Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 366 Taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 ja talousarvio vuodelle 2022, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

TUUDno-2021-1951

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) lähettää oheisena johtokunnan 30.8.2021 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta 30.9.2021 mennessä.

Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut KUVESin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi.

Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely, Kyläsaaren varapurkutunneli sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävin on jätevesitunnelin saneeraukset Harjusuo-Koivuhaka sekä Alikerava-Harjusuo välillä. Suunnittelukaudella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen sekä Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentamiseen.

Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2022 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 18,2 snt/m3, mikä on noin 7 % suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa oleva hinta (17,0 snt/m3). Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 9,8 snt/m3 tasolle 10,3 snt/m3 ensi vuodelle ja vuosina 2023–2024 vuosimaksu on tasolla 12–13 snt/m3, mutta myös lainaa joudutaan ottamaan noin 600 000 €.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Lausunto

Viemäröinti

Käyttömaksun suurentaminen ja vuosimaksun hienoinen korotus vuodelle 2022 kasvattavat Tuusulan Veden kuluja noin 60 000 €. Tähän on jo varauduttu Tuusulan Veden TAE 2022, eikä tähän korotukseen näin ollen ole huomautettavaa. Suunnitelmavuosien hinnankorotukset vaikuttavat jo Tuusulan Veden taksojen tarkistamiseen vuosille 2023–2024.

Investointiohjelman mukainen Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän taloussuunnitelmajakson (2022- 2024) aikana. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Sulan aluetta rakennettaessa. Suunnittelutyö tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa jo 2022 ja rakentaminen 2023-24. Kuntayhtymän tulisi varata tähän työhön selvästi enemmän investointirahaa kuin nyt on esitetty suunnitelmavuosille 2023–2024, vaikkakin investoinnin kustannukset tarkentuvat vasta 2022 tehtyjen suunnitelmien jälkeen.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen lainarahoituksen käyttö siten, että vuosimaksun korotuksen pysyisivät maltillisina. Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla lievästi ylijäämäiset tilinpäätökset.

Vesistöjen hoito

Vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta Taloussuunnitelmaan vuosille 2022–2024 ja talousarvioon vuodelle 2022 ei ole huomautettavaa.

Lisätiedot:

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi, Jukka Sahlakari, vesiliikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi, Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024 ja talousarviosta vuodelle 2022
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, kasvun ja ympäristön -toimialue

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.