Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

§ 453 Leena Jääskeläinen, eron myöntäminen luottamustoimesta ja tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

TUUDno-2021-885

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Hallintosäännön 51.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 121.1 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1. kunnanhallituksen jäsen;
 2. pormestari ja apulaispormestari;
 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan
  28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
 4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä
 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
   

Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
 4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.


Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."

Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

        
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

 Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

 VALTUUSTO päättää 

 • valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
   
Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Aksinovits Larissa Haapa-aro Petra
Halm Sini Lahtinen Petteri
Kauppinen Carita Klint Jukka
Ketvel Marko Piippo Kalevi
Mäkinen Sakari Vahla Matti
Nuutinen Annina Junela Minttu
Räsänen Jari Laamanen Pia
Salmela Nina Jääskeläinen Leena
Salonen Jussi Juntunen Asta
Seesaro Johanna Kärki Aatos
Viiru Veijo Joensuu Raimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajaksi Jussi Salosen ja varapuheenjohtajaksi Jari Räsäsen.

Valmistelija

 • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 valinnut Leena Jääskeläisen tarkastuslautakuntaan Nina Salmelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. 

Leena Jääskeläinen on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydstä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO  päättää

 • myöntää Leena Jääskeläiselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita tarkastuslautakuntaan Jääskeläisen tilalle Nina Salmelan henkilökohtaisenvarajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.