Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Poppari Oy, ympäristölupahakemus jätteiden vastaanotolle ja käsittelylle, Nummitie, Tuusula, lausunto

TUUDno-2021-682

Valmistelija

 • Sakari Eskelinen, lakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi
 • Hannu Saarikko, kaavasuunnittelija, hannu.saarikko@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt 19.3.2021 (TUUDnro-2021-458) lausuntoa Poppari Oy:n ympäristö- ja aloitusluvasta koskien jätteen ammattimaista ja laitosmaista käsittelyä. Lausuntoa pyydetään 29.4.2021 mennessä. Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 23.3. – 29.4.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus on nähtävänä julkipano.fi -palvelussa.

Tiivistelmä ympäristölupahakemuksesta

Kasvu ja ympäristö toimialueen kaavoitus on tutustunut hakemusasiakirjoihin maankäytöllisestä ja kaavoituksellisesta näkökulmasta kunnanhallituksen lausuntoa varten. Poppari Oy hakee ympäristölupaa hevosenlannan ja viemärihiekan aumakompostointiin hallissa ja 1,5 hehtaarin asfaltoidulla kompostointikentällä osoitteessa Nummitie 95, Tuusula. Kompostointialueen hulevedet johdetaan tasausaltaan kautta kunnan jätevesiviemäriin. Vuosittain kompostoidaan enintään 10 000 tonnia hevosenlantaa ja 3 000 tonnia viemärihiekkaa, jota muodostuu jätevesipumppaamoiden yhteydessä sekä hulevesikaivoissa. Alueelle otetaan vastaan risuja, kantoja ja puhdasta jätepuuta enintään 1 000 tonnia ja puhtaita maa-aineksia enintään 2 000 tonnia vuodessa. Puu murskataan kompostoinnin väliaineeksi noin kaksi kertaa vuodessa. Alueelle tuodaan vuodessa enintään 2 000 tonnia puhtaita maa-aineksia, joista sekoitetaan ja seulotaan kompostituotteisiin. Alueella tuotetaan multaa ja maanparannusaineita.

Lausuntopyynnön liitteet:

 • Ympäristölupahakemus
 • Täydennys
 • Tiivistelmä
 • Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma
 • Hajumallinnus
 • Meluselvitys
 • Lausunto pohja- ja pintavesivaikutuksista
 • Asemapiirros
 • Vesihuollon liitoslausunto Nummitie 95

Kiinteistö Peltola 858-413-1-364 käsittää 5 palstaa. Tilan koko pinta-ala on noin 30 ha. Rakennettava halli ja siihen liittyvä kompostointitoiminta sijoittuu Nummitien (yhdystie 11479) varressa olevalle tilan palstalle.

Voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa alue on valkoista aluetta ilman erityistä aluevarausmerkintää. Päijännetunneli ja voimansiirtolinjat on kuvattu maakuntakaavassa sijaintinsa mukaisesti hankealueen itäpuolelle. Lisäksi hankealueeseen rajautuen on esitetty tärkeä pohjavesialue. Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa on esitetty samat kohdemerkinnät kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa, mutta niiden lisäksi itäpuolelle Heinisuon luonnonsuojelualue, johon liittyy MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Uusimaa 2050 kaava ei ole saanut vielä lainvoimaa.

Kunnassa on vireillä Tuusulan yleiskaava 2040, jossa on kyse koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan laadinnasta. Yleiskaavalla osoitetaan Tuusulan pääasialliset kasvusuunnat. Kompostointialue sijoittuu pohjavesialueen itäreunalle, mutta asemapiirroksen 10.3.2021 mukaan jäävät rajauksen ulkopuolelle. Hankealueen itäpuolella sijaitsee Päijännetunneli. Tunnelin kohdalla oleva Heinisuon metsäalue on merkitty yleiskaavaan 2040 luonnonsuojelualueeksi (SL). Nellintien eteläpuolinen Kurinmäen alue on maisemallisesti arvokasta aluetta (ma). Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 28.3.–17.5.2019 ja on tulossa uudelleen nähtäville.

