Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

§ 252 Kehittämisjohtajan virkavaalin vahvistaminen

TUUDno-2022-557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kehittämisjohtaja Teemu Laakso on tehnyt 14.3.2022 irtisanoutumisilmoituksen ja pyytää eroa virastaan 11.4.2022 lukien. 
Tuusulan kunnan hallintosäännön 6 luvun 36 §:n (toimivalta henkilöstöasioissa) nojalla kunnanhallitus päättää kehittämisjohtajan viran haettavaksi julistamisesta ja valitsee palvelualuepäällikkönä toimivan kehittämisjohtajan. Tuusulan kunnan hallintosäännön 3 luvun § 18 mukaisesti palvelualuepäällikkönä kehittämisjohtaja vastaa palvelualueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa toimialuejohtajan alaisuudessa. 

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12§:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä useamman vuoden kokemus vastaavista kehittämistehtävistä. 
Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Hakuajaksi esitetään 22.3.-10.4.2022. 

Työpaikkailmoituksen laatimisesta ja tarkemmasta rekrytointitavasta päättää kansliapäällikkö yhdessä talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa. Pormestari, apulaispormestarit ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja osallistuisivat kärkijoukon haastatteluihin. Valinnasta päättää kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • myöntää Teemu Laaksolle eron kehittämisjohtajan virasta 11.4.2022 alkaen
 • julistaa kehittämisjohtajan viran haettavaksi
 • viran kelpoisuusehdoksi määritetään ylempi korkeakoulututkinto sekä useamman vuoden kokemus vastaavista kehittämistehtävistä
 • julkaista viran haettavaksi kunnan verkkopalveluissa sekä työvoimahallinnon verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa
 • valtuuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin viranhakuprosessista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kehittämisjohtajan virka oli haettavana siten, että hakuaika päättyi 10.4.2022. Ilmoitus julkaistiin verkkosivuilla www.tuusula.fi/tyopaikat, www.te-palvelut.fi, www.rekrytointi.com, www.kuntarekry.fi. Lisäksi ilmoitus julkaistiin Rekrytointi.comin yhteistyömedioiden verkkosivuilla, Facebookissa, LinkedInissä, Instagramissa ja Googlessa.  Määräaikaan mennessä saapui 21 hakemusta.

Hakijoiden haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kolme hakijaa. Haastattelijoina toimivat pormestari Kalle Ikkelä, talousjohtaja Markku Vehmas ja henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto. Haastatteluryhmä kutsui viisi hakijaa soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnit toteutti Psycon Oy. Arvioinnin jälkeen hakijat kutsuttiin toiseen haastatteluun. Yksi hakija veti hakemuksensa pois ennen toisen haastattelun toteutusta. Haastattelijoina toimivat pormestari Kalle Ikkelä, apulaispormestarit Tuija Reinikainen ja Jari Immonen, valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg, kansliapäällikkö, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. 

Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan tradenomi (YAMK), teologian maisteri Timo von Behr, joka on osaamisen ja koulutuksen, työkokemuksen, haastattelujen sekä soveltuvuusarviointien perusteella tehtävään ansioituinen ja sopivin. Haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perustella Timo von Behriä voidaan pitää myös henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään hyvin soveltuvana. 

Viran hoidosta maksetaan KVTES:n paikallisen soveltamisen perusteella kokonaispalkkana 6 950,00 euroa kuukaudessa. 

Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa koskevan todistuksen. Valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virantoimituksen aloitusajankohta tarkentuu viran vastaanottamisilmoituksen myötä.

Yhteenveto hakijoista, hakemusasiakirjat ja soveltuvuusarvioinnit ovat käytettävissä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • valita Timo von Behrin kehittämisjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan
 • että virasta maksettava kokonaispalkka on 6 950 euroa kuukaudessa
 • että valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 • todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksestä ei ole säädetyssä ajassa tehty oikaisuvaatimusta, joten kehittämisjohtajan virkavaali on saanut lainvoiman.
 
Timo von Behr on toimittanut kuntaan hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan siten, että virantoimitus toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa alkaa 1.8.2022.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • vahvistaa kehittämisjohtajan virkavaalin
 • todeta, että Timo von Behrin virantoimitus vakinaisessa virkasuhteessa alkaa 1.8.2022.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valittu, henkilöstöpalvelut