Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 363 Kehittämisverkostojen toimintamallin arviointi ja kehittäminen

TUUDno-2021-379

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula otti käyttöön uuden johtamisjärjestelmän kesällä 2017. Yksi johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteista oli laittaa asukas keskiöön ja kehittää kunnan ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Myös alueellista vaikuttamista haluttiin kehittää ja useamman valtuustokauden käytössä olleet kehittämistoimikunnat päätettiin uudistuksen myötä korvata alueellisilla kehittämisverkostoilla. Kunnan hallintosääntöön kirjattiin, että kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja.

Kehittämisverkostomalli otettiin käyttöön kesällä 2017 ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta käynnistyi syksyllä 2017. Uutta mallia arvioitiin ydintiimien itsearviointina ensimmäisen toimintakauden päätteeksi kesällä 2019, osana johtamisjärjestelmäuudistuksen väliarviointia. 

Ydintiimien toinen toimintakausi käynnistyi syksyllä 2019 ja itsearviointia tehtiin syksyllä 2020 osana poliittisen johtamisjärjestelmän toisen vaiheen uudistusta. 

Tarve kehittämisverkostotoiminnan kehittämiselle ja mallin muuttamiselle on tunnistettu valtuustokauden aikana tehdyissä arvioinneissa:
•    hakukriteerit ratkaisevia oikeiden henkilöiden nimeämiseksi,
•    selkeät roolitukset, 
•    tavoitteet ja tehtävät uusille koordinoiville ryhmille,
•    koordinoivan ryhmän järjestäytyminen,
•    kokouspalkkioiden tarpeellisuus sekä yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus,
•    alueiden erilaisuus ja sen huomioiminen.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo esittelevät asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää
•    merkitä asian tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo selostivat asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula otti käyttöön uuden johtamisjärjestelmän kesällä 2017. Yksi johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteista oli laittaa asukas keskiöön ja kehittää kunnan ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Myös alueellista vaikuttamista haluttiin kehittää ja useamman valtuustokauden käytössä olleet kehittämistoimikunnat päätettiin uudistuksen myötä korvata alueellisilla kehittämisverkostoilla. Kunnan hallintosääntöön kirjattiin, että kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja.

Kehittämisverkostomalli otettiin käyttöön kesällä 2017 ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta käynnistyi syksyllä 2017. Uutta mallia arvioitiin ydintiimien itsearviointina ensimmäisen toimintakauden päätteeksi kesällä 2019, osana johtamisjärjestelmäuudistuksen väliarviointia. 

Ydintiimien toinen toimintakausi käynnistyi syksyllä 2019 ja itsearviointia tehtiin syksyllä 2020 osana poliittisen johtamisjärjestelmän toisen vaiheen uudistusta. 

Tarve kehittämisverkostotoiminnan kehittämiselle ja mallin muuttamiselle on tunnistettu valtuustokauden aikana tehdyissä arvioinneissa:

 • hakukriteerit ratkaisevia oikeiden henkilöiden nimeämiseksi, 
 • selkeät roolitukset, 
 • tavoitteet ja tehtävät uusille koordinoiville ryhmille,
 • koordinoivan ryhmän järjestäytyminen,
 • kokouspalkkioiden tarpeellisuus sekä yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus,
 • alueiden erilaisuus ja sen huomioiminen.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä asian tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsi asian tiedokseen ja evästi jatkovalmistelua. 

Yhteisömanageri Katja Repo esitteli kehittämisverkostojen toimintamallin arviointia ja kehittämistä. 

 

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
Katja Repo, yhteisömanageri, katja.repo@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa on valtuustokauden 2017-2021 ajan toiminut viisi (5) alueellista kehittämisverkostoa, joilla on olleet poliittisesti valitut ydintiimit. Hallintosäännön mukaan verkostojen tehtävänä on lähidemokratian,​ kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden edistäminen alueellisesti. Kehittämisverkostomallin arviointi ja kehittäminen on ajankohtaista elokuussa vaihtuvan valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän toisen vaiheen kehittämisen myötä.

Mallin kehittämistä on käsitelty eri foorumeilla (kehittämisverkostojen ydintiimit, hyte-lautakunta, valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kunnanhallituksen ja lautakuntien työpajat, ryhmien väliset neuvottelut) syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Käsittelyjen pohjalta on laadittu liitteenä oleva esitys mallin kehittämiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • hyväksyä liitteessä esitetyt kehittämisverkostomallin kehittämistoimenpiteet omalta osaltaan.
 • esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä esitetyt kehittämisverkostomallin kehittämistoimenpiteet ja ottaa ne käyttöön valtuustokaudeksi 2021-2025.

