Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Tyllilä Pentti kp, Hänninen Helena kp ja Sipilä Ilona, maankäyttösopimus ja esisopimus alueen luovuttamisesta, Sulan työpaikka-alue II, Sula

TUUDno-2021-786

Valmistelija

  • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely
Kkl § 140, 19.10.2016

Pentti Tyllilän ja Helena Hännisen kuolinpesät sekä Ilona Sipilä omistavat kiinteistön Teuvola 858-401-2-394. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan n. 9294 m². Alueella ei ole asemakaavaa.

Sulan työpaikka alueen laajentaminen on kärkihankkeena kaavoitussuunnitelmassa 2016–2020. Asemakaavan tavoitteena on alueen rakentuminen työpaikkavaltaiseksi logistiikka-, tuotanto- ja soveltuvilta osin tilaa vievän erikoiskaupan alueeksi, ohjaava osayleiskaava ja sitä laadittaessa tehdyt suunnitelmat ja selvitykset huomioon ottaen. Käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä ja yksityiskohdat ratkaistaan asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä.

Asemakaavoituksesta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti. Maankäyttösopimus laaditaan allekirjoitushetkellä voimassa olevien Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymien sopimusperiaatteiden mukaisesti ja alueen maanomistajia tasapuolisesti kohdellen. Tulevan maankäyttösopimuksen sopimuskorvaukset perustuvat selvityksiin kunnallistekniikan kustannuksista.

Sopijapuolten kesken on neuvoteltu liitteenä esitetyn mukainen sopimus.

Koska kyseinen hanke on kaavoitussuunnitelmassa 2016–2020 päätösvalta on kuntakehityslautakunnalla.

Liitteenä on sijaintikartta, sopimusluonnos ja sopimuskartta.

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557 ja maanmittausinsinööri Tuija Palkki p. 040 314 3549

Ehdotus, kp
Kuntakehityslautakunta päättää

– hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämiseksi koskien Pentti Tyllilän ja Helena Hännisen kuolinpesien sekä Ilona Sipilän omistamaa kiinteistöä Teuvola 858-401-2-394.

– oikeuttaa allekirjoittajan tekemään sopimukseen tarvittavat vähäiset muutokset ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen sopimuksen.

– että käynnistämissopimus tulee allekirjoittaa kahden kuukauden kuluessa päätöksen saatua lainvoiman tai muutoin tämä päätös raukeaa.

Päätös          
Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall 26.4.2021 

Asemakaava

Tuusulan kunta on laatinut Sulan työpaikka-alue -nimisen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen (nro 3535), joka on ollut nähtävillä 16.3.–21.4.2017. Asemakaavaehdotus on jaettu osiin. Asemakaavan ensimmäinen osa, eli Sulan työpaikka-alue I (nro 3613) asemakaava on hyväksytty valtuustossa vuoden 2019 marraskuussa. Toiselle osalle, joka koskee tätä sopimusaluetta, Tuusulan kunta on laatinut Sulan työpaikka-alue II -nimisen asemakaavaehdotuksen (nro 3617), joka on nähtävillä 1.4.–3.5.2021.

Maankäyttösopimus

Pentti Tyllilän ja Helena Hännisen kuolinpesät ja Ilona Sipilä omistavat kiinteistön 858-401-2-394. Maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus ja esisopimus alueen luovutuksesta. Sopimuksella maanomistaja osallistuu asemakaavan muutosalueen rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin maankäyttö-​ ja rakennuslain 91 b §:n,​ kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti.

Kyseessä on alueen ensimmäinen asemakaava. Alueen nykyarvoksi on arvioitu yhteensä 65.044 euroa (7 €/m²). 

Asemakaavaehdotuksessa maanomistajan maalle on osoitettu rakennusoikeutta 3.144 k-m² kaavamerkinnällä TY-16, teollisuusrakennusten korttelialue, jonka arvo hintatasolla 100 €/k-m² laskettuna on 314.400 euroa.

Edellä esitetyn perusteella alueen arvonnousu on 249.356,00 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva sopimuskorvausosuus on 50 % eli 124.678,00 euroa.

Sopimuskorvaus maksetaan rahakorvauksena kahdessa erässä.

Valtuusto on 9.11.2020 § 95 päättänyt Maapoliittiset periaatteet Sulan alueella ja hyväksynyt samassa päätöksessä maankäyttösopimuksissa käytettävän hinnoittelun. Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen,​ on päätösvalta kunnanhallituksella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Pentti Tyllilän kuolinpesän, Helena Hännisen kuolinpesän ja Ilona Sipilän välillä 4.3.2021 allekirjoitetun kiinteistöä 858-401-2-394 koskevan maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen alueen luovutuksesta, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta noin 1433 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Teuvola, kiinteistötunnus 858-401-2-394
  • oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään lopulliseen luovutuskirjaan pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään esisopimuksen mukaisen lopullisen luovutuskirjan, joka allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3617) on tullut voimaan
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

asianosainen, maankäyttö, kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.