Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

§ 77 Ikäihmisten neuvoston, lapsi- ja perheasiainneuvoston sekä vammaisneuvoston toimintasäännöt

TUUDno-2019-456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan (eri toimialueiden) toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin.

Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, nykyinen kausi päättyy 31.5.2019.

Tuusulassa toimivien neuvostojen toimintasääntöjä ei ole tarkastettu uuden hallintosäännön, johtamisjärjestelmän ja organisaatiouudistusten astuttua voimaan. Toimintasääntöjen tarkastus on ajankohtaista myös neuvostojen toimikauden vaihdoksen myötä. Toimintasäännöt on tarkastettava ennen neuvostojen uuden toimikauden käynnistymistä kevään 2019 aikana.

Liitteenä neuvostojen voimassa olevat toimintasäännöt.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiain neuvoston toimintasääntöjen tarkastelun
 • pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista maaliskuun aikana.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiain neuvoston toimintasääntöjen tarkastelun
 • pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista sekä asianomaisia tahoja nimeämään ehdokkaansa ko. neuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.

 

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää ikäihmisten neuvostolta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista, sekä nimeämään ehdokkaansa neuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • keskustella toimintasäännöstä
 • pyytää järjestöjä nimeämään ehdokkaansa ikäihmisten neuvostoon.

 

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

 • ehdottaa sääntöihin lisättäväksi 
  • 2§ kunnanhallitus nimeää kunnan alueella toimivista rekisteröityneistä eläkeläisjärjestöistä..
  • 3§ osallistuu iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevan palauteen seurantaan ja arviointiin
  • päivitetty ehdotus säännöiksi liitteenä
 • pyytää järjestöjä nimeämään ehdokkaansa ikäihmisten neuvostoon.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää lapsi- ja perheasiain neuvostolta kannanottoa lapsi- ja perheasiain neuvoston toimintasäännön muutostarpeista. Lautakunta pyytää myös vanhempainyhdistyksiä nimeämään ehdokkaansa lapsi- ja perheasiain neuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiain neuvosto päättää

 • keskustella toimintasäännöstä
 • pyytää lisäaikaa kannanotolle toimintasäännön muutostarpeista ja antaa kannanoton seuraavassa kokouksessaan.
 • pyytää järjestöjä nimeämään ehdokkaansa lapsi- ja perheasiain neuvostoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää vammaisneuvostolta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista, sekä nimeämään ehdokkaansa neuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

 • keskustella toimintasäännöstä
 • pyytää järjestöjä nimeämään ehdokkaansa vammaisneuvostoon.

Päätös

Vammaisneuvosto ehdottaa lisäystä 2 pykälään seuraavasti: Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon puhevaltaisen edustajansa, sekä vammaisneuvoston jäseniksi 3 viranhaltijaa keskeisiltä hallinnonaloilta (sivistys, nuoriso, liikunta).

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää lapsi-​ ja perheasiain neuvostolta kannanottoa lapsi-​ ja perheasiain neuvoston toimintasäännön muutostarpeista.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi-​ ja perheasiain neuvosto päättää

 • keskustella toimintasäännöstä
 • tehdä lausunnon toimintasäännön muutostarpeista.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto ehdottaa sääntöihin

 • 2§ poistettavaksi sanan koulujen vanhempainyhdistysten. Tällä neuvoso haluaa mahdollistaa myös päiväkotien vanhempainyhdistysten mukaan pääsyn neuvostoon.
 • lisäystä pykälään kaksi. Neuvosto toivoo, että kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen edustajan lisäksi edustajalle myös varajäsenen
 • ajantasaistamista kohtaan 3§ kohta 6 ja 10
 • 3§ kohdan 12 poistamista.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyysi 12.3. neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista. Neuvostot käsittelivät toimintasääntöjen uudistamista kokouksissaan ja ne tekivät seuraavat muutosesitykset:
Vammaisneuvosto esitti lisäystä 2 § seuraavasti: Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon puhevaltaisen edustajansa, sekä vammaisneuvoston jäseniksi 3 viranhaltijaa keskeisiltä hallinnonaloilta (sivistys, nuoriso, liikunta).

