Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Kuntavaalit 2021, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

TUUDno-2020-2331

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 7.–13.4.2021. 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Tarkoituksenmukaista olisi, että vaalilautakunnan varajäseniä olisi viisi. Varajäsenet kutsutaan mm. suorittamaan tuloslaskentaa.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa.  Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan. Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 

Vaalilain 15 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Tuusulan kunnassa ehdokkaita asettivat seuraavat äänestäjäryhmät


Kansallinen Kokoomus r.p. 
Kommunistinen Työväenpuolue r.p.
Perussuomalaiset r.p
Piraattipuolue r.p. 
Suomen Keskusta r.p.
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - r.p.
Svenska folkpartiet i Finland r.p
Tuusulan puolesta yhteislista
Vasemmistoliitto r.p.
Vihreä liitto r.p.
Kervinen Sanna (valitsijayhdistys)

Em. ryhmiltä on pyydetty esitykset edustajista vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin. 

        Tuusulan kunnan äänestysaluejako on seuraava:

        1. Kirkonkylä
        2. Rusutjärvi
        3. Paijala
        4. Tuomala
        5. Ruotsinkylä
        6. Jokela
        7. Vanhakylä
        8. Kellokoski-läntinen
        9. Hyrylä
        10. Vaunukangas
        11. Riihikallio I
        12. Lepola
        13. Riihikallio II
        14. Hyökkälä
        15. Kellokoski-itäinen

Kirkonkylän, Paijalan, Jokelan, Kellokoski-läntisen ja Hyökkälän vaalilautakunnat käyttävät oikeusministeriön sähköistä vaaliluetteloa. Paijalan ja Hyökkälän vaalilautakunnat käyttävät myös sähköistä tuloslaskentajärjestelmää. 

Vaalitoimikuntia on asetettu yleensä kaksi eli toinen Etelä-Tuusulassa ja toinen Pohjois-Tuusulassa toimitettavia laitosäänestyksiä varten. 

Nimettäessä henkilöitä vaalilautakuntiin ja toimikuntiin on heiltä saatava suostumus ja varmistettava, että heillä on mahdollisuus osallistua toimielimen työhön.

Vaalitoimikunnat työskentelevät ennakkoäänestysaikana. Vaalilautakunnat työskentelevät varsinaisena vaalipäivänä, jonka lisäksi tapahtuu tuloslaskenta klo 20 lähtien.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten liitteen mukaisesti
  • kuhunkin 15 äänestysalueeseen vaalilautakunnan
  • Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnan ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnan
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kunnanhallitus on 22.2.2021 § 76 asettanut vaalilautakunnat 18.4.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten ja vaalitoimikunnat 7.–13.4.2021 toimitettavia laitosäänestyksiä varten. Koska kuntavaalit ovat siirtyneet toimitettaviksi 13.6.2021 ja ennakkoäänestysaika, jolloin laitosäänestykset toimitetaan on 26.5.– 8.6.2021, on vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat syytä asettaa uudelleen.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Tuusulan kunnassa ehdokkaita asettaneilta äänestäjäryhmiltä on pyydetty esitykset edustajista vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpano pysyy pääosin samana kuin 22.2.2021 valituissa toimielimissä.

      

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten liitteen mukaisesti
  • kuhunkin 15 äänestysalueeseen vaalilautakunnan
  • Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnan ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnan
 • todeta, että vaalilautakunnasta toiseen on mahdollista siirtää jäseniä, jos vaalipäivänä  jokin lautakunta ei ole muutoin päätösvaltainen

 • valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään em. siirtopäätöksen 

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valitut, hallintopalvelut/toimenpiteet

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.