Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 80 Koponen Ari, konsernijaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

TUUDno-2024-288

Valmistelija

  • Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

  • jonka kotikunta kyseinen kunta on;​
  • jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna,​ jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan;​ ja
  • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 78 §:n 1 momentin mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. 

Konsernijaoston jäsen Ari Koponen on ilmoittanut muuttaneensa pois Tuusulasta 8.2.2024 ja on menettänyt näin ollen vaalikelpoisuutensa kunnasta poismuuton vuoksi. Valtuuston on täydennettävä konsernijaostoa vaalikelpoisella henkilöllä.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on valtuuston valitsema konsernijaosto, jossa on 7 jäsentä eli puheenjohtajana toimiva pormestari, 2 apulaispormestaria ja 4 muuta jäsentä, jotka ovat joko kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Valtuusto valitsee konsernijaoston jäsenistä jaoston varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitaan kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä. 
Asiat käsitellään jaostossa talousjohtajan esittelystä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​​ että

VALTUUSTO päättää

  • valita jäsenen Ari Koposen tilalle kunnanhallituksen konsernijaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 5.3.2024 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.