Lapsi- ja perheasiainneuvosto esitti

 • 2§ poistettavaksi sanan koulujen vanhempainyhdistysten. Tällä neuvosto haluaa mahdollistaa myös päiväkotien vanhempainyhdistysten mukaan pääsyn neuvostoon.
 • 2§ lisättävän seuraavan lauseen: Kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen edustajan lisäksi edustajalle myös varajäsenen
 • ajantasaistamista kohtaan 3§ kohta 6 ja 10
 • 3§ kohdan 12 poistamista.

 

Ikäihmisten neuvosto esitti sääntöihin lisättäväksi 

 • 2§ kunnanhallitus nimeää kunnan alueella toimivista rekisteröityneistä eläkeläisjärjestöistä.
 • 3§ osallistuu iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevan palauteen seurantaan ja arviointiin

 

Kunnanhallitukselle esitettävät muutokset neuvostojen toimintasääntöihin:

Vammaisneuvoston säännöt

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ei näe resurssien näkökulmasta mahdollisena nimetä viranhaltijoita toimialoilta neuvostojen pysyviksi edustajaksi. Lautakunta korostaa, että asiantuntijoita voidaan tarpeen mukaan kutsua ja kuulla kokouksissa. 

Lapsi- ja perheasiainneuvoston säännöt

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kannattaa päiväkotien mukaan pääsyä lapsi- ja perheasiainneuvostoon. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää, että kunnanhallituksen edustajalle nimetään myös varaedustaja. Tämä päivitys tehdään jokaisen neuvoston sääntöihin. Lautakunta puoltaa Lapsi- ja perheasiainneuvoston ehdotuksen sääntöjen 3§ kohdan 6. ja 10. ajankohtaistamisesta. 3§ 12. kohtaa ei esitetä poistettavaksi, neuvostot tulevat jatkossakin raportoimaan toiminnastaan kunnanhallitukselle.

Ikäihmisten neuvoston säännöt

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ei näe aiheellisena lisätä tekstiä rekisteröityneistä eläkeläisjärjestöistä pykälään 2.

3§ lautakunta pitää hyvänä ehdotuksena lisätä sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevan palauteen seuranta.

Kaikkien neuvostojen sääntöihin esitetään lisättäväksi: Kunnanhallitus nimeää neuvostoon puhevaltaisen edustajan lisäksi edustajalle myös varajäsenen.
Sääntöihin esitetään päivitettäväksi sihteerin osalta seuraava teksti: Neuvoston sihteerinä ja neuvostojen koordinoijana toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • esittää kunnanhallitukselle, että neuvostojen sääntöihin tehdään seuraavat muutokset tai lisäykset:
   

Vammaisneuvoston säännöt

 • Muutos: Neuvoston sihteerinä ja neuvostojen koordinoijana toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

 • Lisäys: Kunnanhallituksen edustajalle nimetään myös varaedustaja.

 

Lapsi- ja perheasiainneuvoston säännöt

 • Muutos: päiväkotien mukaan pääsyä lapsi- ja perheasiainneuvostoon.
 • Lisäys: Kunnanhallituksen edustajalle nimetään myös varaedustaja.
 • Muutos: 3§ kohdan 6. ja 10. ajankohtaistaminen:
 • Muutos: Neuvoston sihteerinä ja neuvostojen koordinoijana toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​

Ikäihmisten neuvoston säännöt

 • Lisäys: 3§ sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevan palauteen seuranta.
 • Muutos: Neuvoston sihteerinä ja neuvostojen koordinoijana toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • hyväksyä sääntöihin ehdotetut muutokset
 • esittää kunnanhallitukselle,​ että kunnanhallitus edellyttää neuvostojen osallisuuden varmistamisen valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausuntoja annettaessa.

 

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, apulaispormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä säännöt liitteiden mukaisina
 • edellyttää, että  neuvostojen osallisuus varmistetaan valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausuntoja annettaessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta perustuu Kuntalain (410/2015) 28§ ja 29§, joissa kerrotaan kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtävistä, tarpeellisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Tuusulassa on toiminut lapsi- ja perheasiainneuvosto vuodesta 2004.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja sen toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin. Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvostojen toimikausi on juuri vaihtunut ja uuden toimikauden käynnistyttyä on neuvostoissa tunnistettu tarve ottaa tarkasteluun neuvostojen toimintasäännöt. Toimintasäännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen neuvostojen toimintaympäristö on muuttunut, mm. hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistäneet toimintansa.