_______________________________
Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Palvas esitti uuden kehittämisverkostomallin palauttamista valmisteluun seuraavin perustein:

 • Tuusulan kehittämisverkostomalli on ollut käytössä vain yhden valtuustokauden ajan, toiminta kehittyen ja muuttuen kauden aikana 
 • koronan negatiiviset vaikutukset yhteisöllisen toiminnan suunnitteluun ovat olleet voimakkaat. Kehittämisverkostojen toiminta ei ole ehtinyt vakiintumaan kuntalaisten tietoisuuteen, haasteena esim. teemaverkostojen syntymiselle tulevan valtuustokauden hyte-lautakunta voi arvioida tilannetta esim. valtuustokauden puolivälissä


Palvaksen tekemä palautusesitys ei saanut kannatusta.

Lisäksi varapuheenjohtaja Ruotsalainen esitti, että esitykseen lisätään ydintiimin lisäksi sulkuihin kylätiimi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • hyväksyä esityksen esityksen mukaisesti ja esittää, että ydintiimi-sanan lisäksi sulkuihin lisätään kylätiimi.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja (Tuusulan kunnan hallintosääntö). Valtuustokaudella 2017–2021 käyttöönotettua alueellisten kehittämisverkostojen toimintamallia on lähdetty kehittämään vuonna 2019 ja 2020 tehtyjen arviointien pohjalta vuorovaikutuksessa kehittämisverkostojen ydintiimien ja luottamushenkilöiden kanssa.

Kehittämisverkostomalliin esitettävillä muutoksilla on tarkoitus säätää painopistettä ylhäältä alaspäin ohjatusta verkostojen johtamisesta lähemmäksi luonnollisesti kehittyviä alueellisia verkostoja ja teemaverkostoja, sekä niiden verkostomaisen toiminnan ohjaamista ja mahdollistamista.

Kehittämisverkostomalliin esitettävät muutokset:

1. Lisätään avoimuutta ja vahvistetaan lähidemokratiaa avoimella haulla alueellisia kehittämisverkostoja koordinoiviin ydintiimeihin. 

2. Ydintiimin rooli muuttuu. Jatkossa se on vahvemmin vuorovaikutuksessa kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välissä toimiva nimetty ryhmä.

3. Tuetaan vapaata kansalaistoimintaa/asukkaiden omaehtoista tekemistä mahdollistamalla itsestään syntyvien vapaamuotoisten teemaverkostojen syntymistä. Teemaverkostot voivat olla määräaikaisia tai pidempikestoisia.  

4. Verkostojen toiminnan koordinoinnissa tavoitteena on byrokratian vähentäminen.

Kehittämisverkostomalliin esitettävät muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä oheisessa liitteessä esitetyt muutokset kehittämisverkostomalliin
 • julistaa avoimeen hakuun kehittämisverkostojen ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenten paikat (0–5 jäsentä/ydintiimi)
 • pyytää poliittisia ryhmiä esittämään jäseniä kehittämisverkostojen ydintiimeihin. Ydintiimeihin valitaan viisi (5) luottamushenkilöedustajaa/ydintiimi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
 • Katja Repo, yhteisömanageri, katja.repo@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa toimii alueellisia kehittämisverkostoja, joiden tehtävänä on luoda kaikille asukkaille avoimia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia alueillaan. Verkostot toimivat Jokelassa, Kellokoskella, Hyrylässä, Etelä-Tuusulan kylien alueella ja Riihikalliossa.

Kunnanhallitus käsitteli 30.8.2021 kehittämisverostojen toimintamallin kehittämistä ja päätti julistaa avoimeen hakuun kehittämisverkostojen ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenten paikat (0–5 jäsentä/ydintiimi). Alueellisten kehittämisverkostojen ydintiimien asukas- ja yhteisöjäsenien haku oli käynnissä ajalla 3.–19.9.2021. 

Kunnanhallitus päätti 30.8.2021 myös pyytää poliittisia ryhmiä esittämään jäseniä kehittämisverkostojen ydintiimeihin. Ydintiimeihin valitaan viisi (5) luottamushenkilöedustajaa/ydintiimi.

Kehittämisverkostojen tehtävä

Kehittämisverkostojen tehtävänä on kutsua alueidensa asukkaat, yhdistykset ja yritykset luomaan kuntalaisille avoimia ja omaehtoiseen toimintaan kannustavia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, muun muassa järjestämään yhdessä tapahtumia, talkoita ja tempauksia sekä toteuttamaan yhteisiä projekteja ja kehittämishankkeita alueidensa viihtyisyyden lisäämiseksi.  
 
