Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 73 Monion käytönaikaiset muutostarpeet

TUUDno-2024-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Mika Savola, kiinteistönhoitopäällikkö, mika.savola@tuusula.fi
Kai Lange, tilapalvelupäällikkö, kai.lange@tuusula.fi
Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi

Perustelut

Lukio ja kulttuuritalo Monion suunnitteluprosessi oli pitkä ja siinä oli useita vaiheita, joista osa osui korona-aikaan. Rakentamisen kilpailutus tehtiin korona-aikana. Haasteista huolimatta Monio valmistui annetussa aikataulussa suunnitellusti ja hyväksytysti kesällä 2023. Taloudellinen loppuselvitys pidettiin syksyllä.  

Monio on ollut käyttäjien - lukio, musiikkiopisto, opisto, kuvataidekoulu ja kulttuuri 2023 - käytössä reilut puoli vuotta. Siellä on järjestetty ylioppilaskirjoitukset, useita erilaisia tapahtumia, konsertteja, näytöksiä, luentoja ja taidenäyttelyitä. Näin monen toimijan ja eri toiminnan järjestäminen samoissa tiloissa ei ole yleistä. Pääosin yhtäaikainen, monialainen toiminta talossa on sujunut hyvin. 

Tilojen käytön aikana on ilmennyt joitakin toiminnallisia korjaus- ja muutostarpeita, joita on kuvattu alla.   


Toiminnalliset korjaus- ja muutostarpeet 

Riihi-sali 

Monion Riihi-salin, kuten koko Monion, rakennustarpeen kärjessä on ollut ajatus tilan yhteiskäytöstä usean toimiajan kesken. Käytön aikaisten kokemusten myötä on havaittu Riihi-salin osalta muutostarpeita, että tila palvelee sen monipuolista käyttäjäkuntaa. 

Riihi-sali, Lukio 

Tuusulan lukio käyttää Riihi-salia pääsääntöisesti opetustilana. Tilan jako kahteen osaan ääntä eristävällä siirtoseinällä on edellytys tilan käytölle. Kaksiosaisessa tilassa voidaan toteuttaa samanaikaista kahta erillistä oppituntia, koska siirtoseinä eristää puheääntä riittävästi. Tämä tarve korostuu tulevina vuosina, kun lukion oppilasmäärät kasvavat. 

Lukio käyttää myös Riihisalin yläosassa olevia aito tyyppisiä tiloja pienryhmätoimintaan ja opetukseen. 

Lukion tarpeet Riihi-sali täyttää ilman muutoksia. 

Riihi-sali, Katsomo 

Keskisen-Uudenmaan musiikkiopiston ja Tuusulan kulttuuripalvelut sekä ulkopuoliset käyttäjät esimerkiksi Keski-Uudenmaan Teatteri käyttävät Riihi-salia esitysten toteutuspaikkana.  
Erityisesti esittävän taiteen esityksissä salin kaksiosaisuus ja siitä johtuva porrastus on haitta. Alakatsomon jälkeinen tasanne ja sen aiheuttama porrastus aiheuttavat yläkatsomoon huomattavan näköesteisyyden erityisesti yläosan kolmelle ensimmäiselle riville. Esittävän taiteen näytökset eivät ole taloudellisesti kannattavia nykyisessä näköesteellisessä salissa. 

Toinen salin muutostarve liittyy alakatsomoon sijoitettuun tekniikkapöytään. Nykyisellä sijainnillaan tekniikkapöytä vie alakatsomosta kahdeksan (8) katsomopaikkaa. Sen sijainti alakatsomossa keskellä salia aiheuttaa yläkatsomoon valohäikäisyä, joka häiritsee esitysten seuraamista. Tekniikkapöytä tulisi siirtää yläkatsomon viimeisille riveille. 

Musiikkiopiston, kulttuuripalveluiden tai ulkopuolisten esittävän taiteen edustajien tarvetta Riihi-sali ei ilman muutoksia täytä. Riihi-salia ei ole ilman muutoksia kannattavaa käyttää. 

