Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 32 Presidentinvaali 2024, muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin

TUUDno-2023-1422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 17.-23.1.2024. Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 31.1.-6.2.2024.

Vaalilain 15.1 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
- kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalilain 15 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalilain 16 §:n mukaan vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Kirkonkylän, Paijalan, Jokelan, Kellokoski-läntisen, Hyrylän, Vaunukaankaan, Lepolan ja  Hyökkälän vaalilautakunnat käyttävät oikeusministeriön sähköistä vaaliluetteloa. Edellä mainitut vaalilautakunnat käyttävät myös sähköistä tuloslaskentajärjestelmää.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä ehdokkaita asettivat seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet:

Kansallinen Kokoomus r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Vihreä liitto r.p
Vasemmistoliitto r.p
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Liike Nyt r.p.
Vapauden liitto r.p.
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.
Valta kuuluu kansalle r.p
Kristallipuolue r.p.
Eläinoikeuspuolue r.p.
Piraattipuolue r.p
Suomen Kommunistinen Puolue r.p
Sinimusta Liike r.p.
Korjausliike r.p.
Feministinen puolue r.p
Kansalaisliitto r.p.

Em. puolueilta on tiedusteltu halukkuutta nimetä edustajia vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin. Tiedustelu on lähetetty myös Tuusulan Puolesta ry:lle. Tuusulan kunnan äänestysaluejako on seuraava:

 1. Kirkonkylä
 2. Rusutjärvi
 3. Paijala
 4. Tuomala
 5. Ruotsinkylä
 6. Jokela
 7. Vanhakylä
 8. Kellokoski-läntinen
 9. Hyrylä
 10. Vaunukangas
 11. Riihikallio I
 12. Lepola
 13. Riihikallio II
 14. Hyökkälä
 15. Kellokoski-itäinen

Vaalitoimikuntia on Tuusulassa asetettu yleensä kaksi eli toinen Etelä-Tuusulassa ja toinen Pohjois-Tuusulassa toimitettavia laitosäänestyksiä varten.

Vaalilain mukaan sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan varajäseniä on oltava vähintään kolme, mutta tarkoituksenmukaista olisi, että ainakin suurimmissa äänestysalueissa (Kirkonkylä, Jokela, Hyrylä, Vaunukangas, Riihikallio I, Lepola, Riihikallio II ja Hyökkälä) vaalilautakunnan varajäseniä olisi viisi. Varajäsenet kutsutaan mm. suorittamaan tuloslaskentaa.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäseniksi ja varajäseniksi on valittava sekä miehiä että naisia. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava kumpiakin vähintään 40 %.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa vuoden 2024 tasavallan presidentin vaalia varten kuhunkin 15 äänestysalueeseen vaalilautakunnan ja Etelä-Tuusulan ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnan liitteen mukaisesti
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotusta siten,​ että pohjaehdotukseen muutettiin kolmen varajäsenen osalta, muutokset huomioitu pöytäkirjan liitteessä. 

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilain 17.2 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.
Vaalitoimitsijoiden lukumäärän yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa on syytä määräytyä tarpeen mukaan.

Keskusvaalilautakunnalle ehdotetaan yhden nimen lisäämistä vaalitoimitsijoista koostuvaan liitteeseen. Muutos johtuu ennakkoäänestyksen ajalle suunniteltujen työvuorojen peruutuksista. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

 • määrätä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat ja heille varahenkilöitä muutetun liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2023 § 508 päättänyt asettaa vaalilautakunnat ja -toimikunnat presidentinvaalien 1. ja mahdolliselle 2. kierrokselle. 

Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäseneksi valittu Pekka Sormunen on ilmoittanut, ettei voi osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Riihikallio I vaalilautakunnan 5. varajäseneksi valittu Jani Vepsäläinen on ilmoittanut, ettei voi osallistua 11.2.2024 vaalilautakunnan työskentelyyn. Riihikallio II vaalilautakunnan 3. varajäseneksi valittu Liisa Kirves on ilmoittanut, ettei voi osallistua 28.1.2024 vaalilautakunnan työskentelyyn. Jokelan vaalilautakunnan jäsen Ilari Roihuvuo on ilmoittanut, ettei voi osallistua 11.2.2024 vaalilautakunnan työskentelyyn. Jokelan vaalilautakunnan 2. varajäseneksi valittu Virva Saari on ilmoittanut, ettei voi osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Rusutjärven vaalilautakunnan 2. varajäseneksi valittu Leena Saukko on ilmoittanut, ettei voi osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn.