Kehittämisverkostojen toimintakokonaisuutta koordinoi Tuusulan kunnan osallisuustiimi ja kullakin alueella on omat verkostojen toimintaa luotsaavat ydintiimit, joihin kuuluu niin asukas-, yhteisö- kuin luottamushenkilöedustajiakin.  

Ydintiimien jäsenten tehtävät

Ydintiimin jäsenten tehtävänä on muun muassa aktivoida asukkaita ja toimijoita, mahdollistaa asukkaiden omaehtoinen tekeminen, pitää yhteyttä alueen asukkaisiin, viestiä kehittämisverkoston toiminnasta, antaa lausuntoja osana ydintiimiä aluetta koskevissa asioissa, osallistua asuinalueen asukasiltoihin ja osallistuvan budjetoinnin pajoihin sekä verkostotyön arviointi ja kehittäminen.  
 
Ydintiimien kokoonpanoissa arvostetaan muun muassa aktiivisuutta, halua ja kykyä innostaa, ohjata ja tukea asukkaita omaehtoiseen tekemiseen, taitoa ideoita ja kehittää uudenlaista asukastoimintaa ja halukkuutta viestiä alueella tapahtuvasta toiminnasta. 

Ydintiimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.  

Ydintiimien jäsenten valinta

Kunkin kehittämisverkoston ydintiimi muodostetaan viidestä (5) luottamushenkilöedustajasta ja 0–5 asukas- ja yhteisöjäsenestä.

Määräaikaan mennessä tuli 25 hakemusta kehittämisverkostojen ydintiimeihin asukas- ja yhteisöedustajaksi. 

Ehdotus asukas- ja yhteisöjäsenten valinnoista on tehty hakemusten ja ydintiimien osaamisprofiilin perusteella.

Poliittisten ryhmien edustajat nimetään kiinnostukseen, ydintiimien osaamisprofiiliin ja poliittisten ryhmien käymien neuvotteluihin perustuen.

Ydintiimien asukas- ja yhteisöedustajat 2021–2023

Etelä-Tuusulan kylät 
Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho

Hyrylä
Anne Häkkinen
Päivi Kivistö
Outi Kyntöaho
Mikko Siltanen
Noora Matikainen

Jokela
Maiju Nupponen
Jan Enlund
Eila Kojima

Kellokoski
Ildikó Szigethty
Kaisa Pyhälä

Riihikallio
Laura Sauranen
Tanja Laitila
Rina Knape


Asian esittely tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

 • valita ydintiimien asukas- ja yhteisöedustajat esityksen mukaisesti
 • valita poliittisten ryhmien edustajat kiinnostukseen, ydintiimien osaamisprofiiliin ja poliittisten ryhmien käymien neuvotteluihin perustuen
 • valita ydintiimin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • valita ydintiimien asukas- ja yhteisöedustajat asiaselostuksesta ilmenevän esityksen mukaisesti
 • että ydintiimejä voidaan asukas- ja yhteisöedustajien osalta täydentää jatkuvalla haulla ja mahdolliset uudet jäsenet tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi
 • valita kehittämisverkostojen poliittisten ryhmien edustajat ja kehittämisverkostojen puheenjohtajat seuraavasti:
   
Etelä-Tuusulan kylät
Tarja Hartman (Kok), pj
Katri Luostari (TuPu), vpj
Sakari Mäkinen (Kok)
Toni Luode (TuPu)
Piia Lakkapää-Hemmi (Kok)
 
Hyrylä
Tomi Tervo (Kok), pj
Mari Korhonen (TuPu), vpj
Pia Laamanen (PS)
Päivö Kuusisto (SDP)
Jukka Kaikkonen (Kesk.)
 
Jokela
Ilari Roihuvuo (Kok), pj
Mira Lehtinen (TuPu), vpj
Kari Marjeta (PS)
Emmi Sirniö (SDP)
Juha Partanen (Kesk.)
 
Kellokoski
Kyösti Lehtonen (SDP), pj
Veijo Viiru (PS), vpj
Timo Heiskala (Kok)
Hilpi Lyytikäinen (TuPu)
Mari Vesa (Vihr.)
 
Riihikallio
Pekka Salminen (TuPu), pj
Minttu Junela (SDP), vpj
Maria Ulvinen (Kok)
Jarmo Vakkila (Kok)
Esa Ukkola (Kok)

 

Puheenjohtaja Kalle Ikkelä ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Tuija Reinikainen.

Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara ja kehittämispäällikkö Heidi Hagman selostivat asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

valitut, kuntatoimiala, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.