Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 367 Taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 ja talousarvio vuodelle 2022, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä

TUUDno-2021-1590

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi
  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä lähettää oheisena yhtymähallituksen 30.8.2021 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymävaltuustolle tehtävää ehdotusta 30.9.2021 mennessä.

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. Bruttokustannukset ovat nousseet 6,8 % ja tulot 1,0 % vuoden 2021 talousarvioon nähden. Kuntayhtymän hallitus ei esitä veden yksikköhinnan korotusta vuodelle 2022.

Investointien osalta päähuomio vuonna 2022 on verkostojen saneerauksessa. Lisäksi varaudutaan, Santakosken vedenottamon saneerauksen suunnitteluun sekä automaatiojärjestelmän päivittämiseen. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2021 on 1,4 M€.

Lausunto

Tuusulan kunta pitää hyvänä, että veden yksikköhinta pystytään pitämään ennallaan. Investointien kohdistaminen verkoston saneeraukseen on hyvin linjassa jäsenkuntien vesilaitosten kanssa. Samoin hyvänä pidetään lisävesihankkeiden selvitys- ja tutkimusprojektien jatkamista.

Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Lisätiedot:

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi, Jukka Sahlakari, vesiliikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.