Oikeusvaikutteisessa Nahkela - Siippoo - Rusutjärvi osayleiskaavassa hankealue on maa- ja metsätalousaluetta MT-1, jolla sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen ja asuinrakentaminen. Toiminta-alue rajautuu pohjavesialueeseen pv-1. Päijännetunneliin etäisyys hankealueesta on noin 500 m. Itäpuolella hankealue rajautuu voimansiirtolinjoihin Z1 =100 kV ja Z4=400 kV.

Kasvun ja ympäristön toimialueen kaavoitus pitää suunniteltua kompostointitoimintaa yleishyödyllisenä hankkeena, koska kompostoinnissa hyödynnetään väliaineena puhdasta jätepuuta, risuja ja kantoja. Maankäytön tavoitteet alueella eivät ole ristiriidassa ympäristölupahakemuksessa esitettyjen toimintojen kanssa. Osayleiskaavan maa- ja metsätalousalueeseen ei kohdistu mitään erityistä rakentamispainetta eikä osayleiskaavan mitoituslaskelman mukaan ole odotettavissa merkittävää täydennysrakentamista alueelle. Hankkeessa on kuitenkin tärkeää huomioida lähialueen asutus, erityisesti eteläpuolisen Nellintien varren asutus. Meluselvityksen liitekartan 4 mukaan puuaineksen haketus toimintakentän keskiosassa ja lannan kompostointitoiminta alueilla 1,2 ja 3 näyttäisi yhteisvaikutuksina aiheuttavan merkittävimmän melun (50 dB) Nellintien varren asutukselle vaikka meluntorjunta on toteutettu.

Kasvu ja ympäristö toimialue puoltaa hanketta, mutta pitää tärkeänä, että Poppari Oy:n ympäristö- ja aloituslupaa koskevassa hankkeessa huomioidaan seuraavat asiat.

 • Toiminta-alue rajautuu Siippoon pohjavesialueeseen ja itäpuolella voimansiirtolinjoihin sekä kauempaa noin 500 m päässä sijaitsevaan Päijännetunneliin. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.
 • Hanke toteutetaan Peltolan maatilataloutta tukevana liitännäistoimintana, jolloin rakentamisen kokonaismäärää kiinteistöllä 858-413-1-364 voidaan pitää perusteltuna. Suunniteltu kylmähalli (761 k-m²) sopeutetaan mittasuhteiltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan ympäristöön.
 • Toiminnassa huomioidaan eteläpuolella sijaitsevan Nellintien varren asutus niin, että pöly, melu ja hajuhaitat eivät merkittävästi heikennä asumisviihtyvyyttä.
 • Uusi tieliittymä Nummitieltä (11479) toiminta-alueelle ja suojavallin rakentaminen edellyttänee ELY-keskuksen lausuntoa, jolloin huomioidaan liikenneturvallisuus ja maantien suoja-alueen asettamat rajoitteet.

 

Kunnanhallituksen lausunto

Kiinteistö Peltola 858-413-1-364 käsittää 5 palstaa. Tilan koko pinta-ala on noin 30 ha. Rakennettava halli ja siihen liittyvä kompostointitoiminta sijoittuu Nummitien (yhdystie 11479) varressa olevalle tilan palstalle.

Voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa alue on valkoista aluetta ilman erityistä aluevarausmerkintää. Päijännetunneli ja voimansiirtolinjat on kuvattu maakuntakaavassa sijaintinsa mukaisesti hankealueen itäpuolelle. Lisäksi hankealueeseen rajautuen on esitetty tärkeä pohjavesialue. Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa on esitetty samat kohdemerkinnät kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa, mutta niiden lisäksi itäpuolelle Heinisuon luonnonsuojelualue, johon liittyy MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Uusimaa 2050 kaava ei ole saanut vielä lainvoimaa.

