Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 78 Koponen Ari, valtuutetun tehtävän päättyminen

TUUDno-2024-288

Valmistelija

  • Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Kuntalain 78 §:n 1 momentin mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Valtuutettu Ari Koponen on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnasta poismuuton vuoksi. Koponen on lisäksi kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen konsernijaoston jäsen. Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu on Ari Loponen. Koska varavaltuutettu nousee valtuutetuksi, on keskusvaalilautakunnan täydennettävä Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän varavaltuutettujen listaa 7. varavaltuutetulla. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • todeta valtuutettu Ari Koposen luottamustoimet päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta
  • merkitä tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Ari Koposen sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Ari Loposen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.