Liitteinä neuvostojen voimassa olevat toimintasäännöt.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöjen tarkastelun
 • pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista 30.11.2023 mennessä.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöjen tarkastelun
 • pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista 30.11.2023 mennessä.

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston toimintasäännön tarkistaminen

 

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta perustuu Kuntalain (410/2015) 28§ ja 29§, joissa kerrotaan kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtävistä, tarpeellisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Tuusulassa on toiminut lapsi- ja perheasiainneuvosto vuodesta 2004.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja sen toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin. Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvostojen toimikausi on juuri vaihtunut ja uuden toimikauden käynnistyttyä on neuvostoissa tunnistettu tarve ottaa tarkasteluun neuvostojen toimintasäännöt. Toimintasäännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen neuvostojen toimintaympäristö on muuttunut, mm. hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistäneet toimintansa.
 

​​​​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 10.10.2023 käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöjen tarkastelun. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista 30.11.2023 mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • keskustella muutostarpeista ikäihmisten neuvoston toimintasääntöön
 • esittää näkemyksensä muutostarpeista neuvoston toimintasääntöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle 30.11.2023 mennessä.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

 • ehdottaa toimintasääntöön seuraavia lisäyksiä ja muutoksia
  • 1§ Ikäihmisten neuvoston toimintaan varataan vuosittain erillinen määräraha kunnan talousarviossa.
  • 2§ Kunnanhallituksen tulee huolehtia ikäihmisten neuvoston toimintaedellytyksistä.
  • 3§ Ikäihmisten neuvosto 
   • edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella.
   • osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun.
   • vaikuttaa asuin- ja elinympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkisissa tiloissa ja asumisen ratkaisuissa huomioidaan esteettömyys, sekä erityisesti ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja sairaiden tarpeet.
   • on edustettuna Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa, jonka jäsenenä seuraa, vaikuttaa, tekee aloitteita ja ottaa kantaa erityisesti iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sote-palvelujen laatua, järjestämistä ja kehittämistä koskevissa asioissa.
 • jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 27.11.
 • esittää ehdotuksensa päivitetyksi toimintasäännöksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle 30.11.2023 mennessä.

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön tarkistaminen

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta perustuu Kuntalain (410/2015) 28§ ja 29§, joissa kerrotaan kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtävistä, tarpeellisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Tuusulassa on toiminut lapsi- ja perheasiainneuvosto vuodesta 2004.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja sen toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin. Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvostojen toimikausi on juuri vaihtunut ja uuden toimikauden käynnistyttyä on neuvostoissa tunnistettu tarve ottaa tarkasteluun neuvostojen toimintasäännöt. Toimintasäännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen neuvostojen toimintaympäristö on muuttunut, mm. hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistäneet toimintansa.


​​​​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 10.10.2023 käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöjen tarkastelun. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista 30.11.2023 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää

 • keskustella muutostarpeista lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöön
 • esittää näkemyksensä muutostarpeista neuvoston toimintasääntöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle 30.11.2023 mennessä. 

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti

 • keskustella muutostarpeista lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöön
 • esittää ehdotuksensa neuvoston päivitetyksi toimintasäännöksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle 30.11.2023 mennessä (liite).

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston toimintasäännön tarkistaminen

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta perustuu Kuntalain (410/2015) 28§ ja 29§, joissa kerrotaan kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtävistä, tarpeellisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Tuusulassa on toiminut lapsi- ja perheasiainneuvosto vuodesta 2004.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja sen toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin. Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvostojen toimikausi on juuri vaihtunut ja uuden toimikauden käynnistyttyä on neuvostoissa tunnistettu tarve ottaa tarkasteluun neuvostojen toimintasäännöt. Toimintasäännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen neuvostojen toimintaympäristö on muuttunut, mm. hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistäneet toimintansa.


​​​​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 10.10.2023 käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöjen tarkastelun. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista 30.11.2023 mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

 • keskustella muutostarpeista vammaisneuvoston toimintasääntöön
 • esittää näkemyksensä muutostarpeista neuvoston toimintasääntöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle 30.11.2023 mennessä.