Kunnassa on vireillä Tuusulan yleiskaava 2040, jossa on kyse koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan laadinnasta. Yleiskaavalla osoitetaan Tuusulan pääasialliset kasvusuunnat. Kompostointialue sijoittuu pohjavesialueen itäreunalle, mutta asemapiirroksen 10.3.2021 mukaan jäävät rajauksen ulkopuolelle. Hankealueen itäpuolella sijaitsee Päijännetunneli. Tunnelin kohdalla oleva Heinisuon metsäalue on merkitty yleiskaavaan 2040 luonnonsuojelualueeksi (SL). Nellintien eteläpuolinen Kurinmäen alue on maisemallisesti arvokasta aluetta (ma). Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 28.3.–17.5.2019 ja on tulossa uudelleen nähtäville.

Oikeusvaikutteisessa Nahkela - Siippoo - Rusutjärvi osayleiskaavassa hankealue on maa- ja metsätalousaluetta MT-1, jolla sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen ja asuinrakentaminen. Toiminta-alue rajautuu pohjavesialueeseen pv-1. Päijännetunneliin etäisyys hankealueesta on noin 500 m. Itäpuolella hankealue rajautuu voimansiirtolinjoihin Z1 =100 kV ja Z4=400 kV.

Kunnanhallitus pitää suunniteltua kompostointitoimintaa yleishyödyllisenä hankkeena, koska kompostoinnissa hyödynnetään väliaineena puhdasta jätepuuta, risuja ja kantoja. Maankäytölliset ja kaavoitukselliset tavoitteet alueella eivät ole ristiriidassa ympäristölupahakemuksessa esitettyjen toimintojen kanssa. Osayleiskaavan maa- ja metsätalousalueeseen ei kohdistu mitään erityistä rakentamispainetta eikä osayleiskaavan mitoituslaskelman mukaan ole odotettavissa merkittävää täydennysrakentamista alueelle. Hankkeessa ja lupakäsittelyn yhteydessä on kuitenkin erittäin tärkeää huomioida lähialueen asutus, erityisesti eteläpuolisen Nellintien varren asutus. Meluselvityksen liitekartan 4 mukaan puuaineksen haketus toimintakentän keskiosassa ja lannan kompostointitoiminta alueilla 1,2 ja 3 näyttäisi yhteisvaikutuksina aiheuttavan merkittävimmän melun (50 dB) Nellintien varren asutukselle vaikka meluntorjunta on toteutettu.

Kunnanhallitus puoltaa hanketta, mutta pitää tärkeänä, että Poppari Oy:n ympäristö- ja aloituslupaa koskevassa hankkeessa huomioidaan seuraavat asiat.

Toiminta-alue rajautuu Siippoon pohjavesialueeseen ja itäpuolella voimansiirtolinjoihin sekä kauempaa noin 500 m päässä sijaitsevaan Päijännetunneliin. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.

Hanke toteutetaan Peltolan maatilataloutta tukevana liitännäistoimintana, jolloin rakentamisen kokonaismäärää kiinteistöllä 858-413-1-364 voidaan pitää perusteltuna. Suunniteltu kylmähalli (761 k-m²) sopeutetaan mittasuhteiltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan ympäristöön.

Toiminnassa huomioidaan asianmukaisesti eteläpuolella sijaitsevan Nellintien varren asutus niin, että pöly, melu ja hajuhaitat eivät heikennä asumisviihtyvyyttä. 

Uusi tieliittymä Nummitieltä (11479) toiminta-alueelle ja suojavallin rakentaminen edellyttänee ELY-keskuksen lausuntoa, jolloin huomioidaan liikenneturvallisuus ja maantien suoja-alueen asettamat rajoitteet.

Kunnanhallituksella ei ole muuta lausuttavaa Poppari Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • merkitä tiedoksi Poppari Oy:n ympäristölupahakemuksen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaavasuunnittelija Hannu Saarikko selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (yaktoimisto@tuusula.fi)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.