Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Tuusulan kunnan osallistuminen Leader-toimintaan ohjelmakaudelle 2021-2027 sekä siirtymäkauden rahoituksen myöntäminen vuodelle 2022

TUUDno-2020-3028

Valmistelija

  • Seija Lahtinen, elinkeino- ja matkailusihteeri, seija.lahtinen@tuusula.fi

Perustelut

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry on toteuttanut Espoon, Hausjärven, Hyvinkään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan kunnissa Leader-ohjelmaa vuodesta 2014 lähtien. Ohjelmakaudella 2014–2020 yhdistys myönsi toiminta-alueelleen Leader-hankerahoitusta yleishyödyllisiin- ja yrityshankkeisiin kaikkiaan n. 3,6 miljoonaa euroa. Leader-rahoitus on muodostunut kuntien, Suomen valtion ja Euroopan Unionin maksuosuuksista, joita Leader-EMO on myöntänyt strategiansa mukaisiin hankkeisiin. 15.3.2021 mennessä Tuusulaan rahoitettiin yleishyödyllisiä hankkeita, joiden yhteissumma 539 921,50 € sekä yrityshankkeita, joiden yhteissumma 531 289,56 €.

EMO ry on hakemassa Leader-toimintaryhmäksi ohjelmakaudelle 2021–2027, Maa- ja metsätalousministeriö tekee ryhmien valinnan syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Leader­ ryhmäksi haun ensimmäinen vaihe päättyy 31.5.2021 ja siinä yhteydessä toimintaryhmän tulee toimittaa kuntien kirjalliset sitoumukset Leader-toimintaan osallistumisesta. Tuusulan kunnan lopullinen maksuosuus vahvistetaan, kun maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen EMO ry:n rahoituksesta.

Varsinaisesti ohjelmakausi käynnistynee vuonna 2023 ja sitä ennen toimintaa jatketaan siirtymäkauden rahoituksella. Jottei Leader-toiminta keskeytyisi, on Maa- ja metsätalousministeriö jatkamassa siirtymäkauden rahoitusta vuodelle 2022. Siirtymäkaudella Leader-toimintaa ja hankkeiden rahoittamista jatketaan nykyisillä säädöksillä ja aluerajauksilla . Siirtymäkauden rahoitus edellyttää kuntien osallistumista rahoitukseen 20 %:n rahoitusosuudella. Varsinaisen ohjelmakauden käynnistyessä  siirtymäkauden  rahoitus  sisällytettäisiin  osaksi ohjelmakauden 2021–2027 rahoitusta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  • Tuusulan kunta sitoutuu osallistumaan EMOn Leader-toimintaan vuosina 2021–2027
  • Tuusulan kunta myöntää Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n käyttöön kuntarahoitusta 17 500,83 euroa siirtymäkauden rahoitukseen vuodelle 2022. Kuntarahoitusosuus on samansuuruinen kuin vuodelle 2021 myönnetty siirtymäkauden kuntaosuus. Siirtymäkaudelle myönnetty kuntarahoitus huomioidaan neuvoteltaessa koko ohjelmakauden 2021–2027 Leader-rahoituksesta. Tuusulan kunnan lopullinen maksuosuus vahvistetaan, kun maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen EMO ry:n rahoituksesta.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

EMO ry, Kristiina Salo

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.