Kunnanhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Omakotitonttien myyntihinnan ja vuokran suuruuden päättäminen vuonna 2020 luovutettavien tonttien osalta

TUUDno-2019-1359

Valmistelija

 • Sari Tennijärvi, tontti-insinööri, sari.tennijarvi@tuusula.fi
 • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan maapoliittisten tavoitteiden mukaisesti kunta pyrkii vuonna 2020 luovuttamaan omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen. Kunnanvaltuusto voi aiempien vuosien tapaan tehdä päätöksen luovutettavien kohteiden hinnoittelusta alueittain. Hinnoittelun lähtökohtana voidaan pitää kohtuullisia käypiä hintoja. Valtuusto on vahvistanut hinnat vuosittain vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön mukaan toimivalta tonttien luovutuspäätösten tekemiseen valtuuston hyväksymin hinnoin ja ehdoin on maankäyttöpäälliköllä 200.000 e saakka ja yli 200.000 e kuntakehitysjohtajalla.

Etelä-Tuusulassa vuonna 2017 tuli voimaan Anttilanrannan ja Lahelanpelto II asemakaava-alueet. Anttilanrannan alueelle valmistui kunnallistekniikka 15.6.2018 mennessä. Alueella oli kunnan omistuksessa 41 kpl tontteja, joista tällä hetkellä on vapaana 16 kpl. Tontit ovat jatkuvassa haussa tarjouskilpailuna valtuuston päättämin pohjahinnoin vuoden 2019 loppuun. Lahelanpelto II -alueella on kunnalla omakotitonttivarantoa 119 kpl. Alueelle rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa.
I-vaihe rakentui kesäkuun loppuun mennessä siihen valmiuteen, että rakentamisen pystyi aloittamaan yhdeksän (9) omakotitontin osalta. Näistä on yksi (1) vapaana.
Kunnallistekniikan rakentamisen II-vaiheessa rakennetaan kaava-alueen loppuosa, joka on kesällä 2020 siinä valmiudessa, että tontit ovat rakennettavissa. Alueelta voidaan luovuttaa jatkuvalla haulla tontteja tarpeen mukaan kortteleittain.

Asuntomessualueen tonteille on valtuusto 13.3.2017 § 31 päättänyt hinnat. Hinnat ovat voimassa 31.8.2020 saakka. Messutoiminnoille varatut tontit vapautuvat luovutettavaksi messujen jälkeen. Asuntomessualueen hintapäätöksen voimassaoloaikaa on syytä jatkaa siten, että hinnat ovat voimassa siten kuin tässä päätöksessä päätetään. Vuokrattaessa vuokraprosentti on 5 % valtuuston päätöksen 13.11.2017 § 196 mukaisesti.

Asuntomessualueen v. 2020 omakotitonttien sekä tuottajamuotoisten tonttien myyntihinnat ovat seuraavat:

tonttitehokkuuden ollessa

 • e=0,3 on hinta 425 e/k-m²
 • yli e=0,3, mutta alle e=0,5 on hinta 400 e/k-m²
 • yli e=0,5 on hinta 375–380 e/k-m²
 • tuottajamuotoiset A-tontit 245 e/k-m²
   

Pohjois-Tuusulassa, Jokelan Peltokaaren asemakaava-alueella on tonttivarantoa useiksi vuosiksi. Tontit ovat jatkuvassa haussa. Alueen tonttien markkinointia tehostettiin valtuuston päätöksen 8.10.2018 § 106 mukaisesti kilpailuttamalla kiinteistövälittäjät. Kahdelta välitysliikkeeltä tuli tarjoukset, joiden kanssa tehtiin myyntitoimeksianto 10 tontin markkinoinnista Peltokaaresta. Heidän kauttaan ei ole saatu toistaiseksi yhtään yhteydenottoa.

Peltokaaren alueelta on 2019 aikana luovutettu kuusi (6) omakotitonttia ja kolmen (3) tontin osalta on luovutuspäätökset tehty.