Riihi-sali, lastaus ovi ja -laituri 

Riihi-salin näyttämön takaosassa on yksinkertaiset lastausovet. Lastausovien tuplaovet ovat jääneet pois rakentamisen aikana säästösyistä. Tuplaovilla on merkittävä positiivinen vaikutus äänieristykseen ja energiansäätöön. 

Tuplaovet ovat tulee edellä mainituista syistä hankkia ja asentaa. 

Lastausovien takaa puuttuu lastauslaituri, josta on 1,5 metrin pudotus maahan. Laituria ei ollut suunnitelmissa. Valtaosa esiintyjistä saapuu paikalle pakettiautolla, mutta isommat tuotannot liikkuvat kuorma-autolla. Lastauslaituri on edellytys muilla kuin kuorma-autoilla saapuvien esiintyjien tarpeiston siirrossa: 

Lastauslaiturin tarve nousee esiin, kun “flyygelihuonetta” laajennetaan ja käytäväreitit kapenevat. Koska lastauslaituri tulee osaksi julkisivua, on sen rakentaminen luvanvarainen toimenpide. 

Lastauslaiturin puuttuminen ei ole toiminnan este.  

Riihi-sali, Flyygelin säilytys 

Riihi-saliin hankitun flyygelin säilytystila on suunnitelmissa otettu huomioon, mutta käytännössä toteutunut tila on huomattu ahtaaksi ja työ- ja paloturvallisuuden osalta hankalaksi. Samassa tilassa olevat sähkökeskus ja konserttiflyygeli ovat hankala yhdistelmä tilana käytön ja ilmankosteuden säädön osalta. Säilytystilaa voidaan laajentaa, mutta se tulee edelleen vaikeuttamaan esiintymistavaroiden kuljettamista kaventaen siihen tarkoitettu käytävää.  

Flyygelin säilytystilan kautta on suunniteltu liikuntaesteisten kulku, joka ei flyygelin tilassa ollessa ole mahdollista. Sitä ei mahdollista myöskään sähkökaapin hankala sijoitus. 

Riihi-sali, äänieristys 

Riihi-salin ja sen alla olevan bänditilan äänieristys on todettu heikoksi. Äänieristystä on mahdollista parantaa katsomomuutosten yhteydessä. 

Riihi-sali, jakoverho 

Jakoverhoa säilytetään kohdassa, jonka alapuolella on portaat alakatsomoon. Jakoverhoa käytettäessä on ilmennyt vaara pudota portaikkoon. Tämä on vakava turvallisuuspuute, joka tulee korjata. 

Monio, muut parannukset 

Käyttäjäkokemusten myötä on havaittu matkapuhelinverkossa olevan katvealueita. Osa katvealuista on tiloissa, joissa harvemmin oleskellaan mm. pukuhuoneet ja siten mahdollinen avun saanti voi viivästyä. Pukuhuonetiloihin ei nykyisellään pysty hälyttämään apua.  

Monio on rakennusvaiheessa varustettu monioperaattoriverkolla, mutta operaattorit eivät ole verkkoon liittyneet. 

Korjaus- ja muutosehdotukset 

Riihi-salin katsomon muutosehdotukset 

Katsomolle on kolme muutosehdotusta. Ehdotuksista erillinen arkkitehdin suunnitelma jaettu oheismateriaalina lautakunnan jäsenille kokoustyötilassa Casemissa.

Vaihtoehto 

Toimenpide ja kustannus 

Vaikutus käyttäjille 

Nykyinen 

 • Ei tehdä mitään 

 • Ei kustannuksia 

 

 • Riihisalin yläkatsomo esitysten katsomona näköesteen vuoksi käyttökelvoton 

 

 

 

 

 • Yläkatsomoa nostetaan 30 cm. 

 • Kustannus noin 40.000 € 

 

 • Parempi näkyvyys yläkatsomosta. 

 • Näköeste edelleen 3 riviltä 

 • Vaatii pieniä porrasmuutoksia. 

 • Ei vaadi muokkausta kaiteisiin tai käsijohteisiin. 

 • Salin paikkamäärä pysyy ennallaan. 

