Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 367 Osavuosikatsaus II 2020, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2020-2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

 

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

•                    Elinkeinopalvelut

•                    Hyrylän keskusta

•                    Rykmentinpuisto

•                    Focus

 

Kuntasuunnittelu

•                    Kaavoitus

•                    Maankäyttö

•                    Paikkatieto

 

Rakennusvalvonta

 

Käyttötalous

 

Vuoden 2020 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 5 087 402 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 9 568 044 euroa, jolloin toimintakate on – 4 480 642 euroa.

 

Toimintatuotoista on toteutunut 2 285 121 euroa (44,9 %). Maankäytön sopimuskorvaukset

 (talousarviossa 1 500 000 euroa) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakuluista on toteutunut 5 964 029 euroa (62,33 %).

 

Maanmyyntituloiksi on vuoden 2020 talousarviossa budjetoitu 8,8 M€. Maanmyyntituloja

arvioidaan kertyvän koko vuonna 6 800 000 euroa. Maankäytön sopimuskorvauksia arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan palveluyksikkötasolla
  •  hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
  •  ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 31.8.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.