Kellokoskella ei ole tällä hetkellä luovutettavia omakotitontteja. Kaavoitusohjelman mukaan seuraavat omakotitaloalueiden asemakaavat ovat Linjapuisto II ja Joenranta. Linjapuisto II asemakaava on saanut lainvoiman 12.6.2019. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 puolella siten, että tonteilla rakentamaan pääsee kesällä 2021. Tonttien luovuttaminen aloitetaan vuoden 2020 syksyllä. Linjapuisto II -alueella on AO-tontteja 26 kpl. Joenrannan asemakaavoitus on käynnistynyt ja sen osalta tämän hetkisen arvion mukaan tontteja päästään luovuttamaan vuoden 2022 puolella riippuen kaavoituksen etenemisestä ja kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta.

Kunnan omakotitonttien hinnoitteluperuste muutettiin vuonna 2015 kerrosneliöpohjaiseksi, joka on käytössä suurimmalla osalla kuntia ja kaupunkeja.

Vuoden 2019 tonttien hinnat ovat seuraavat:

Kiinteähintaiset AO-tontit
Kellokoski           225 e/k-m²
Jokela                  225 e/k-m²
Etelä-Tuusula     425 e/k-m²

Tarjouskilpailulla myytävien Anttilanrannan tonttien pohjahinnat ovat 600–700 e/k-m².

Varausmaksu on 1.000 euroa.

Hintoihin ei esitetä muutoksia 2020. Tavoitteena on alkuvuoden 2020 aikana laatia nk. vyöhykehinnoittelu koskemaan kaikkia tämän päätöksen mukaisia alueita, jolla varmistetaan luovutettavien tonttien markkinaehtoisuus kuntalain 130 §:n mukaisesti ja huomioidaan EU:n tukisäännökset. Esitetään, että tämä hintapäätös olisi voimassa toistaiseksi, kunnes uusi vyöhykehinnoittelu on valtuustossa hyväksytty, kuitenkin enintään 31.12.2020 asti.

Vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta

Hallintosäännön mukaan maankäyttöpäällikkö päättää ja allekirjoittaa sopimukset kunnan vuokraamien omakotitonttien myynnistä vuokrasopimuksen ehtojen ja kunnanvaltuuston hintapäätöksen mukaisesti.

Vuokralaisella on vuokrasopimuksen ehtojen mukaan oikeus lunastaa tontti omaksi vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olleella myyntihinnalla kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoitushetkestä lukien.Tämän jälkeen myytävän vuokratontin käypä hinta seuraa luovutettavien omakotitonttien hinnoittelua.

Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden on pidetty puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

 • että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta noudattaa lunastushetkellä kulloinkin voimassa olevaa valtuuston omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
   
 • että Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta.
   
 • myydä ja vuokrata toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka seuraavilla, luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 225 e/k-m² ja Etelä-Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 425 e/k-m²
   
 • jatkaa Asuntomessualueen valtuuston 13.3.2017 § 31 sekä 13.11.2017 § 196 hintapäätösten voimassaoloaikaa toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.
   
 • edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen jatkaa Anttilanranta
  -nimisellä asemakaava-alueella kunnanosassa 1 tonttien myyntiä tarjouskilpailuna seuraavasti:
  • seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 700 e/k-m²:
   • kortteli 8093
   • kortteli 8092
   • kortteli 8090
   • kortteli 8089 tontti 1
  • seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 600 e/k-m²:
   • kortteli 8089 tontit 2-7
     
 • tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
   
 • lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
   
 • periä kiinteistönmuodostus- ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
   
 • että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
   
 • että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua 1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.
   
 • että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi- ja viemäri) liittymisestä peritään erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
   
 • että vuokrausehdot ovat seuraavat:
  • vuokra-aika on 50 vuotta
  • vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 % kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
  • vuokra peritään siten, että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, muutoin vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
  • jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, niin suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
  • vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat on maksettu
  • muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päivi Hämäläinen selosti asiaa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.