 

 

 

 

 • Yläkatsomoa nostetaan 30 cm ja siirretään 90 cm eteenpäin. 

 • Kustannus noin 
  150 000 € 

 

 • Merkittävästi parempi näkyvyys yläkatsomosta 

 • Kulkuportaat siirtyvät katsomon mukaan eli vaatii porrasmuutoksen. 

 • Vaati myös kaiteiden ja käsijohteiden muutoksia sekä lisäjohteita. 

 • Salin paikkamäärä pysyy ennallaan, kaksi irtotuolipaikkaa poistuu. 

 • Aiheuttaa hankaluutta liikkumiseen. 

 

 

Vaihtoehdoissa A ja B tekniikkapöytä siirtyy salin taakse, joten sen aiheuttama näköhaitta poistuu ja parantaa asiakaskokemusta. 


Riihi-salin lastausoven ja -laiturin muutos 

Riihi-salin lastausovi muutostarve voidaan toteuttaa asentamalla nykyisen oven lisäksi sisäovet eli ovien tuplaus, samalla oven väri muutetaan mustaksi.  

Lastauslaiturin osalta ei vielä ole selkeää ratkaisua. Ratkaisu vaatii keskustelua rakennusvalvonnan kanssa koska kyseessä on julkisivuun vaikuttava asia.  

Flyygelitilan toteutus 

Flyygelitilan laajennus voidaan tehdä leventämällä tilaa käytävän suuntaan. Tämä muutos kaventaa käytävää. 

Riihi-salin äänieristys 

Äänieristystä voidaan parantaa katsomomuutosten yhteydessä sekä muilla erillisillä korjauksilla. 

Riihi-salin jakoverho 

Jakoverhon käytön turvallisuutta parannetaan asentamalla ritilätaso putoamisen estämiseksi. 

Monion verkkoyhteysongelman ratkaisu 

Verkko-ongelman arvioidaan ratkeavan, kun kiinteistön sisäverkkoon saadaan operaattoriliitokset.  

Käytönaikaisten korjausten kustannusvaikutukset  

Katsomomuutosten kustannusvaikutus riippuu päätettävästä vaihtoehdosta ollen 0-150 000 €. Muut alla eritellyt kustannukset riippuvat päätettävistä muutoksista kustannusarvion ollessa kokonaisuudessaan korkeintaan 265 000 €.  

Kaikki käytön aikaisten korjausten investoinnit (katsomomuutos sisältäen vaihtoehto B:n sekä muut eritellyt kustannukset kokonaisuudessaan) on arvioitu olevan yhteensä 425 000 € (ei sisällä lastauslaituria).

 • Katsomomuutokset 

 • Ei muutoksia, 0 € 

 • Vaihtoehto A, 40 000 € 

 • Vaihtoehto B, 150 000 € 

 • Lastausoven tuplaus, hinta-arvio 25 000 € 

 • Lastauslaituri, hinta-arvio 100 000 € 

 • Flyygelitilan laajennus, hinta-arvio 150 000 € 

 • Riihi-salin äänieristyksen parantaminen, 30 000 € 

 • Riihi-salin jakoverhon käytön turvallisuuden parantaminen hinta-arvio 20 000 € 

 • Puhelinverkon kuuluvuuden parantaminen (operaattoreiden liityntämaksu, 3 kpl) 50 000 € 


Aikataulu  

Kaikki muutostyöt pyritään tekemään ensi kesän aikana, jolloin tilan käyttö on vähäisintä ja vähiten häiritsevää. 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää  

 • hyväksyä selvityksen käytön aikaisista muutostarpeista sopiviksi esityksen vaihtoehto B:n mukaisesti 

 • esittää näkemyksenään tekniselle lautakunnalle pohjautuen esityksen vaihtoehtoon B, että Monion käytönaikaisten lisä- ja muutostöiden tarvitsema lisämääräraha on 525 000 euroa (sisältäen lastauslaiturin).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Mika Savola, kiinteistönhoitopäällikkö, mika.savola@tuusula.fi
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Kai Lange, tilapalvelupäällikkö, kai.lange@tuusula.fi
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi

Perustelut

Lukio ja kulttuuritalo Monion suunnitteluprosessi oli pitkä ja siinä oli useita vaiheita, joista osa osui korona-aikaan. Rakentamisen kilpailutus tehtiin korona-aikana. Haasteista huolimatta Monio valmistui annetussa aikataulussa suunnitellusti ja hyväksytysti kesällä 2023. Taloudellinen loppuselvitys pidettiin syksyllä.  

