Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 361 Kiinteistöjen osto, Hyrylä ja Ruskela

TUUDno-2021-1961

Valmistelija

  • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on neuvotellut yhteensä noin 67,1 hehtaarin suuruisen maa-aluekokonaisuuden ostamisesta kunnalle.

Kaupan kohde muodostuu kahdesta kokonaisesta kiinteistöstä sekä kiinteistöstä, josta myyjä pidättää itsellään kaksi määräalaa.

Kaupan kohteena oleva kokonaisuus sijoittuu Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaavan alueelle, Ruskela - Vanhakylä - Ritasjärvi osayleiskaavan alueelle sekä yleiskaava 2010:n alueelle.

Mainituissa kaavoissa kaupan kohteena oleva kokonaisuus sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle (M ja MT-3) sekä maa- ja metsätalousvaltaiselle viljelysmaisema-alueelle (MV-3).

Kaupan kohteena olevaan kokonaisuuteen kohdistuu lisäksi merkinnät alueen osasta, joka on vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (pv-1), seudullisesta ja sekä ohjeellisesta ulkoilureitistä, alueen osasta, joka on luonnonsuojelullisesti erityisen arvokas (SL-1(5)), alueen osasta, joka muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden (sr/m) sekä alueen osasta, joka on luonnonsuojelullisesti erityisen arvokas (sl-1(11)).

Kaupan kohteella ei ole asemakaavaa eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.                     

Kiinteistö on pääasiassa metsämaata sekä vähäisemmältä osin viljeltyä peltomaata.

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 920 000 euroa, josta muodostuu kokonaisuuden yksikköhinnaksi noin 1,37 €/m².

Kunta on käyttänyt vuodelle 2021 budjetoidusta kolmen miljoonan euron kiinteän omaisuuden hankintarahasta noin 2,6 miljoonaa euroa. Nyt päätettävän kaupan toteutumisen mahdollistamiseksi kunta on esittänyt valtuustolle 4.10.2021 pidettävään kokoukseen mijoonan euron lisämäärärahalisäystä kiinteän omaisuuden hankintaan vuodelle 2021. Kunnanhallituksen nyt tekemä päätös on siis ehdollinen riippuen valtuuston hyväksymästä määrärahalisäyksestä vuodelle 2021. 

Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen(at)tuusula.fi / 040 314 4557 ja maankäyttöneuvottelija Timo Mattila, timo.mattila(at)tuusula.fi / 040 314 3529.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • että Tuusulan kunta ostaa 920 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin noin 55 850 m² suuruisen kiinteistön 858-409-3-54 (Ojaniitty), noin 12.920 m² suuruisen kiinteistön 858-409-3-77 (Koukku I) sekä noin 631 524 m² suuruisen kiinteistön 858-409-3-153 (Koukku), josta myyjä pidättää itsellään noin 5 600 m² suuruisen määräalan Paijalan Kylätien varrelta sekä noin 23 .400 m² suuruisen määräalan Vuohikkaantien varrelta. Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen sekä myyjän pidättämien määräalojen sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen liitekarttoihin
  • oikeuttaa kauppakirjojen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan
  • että kaupakirjan allekirjoittaminen vuonna 2021 edellyttää, että valtuusto on myöntänyt maanhankintaan tarvittavan lisämäärärahan vuodelle 2021 
  • että kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.6.2022 mennessä. Jos kauppaa ei ole tähän mennessä allekirjoitettu, tämä päätös raukeaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

Maanomistajien edustaja, maankäyttö, kaavoitus, viherpalvelut/Kalliokoski, tilapalvelut/Simpanen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.