Näin ollen kunnanhallituksen on täydennettävä vaalilautakuntien kokoonpanoja. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • myöntää Jani Vepsäläiselle eron Riihikallio I vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä (11.2.2024) 
 • valita Riihikallio I vaalilautakunnan 5. varajäseneksi Jorma Lehtikankaan (11.2.2024) 
 • myöntää Liisa Kirveelle eron Riihikallio II vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä (28.1.2024)
 • valita Riihikallio II vaalilautakunnan 3. varajäseneksi Margita Winqvistin (28.1.2024)
 • myöntää Pekka Sormuselle eron Kirkonkylän vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäseneksi Stiina Laukkosen (28.1.2024) ja Tiina Haapalaisen (11.2.2024)
 • myöntää Ilari Roihuvuolle eron Jokelan vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä (11.2.2024)
 • valita kokouksessaan Jokelan vaalilautakunnan jäsenen (11.2.2024)
 • myöntää Virva Saarelle eron Jokelan vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 
 • valita Jokelan vaalilautakunnan 2. varajäseneksi Armi Silanderin
 • myöntää Leena Saukolle eron Rusutjärven vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Rusutjärven vaalilautakunnan 2. varajäseneksi Tarja Hartmanin.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä esittelijän muutetun pohjaehdotuksen
 • valita kokouksessaan 22.1.2024 Jokelan vaalilautakunnan jäsenen (äänestypäivälle 11.2.2024).

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotusta siten,​ että pohjaehdotukseen lisättiin kahden jäsenen osalta muutokset Lepolan vaalilautakunnassa. Muutokset on huomioitu pöytäkirjan liitteessä. 

Valmistelija

 • Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2023 § 508 päättänyt asettaa vaalilautakunnat ja -​toimikunnat presidentinvaalien 1. ja mahdolliselle 2. kierrokselle. 

Jokelan vaalilautakunnan jäsen Ilari Roihuvuo on ilmoittanut,​ ettei voi osallistua 11.2.2024 vaalilautakunnan työskentelyyn. Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnnan 1. varajäseneksi valittu Tuija Reinikainen on ilmoittanut,​ ettei voi osallistua vaalitoimikunnan työskentelyyn. Hyrylän vaalilautakunan 2.varajäsen Laura Heinonen on ilmoittanut, ettei voi osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. 

Sini Riihimäki siirtyy Hyökkälän vaalilautakunnan 1. varajäsenen tehtävästä Hyrylän vaalilautakunnan 2. varajäseneksi.

Näin ollen kunnanhallituksen on täydennettävä vaalilautakuntien kokoonpanoja. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • valita Jokelan vaalilautakunnan jäseneneksi Erik Hartmanin (11.2.2024)
 • myöntää Tuija Reinikaiselle eron Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnan varajäseneksi Katri Antilan
 • myöntää Sini Riihimäelle eron Hyökkälän vaalilautakunnan 1. varajäsenen tehtävästä
 • valita Hyökkälän vaalilautakunnan 1. varajäseneksi Eeva-Liisa Niemisen
 • myöntää Laura Heinoselle eron Hyrylän vaalilautakunnan 2. varajäsenen tehtävästä
 • valita Hyrylän vaalilautakunnan 2. varajäseneksi Sini Riihimäen

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • valita Jokelan vaalilautakunnan jäseneneksi Erik Hartmanin (11.2.2024)
 • myöntää Tuija Reinikaiselle eron Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnan varajäseneksi Katri Antilan
 • myöntää Sini Riihimäelle eron Hyökkälän vaalilautakunnan 1. varajäsenen tehtävästä
 • valita Hyökkälän vaalilautakunnan 1. varajäseneksi Eeva-Liisa Niemisen
 • myöntää Laura Heinoselle eron Hyrylän vaalilautakunnan 2. varajäsenen tehtävästä
 • valita Hyrylän vaalilautakunnan 2. varajäseneksi Sini Riihimäen
 • myöntää Lauri Untamolle eron Tuomalan vaalilautakunnan 1. varajäsenen tehtävästä
 • valita Tuomalan vaalilautakunnan 1. varajäseneksi Jorma Seitalan. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotusta siten,​ että pohjaehdotukseen lisättiin Lepolan vaalilautakunnan 1. varajäsenen muutos. Muutos huomioitu pöytäkirjassa. 

Tiedoksi

eronneet, valitut, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat, keskusvaalilautakunta