Monio on ollut käyttäjien - lukio, musiikkiopisto, opisto, kuvataidekoulu ja kulttuuri 2023 - käytössä reilut puoli vuotta. Siellä on järjestetty ylioppilaskirjoitukset, useita erilaisia tapahtumia, konsertteja, näytöksiä, luentoja ja taidenäyttelyitä. Näin monen toimijan ja eri toiminnan järjestäminen samoissa tiloissa ei ole yleistä. Pääosin yhtäaikainen, monialainen toiminta talossa on sujunut hyvin. 

Tilojen käytön aikana on ilmennyt joitakin toiminnallisia korjaus- ja muutostarpeita, joita on kuvattu alla.   


Toiminnalliset korjaus- ja muutostarpeet 

Riihi-sali 

Monion Riihi-salin, kuten koko Monion, rakennustarpeen kärjessä on ollut ajatus tilan yhteiskäytöstä usean toimiajan kesken. Käytön aikaisten kokemusten myötä on havaittu Riihi-salin osalta muutostarpeita, että tila palvelee sen monipuolista käyttäjäkuntaa. 

Riihi-sali, Lukio 

Tuusulan lukio käyttää Riihi-salia pääsääntöisesti opetustilana. Tilan jako kahteen osaan ääntä eristävällä siirtoseinällä on edellytys tilan käytölle. Kaksiosaisessa tilassa voidaan toteuttaa samanaikaista kahta erillistä oppituntia, koska siirtoseinä eristää puheääntä riittävästi. Tämä tarve korostuu tulevina vuosina, kun lukion oppilasmäärät kasvavat. 

Lukio käyttää myös Riihisalin yläosassa olevia aito tyyppisiä tiloja pienryhmätoimintaan ja opetukseen. 

Lukion tarpeet Riihi-sali täyttää ilman muutoksia. 

Riihi-sali, Katsomo 

Keskisen-Uudenmaan musiikkiopiston ja Tuusulan kulttuuripalvelut sekä ulkopuoliset käyttäjät esimerkiksi Keski-Uudenmaan Teatteri käyttävät Riihi-salia esitysten toteutuspaikkana.  
Erityisesti esittävän taiteen esityksissä salin kaksiosaisuus ja siitä johtuva porrastus on haitta. Alakatsomon jälkeinen tasanne ja sen aiheuttama porrastus aiheuttavat yläkatsomoon huomattavan näköesteisyyden erityisesti yläosan kolmelle ensimmäiselle riville. Esittävän taiteen näytökset eivät ole taloudellisesti kannattavia nykyisessä näköesteellisessä salissa. 

Toinen salin muutostarve liittyy alakatsomoon sijoitettuun tekniikkapöytään. Nykyisellä sijainnillaan tekniikkapöytä vie alakatsomosta kahdeksan (8) katsomopaikkaa. Sen sijainti alakatsomossa keskellä salia aiheuttaa yläkatsomoon valohäikäisyä, joka häiritsee esitysten seuraamista. Tekniikkapöytä tulisi siirtää yläkatsomon viimeisille riveille. 

Musiikkiopiston, kulttuuripalveluiden tai ulkopuolisten esittävän taiteen edustajien tarvetta Riihi-sali ei ilman muutoksia täytä. Riihi-salia ei ole ilman muutoksia kannattavaa käyttää. 

Riihi-sali, lastaus ovi ja -laituri 

Riihi-salin näyttämön takaosassa on yksinkertaiset lastausovet. Lastausovien tuplaovet ovat jääneet pois rakentamisen aikana säästösyistä. Tuplaovilla on merkittävä positiivinen vaikutus äänieristykseen ja energiansäätöön. 

