epävarmuus sekä alueen liikenneverkon kehityksen tilanne. Kunta pitää tärkeänä, että hankkeen liikenteellisiä vaikutuksia seurataan suunnitelmallisesti. Kunta katsoo, että hankkeelle tulisi laatia liikennevaikutuksia koskeva seurantasuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi lupahakemuksen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon aluehallintovirastolle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.