Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kiinteistö Oy Amerintie 88, maankäyttösopimus, luovutuskirja ja esisopimus alueen luovuttamisesta, Sulan työpaikka-alue II, Sula

TUUDno-2021-864

Valmistelija

 • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
 • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asemakaava

Tuusulan kunta on laatinut Sulan työpaikka-alue -nimisen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen (nro 3535), joka on ollut nähtävillä 16.3.– 21.4.2017. Asemakaavaehdotus on jaettu osiin. Asemakaavan ensimmäinen osa, eli Sulan työpaikka-alue I (nro 3613) asemakaava on hyväksytty valtuustossa vuoden 2019 marraskuussa. Toiselle osalle, joka koskee tätä sopimusaluetta, Tuusulan kunta on laatinut Sulan työpaikka-alue II -nimisen asemakaavaehdotuksen (nro 3617), joka on nähtävillä 1.4.–3.5.2021.

Maankäyttösopimus

Kiinteistö Oy Amerintie 88 omistaa kiinteistön 858-401-2-386. Maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus, esisopimus alueen luovutuksesta ja Sula I aluetta koskeva luovutus. Sopimuksella maanomistaja osallistuu asemakaavan muutosalueen rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin maankäyttö-​ ja rakennuslain 91 b §:n,​ kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti.

Kyseessä on alueen ensimmäinen asemakaava. Rakentamattoman alueen nykyarvoksi on arvioitu yhteensä 66.500 euroa (7 €/m²). Kiinteistön kokonaispinta-alasta on vähennetty rakennetun alueen pihapiiri, koska rakennetut kerrosneliömetrit on otettu huomioon lisärakennusoikeutta vähentävänä.

Asemakaavaehdotuksessa maanomistajan maalle on osoitettu lisärakennusoikeutta 2.000 k-m² kaavamerkinnällä KMP-1, puutarhamyymälän korttelialue, jonka arvo hintatasolla 100 €/k-m² laskettuna on 200.00 euroa.

Edellä esitetyn perusteella alueen arvonnousu on 133.500,00 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva sopimuskorvausosuus on 50 % eli 66.750 euroa.

Sopimuskorvaus maksetaan rahana kuukauden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Lisäksi maanomistaja luovuttaa sopimusalueella olevat EV- ja katualueet, pinta-alaltaan noin 3.681 m² ilman erillistä korvausta kunnalle. Kunta omistaa noin 161 m²:n suuruisen määräalan tulevasta KMP-1 korttelialueesta ja myy sen Kiinteistö Oy Amerintie 88:lle 3 kk kuluessa asemakaavan voimaantulosta.

Valtuusto on 9.11.2020 § 95 päättänyt Maapoliittiset periaatteet Sulan alueella ja hyväksynyt samassa päätöksessä maankäyttösopimuksissa käytettävän hinnoittelun. Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen,​ on päätösvalta kunnanhallituksella.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Kiinteistö Oy Amerintie 88:n välillä 21.4.2021 sähköisesti allekirjoitetun maankäyttösopimuksen.
   
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Kiinteistö Oy Amerintie 88:n välillä 22.4.2021 sähköisesti allekirjoitetun esisopimuksen alueiden luovuttamisesta, jolla Kiinteistö Oy Amerintie 88 luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 2.351 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä 858-401-2-386
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Kiinteistö Oy Amerintie 88:n välillä 22.4.2021 sähköisesti allekirjoitetun lahjakirjan, jolla Kiinteistö Oy Amerintie 88 luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 1.330 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä 858-401-2-386
 • myydä 6.400 euron kauppahinnalla Kiinteistö Oy Amerintie 88:lle noin 161 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-401-2-124
 • oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopullisiin luovutuskirjoihin pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimusten mukaiset lopulliset luovutuskirjat, jotka allekirjoitetaan sen jälkeen, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3617) on tullut voimaan
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttö, kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.