Tuplaovet ovat tulee edellä mainituista syistä hankkia ja asentaa. 

Lastausovien takaa puuttuu lastauslaituri, josta on 1,5 metrin pudotus maahan. Laituria ei ollut suunnitelmissa. Valtaosa esiintyjistä saapuu paikalle pakettiautolla, mutta isommat tuotannot liikkuvat kuorma-autolla. Lastauslaituri on edellytys muilla kuin kuorma-autoilla saapuvien esiintyjien tarpeiston siirrossa: 

Lastauslaiturin tarve nousee esiin, kun “flyygelihuonetta” laajennetaan ja käytäväreitit kapenevat. Koska lastauslaituri tulee osaksi julkisivua, on sen rakentaminen luvanvarainen toimenpide. 

Lastauslaiturin puuttuminen ei ole toiminnan este.  

Riihi-sali, Flyygelin säilytys 

Riihi-saliin hankitun flyygelin säilytystila on suunnitelmissa otettu huomioon, mutta käytännössä toteutunut tila on huomattu ahtaaksi ja työ- ja paloturvallisuuden osalta hankalaksi. Samassa tilassa olevat sähkökeskus ja konserttiflyygeli ovat hankala yhdistelmä tilana käytön ja ilmankosteuden säädön osalta. Säilytystilaa voidaan laajentaa, mutta se tulee edelleen vaikeuttamaan esiintymistavaroiden kuljettamista kaventaen siihen tarkoitettu käytävää.  

Flyygelin säilytystilan kautta on suunniteltu liikuntaesteisten kulku, joka ei flyygelin tilassa ollessa ole mahdollista. Sitä ei mahdollista myöskään sähkökaapin hankala sijoitus. 

Riihi-sali, äänieristys 

Riihi-salin ja sen alla olevan bänditilan äänieristys on todettu heikoksi. Äänieristystä on mahdollista parantaa katsomomuutosten yhteydessä. 

Riihi-sali, jakoverho 

Jakoverhoa säilytetään kohdassa, jonka alapuolella on portaat alakatsomoon. Jakoverhoa käytettäessä on ilmennyt vaara pudota portaikkoon. Tämä on vakava turvallisuuspuute, joka tulee korjata. 

Monio, muut parannukset 

Käyttäjäkokemusten myötä on havaittu matkapuhelinverkossa olevan katvealueita. Osa katvealuista on tiloissa, joissa harvemmin oleskellaan mm. pukuhuoneet ja siten mahdollinen avun saanti voi viivästyä. Pukuhuonetiloihin ei nykyisellään pysty hälyttämään apua.  

Monio on rakennusvaiheessa varustettu monioperaattoriverkolla, mutta operaattorit eivät ole verkkoon liittyneet. 

 

Korjaus- ja muutosehdotukset 

Riihi-salin katsomon muutosehdotukset 

Katsomolle on kolme muutosehdotusta. Ehdotuksista erillinen arkkitehdin suunnitelma jaettu oheismateriaalina lautakunnan jäsenille kokoustyötilassa Casemissa.

Vaihtoehto 

Toimenpide ja kustannus 

Vaikutus käyttäjille 

Nykyinen 

 • Ei tehdä mitään 

 • Ei kustannuksia 

 

 • Riihisalin yläkatsomo esitysten katsomona näköesteen vuoksi käyttökelvoton 

 

 

 

 

 • Yläkatsomoa nostetaan 30 cm. 

 • Kustannus noin 40.000 € 

 

 • Parempi näkyvyys yläkatsomosta. 

 • Näköeste edelleen 3 riviltä 

 • Vaatii pieniä porrasmuutoksia. 

 • Ei vaadi muokkausta kaiteisiin tai käsijohteisiin. 

 • Salin paikkamäärä pysyy ennallaan. 

 

 

 

 

 • Yläkatsomoa nostetaan 30 cm ja siirretään 90 cm eteenpäin. 

 • Kustannus noin 
  150 000 € 

 

 • Merkittävästi parempi näkyvyys yläkatsomosta 

 • Kulkuportaat siirtyvät katsomon mukaan eli vaatii porrasmuutoksen. 

