Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 368 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten valinta ja lautakunnan asettaminen 2021-2025

TUUDno-2021-1882

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan yhteinen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon luottamushenkilöelin. Tuusula on ympäristölautakunnan ja sen alaisuudessa toimivan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuukunta.

Tuusulan hallintosäännön 25.5 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käyttää seuraavien kunnallisten viranomaisten päätös- ja toimivaltaa

 • kunnan ympäristösuojeluviranomainen
 • kunnan terveydensuojeluviranomainen
 • elintarvikelain tarkoittama kunnan valvontaviranomainen
 • lääkelain tarkoittama nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomainen
 • tupakkalain tarkoittama kunnan viranomainen
 • eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta huolehtiva viranomainen
 • kunnalle kuuluvat tehtävät irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämiseksi
 • leirintäalueviranomainen
 • ympäristösuojelulain 157 §:n 2 mom. tarkoittama kunnan toimivaltainen viranomainen.
   

Hallintosäännön 9 §:n mukaan lautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti Tuusula nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja Kerava varapuheenjohtajan kaudelle 1.8.2021–31.5.2023. Kaudelle 1.6.2023–31.5.2025 Kerava nimeää puheenjohtajan ja Mäntsälä varapuheenjohtajan.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
   

Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
   

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n säännöksen siitä, että kumpaakin sukupuolta tulee kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä olla vähintään 40 prosenttia, tulee toteutua ympäristölautakunnan lopullisessa kokoonpanossa Tuusulan valtuuston asettaessa sen.

Jäsenkuntien ehdokkaiden nimeämiset Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan ovat vielä osin kesken. Sen vuoksi päätösehdotus 4.10.2021 pidettävään valtuuston kokoukseen on mahdollista tehdä vasta kunnanhallituksen kokouksessa 27.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian 4.10.2021 pidettävän valtuuston kokouksen asialistalle
 • tehdä päätösehdotuksensa valtuustolle kokouksessaan 27.9.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muut sopijakunnat ovat nimenneet edustajansa ympäristölautakuntaan seuraavasti:

 

Kunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
     
Järvenpää Teemu Ovaska (PS) Heidi-Elina Mantere (PS)
  Riitta Saarnivuo (KOK) Sami Styrman (KOK)
  Anne Uotinen (SDP) Päivi Haapala (KESK)
Kerava Atte Kolehmainen (SDP), vpj Satu Kuosmanen (SDP)
  Sanna Sarenius-Majala (KOK) Eerik Jortikka (KOK)
  Sami Carlenius (VIHR) Filip Gruszczynski (KOK)
Mäntsälä Maarit Turunen (SDP) Timo Leino (SDP)
  Merja Vikman-Kanerva (KOK) Hannu Salin (KESK)
  Eero Linnamäki (PS) Katri Roivainen (VIHR)
Nurmijärvi Taru Mansnerus (VIHR) Kaisa Hallikas (VIHR)
  Esa Lahtela (KESK) Ritva Örling (PS)
  Jari Renlund (VAS) Leena Tuomisto (VAS)

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Teemu Ovaska (Heidi-Elina Mantere), Riitta Saarnivuo (Sami Styrman) ja Anne Uotinen (Päivi Haapala)

Kerava: Atte Kolehmainen (Satu Kuosmanen), Sanna Sarenius-Majala (Eerik Jortikka) ja Sami Carlenius (Filip Gruszczynski)

Mäntsälä: Maarit Turunen (Timo Leino), Merja Vikman-Kanerva (Hannu Salin) ja Eero Linnamäki (Katri Roivainen)

Nurmijärvi: Taru Mansnerus (Kaisa Hallikas), Esa Lahtela (Ritva Örling) ja Jari Renlund (Leena Tuomisto)

 • nimetä Tuusulan kunnan edustajan lautakunnan puheenjohtajaksi ja Atte Kolehmaisen (Kerava) varapuheenjohtajaksi, molemmat 31.5.2023 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.