Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 79 Koponen Ari, kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

TUUDno-2024-288

Valmistelija

  • Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

  • jonka kotikunta kyseinen kunta on;​
  • jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna,​ jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan;​ ja
  • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Lisäksi kuntalain 73 § määrittelee kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuutta edelleen. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Kuntalain 78 §:n 1 momentin mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. 

Kunnanhallituksen jäsen Ari Koponen on ilmoittanut muuttaneensa pois Tuusulasta 8.2.2024 ja on menettänyt näin ollen vaalikelpoisuutensa kunnasta poismuuton vuoksi. Valtuuston on täydennettävä kunnanhallitusta vaalikelpoisella henkilöllä.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä eli puheenjohtajana toimiva pormestari, varapuheenjohtajina toimivat apulaispormestarit ja 10 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​​ että

VALTUUSTO päättää

  • valita jäsenen Koposen tilalle kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 5.3.2024 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.