 • Vaati myös kaiteiden ja käsijohteiden muutoksia sekä lisäjohteita. 

 • Salin paikkamäärä pysyy ennallaan, kaksi irtotuolipaikkaa poistuu. 

 • Aiheuttaa hankaluutta liikkumiseen. 

 

 

Vaihtoehdoissa A ja B tekniikkapöytä siirtyy salin taakse, joten sen aiheuttama näköhaitta poistuu ja parantaa asiakaskokemusta. 


Riihi-salin lastausoven ja -laiturin muutos 

Riihi-salin lastausovi muutostarve voidaan toteuttaa asentamalla nykyisen oven lisäksi sisäovet eli ovien tuplaus, samalla oven väri muutetaan mustaksi.  

Lastauslaiturin osalta ei vielä ole selkeää ratkaisua. Ratkaisu vaatii keskustelua rakennusvalvonnan kanssa koska kyseessä on julkisivuun vaikuttava asia.  

Flyygelitilan toteutus 

Flyygelitilan laajennus voidaan tehdä leventämällä tilaa käytävän suuntaan. Tämä muutos kaventaa käytävää. 

Riihi-salin äänieristys 

Äänieristystä voidaan parantaa katsomomuutosten yhteydessä sekä muilla erillisillä korjauksilla. 

Riihi-salin jakoverho 

Jakoverhon käytön turvallisuutta parannetaan asentamalla ritilätaso putoamisen estämiseksi. 

Monion verkkoyhteysongelman ratkaisu 

Verkko-ongelman arvioidaan ratkeavan, kun kiinteistön sisäverkkoon saadaan operaattoriliitokset.  

Käytönaikaisten korjausten kustannusvaikutukset  

Katsomomuutosten kustannusvaikutus riippuu päätettävästä vaihtoehdosta ollen 0-150 000 €. Muut alla eritellyt kustannukset riippuvat päätettävistä muutoksista kustannusarvion ollessa kokonaisuudessaan korkeintaan 265 000 €.  

Kaikki käytön aikaisten korjausten investoinnit (katsomomuutos sisältäen vaihtoehto B:n sekä muut eritellyt kustannukset kokonaisuudessaan) on arvioitu olevan yhteensä 425 000 € (ei sisällä lastauslaituria)   

 • Katsomomuutokset 

 • Ei muutoksia, 0 € 

 • Vaihtoehto A, 40 000 € 

 • Vaihtoehto B 150 000 € 

 • Lastausoven tuplaus, hinta-arvio 25 000 € 

 • Lastauslaituri, hinta-arvio 100 000 € 

 • Flyygelitilan laajennus, hinta-arvio 150 000 € 

 • Riihi-salin äänieristyksen parantaminen 30 000 € 

 • Riihi-salin jakoverhon käytön turvallisuuden parantaminen hinta-arvio 20 000 € 

 • Puhelinverkon kuuluvuuden parantaminen (operaattoreiden liityntämaksu, 3kpl) 50 000 € 


Aikataulu  

Kaikki muutostyöt pyritään tekemään ensi kesän aikana, jolloin tilan käyttö on vähäisintä ja vähiten häiritsevää. 

Ehdotus

Esittelijä

Kai Lange, tilapalvelupäällikkö, kai.lange@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää 

 • myöntää lisämäärärahan 525 000 euroa Monion käytönaikaisille lisä- ja muutostöille.


Lisäksi tekninen lautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokostauko asian käsittelyn jälkeen klo 18:51 - 19:03.

Valmistelija

 • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
 • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
 • Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
 • Mika Savola, kiinteistönhoitopäällikkö, mika.savola@tuusula.fi
 • Kai Lange, tilapalvelupäällikkö, kai.lange@tuusula.fi
 • Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

 • myöntää lisämäärärahan 525 000 euroa Monion käytönaikaisille lisä- ja muutostöille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sivistysjohtaja Simons ja kuntakehitysjohtaja Sirén selostivat asiaa kokouksessa. 

Tiedoksi

valmistelijat, tilapalvelut(at)tuusula.fi,  kasvatusjasivistys(at)tuusula.fi