 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

 • ehdottaa toimintasääntöön seuraavia lisäyksiä ja muutoksia
  • 1§ Tarkoitus
   Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhteistyöelin. Vammaisneuvosto vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloihin ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella. ​​​​Vammaisneuvosto on puolueeton ja riippumaton, eikä se aja yksittäisen  vammaisjärjestön tai yksittäisen vammaisen henkilön asioita.
  • 2§ Kokoonpano
   Vammaisneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.
  • ​​​​​3§ Vammaisneuvoston tehtävät
   • edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
   • nimeää edustajansa hyvinvointialueen vammaisneuvostoon
   • seuraa hyvinvointialueen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa
   • pitää yhteyttä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon
   • raportoi toiminnastaan kunnanhallitukselle
 • esittää ehdotuksensa päivitetyksi toimintasäännöksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle 30.11.2023 mennessä.

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvosto, toimintasäännön päivitys

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta perustuu Kuntalain (410/2015) 28§ ja 29§, joissa kerrotaan kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtävistä, tarpeellisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Tuusulassa on toiminut lapsi- ja perheasiainneuvosto vuodesta 2004.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja sen toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin. Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvostojen toimikausi on juuri vaihtunut ja uuden toimikauden käynnistyttyä on neuvostoissa tunnistettu tarve ottaa tarkasteluun neuvostojen toimintasäännöt. Toimintasäännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen neuvostojen toimintaympäristö on muuttunut, mm. hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistäneet toimintansa.

​​​​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 10.10.2023 käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasääntöjen tarkastelun. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista 30.11.2023 mennessä.

 

Tuusulan ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, neuvoston ehdotus

1 § Tarkoitus

Tuusulan ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin.
Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.
Ikäihmisten neuvoston toimintaan varataan vuosittain erillinen määräraha kunnan talousarviossa.
Kunnanhallituksen tulee huolehtia ikäihmisten neuvoston toimintaedellytyksistä.

2§ Kokoonpano

Kunnanhallitus nimeää neuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Kunnanhallitus nimeää ikäihmisten neuvostoon puhevaltaisen edustajansa sekä varajäsenen.
Ikäihmisten neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ikäihmisten neuvoston sihteerinä ja neuvoston koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.
Ikäihmisten neuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

3§ Ikäihmisten neuvoston tehtävät

Ikäihmisten neuvosto
- edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella
- osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun
- osallistuu ikäihmisten tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevan palautteen seurantaan ja arviointiin
- vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
- seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella
- seuraa ja edistää kunnan päätöksentekoa erityisesti ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavuttavuuden parantamiseksi
- vaikuttaa asuin- ja elinympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkisissa tiloissa ja asumisen ratkaisuissa huomioidaan esteettömyys, sekä erityisesti ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja sairaiden tarpeet
- on edustettuna Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa, jonka jäsenenä seuraa, vaikuttaa, tekee aloitteita ja ottaa kantaa erityisesti ikäihmisten tarvitsemien sote-palvelujen laatua, järjestämistä ja kehittämistä koskevissa asioissa
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa
- huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
- hoitaa muut ikäihmisten neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
- esittää toimintasuunnitelman kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
- raportoi toiminnastaan kunnanhallitukselle.

4 § Kokousmenettely ja asiakirjojen julkaisu

Ikäihmisten neuvosto kokoontuu tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Ikäihmisten neuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan sivuilla. Kokousmenettelyyn ja asiakirjoihin sovelletaan kuntalain ja kunnan hallintosäännön määräyksiä.

Ehdotus

Esittelijä

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • esittää ehdotuksensa päivitetyksi toimintasäännöksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

 • esittää ehdotuksensa päivitetyksi toimintasäännöksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta perustuu Kuntalain (410/2015) 28§ ja 29§, joissa kerrotaan kunnallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtävistä, tarpeellisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Tuusulassa on toiminut lapsi- ja perheasiainneuvosto vuodesta 2004.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja sen toimialueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin. Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Neuvostojen toimintasäännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen neuvostojen toimintaympäristö on muuttunut, mm. hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistäneet toimintansa. Toimintasääntöjä on myös pyritty yhdenmukaistamaan keskenään.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyysi 10.10.2023 neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista 30.11.2023 mennessä. Neuvostot ovat käsitelleet toimintasääntöjen uudistamista kokouksissaan ja tehneet omat muutosesityksensä. Toimintasääntöjä on myös pyritty yhdenmukaistamaan keskenään.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat neuvostojen toimintasäännöt.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat neuvostojen toimintasäännöt.

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevat neuvostojen toimintasäännöt.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • palauttaa takaisin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä ehdotti asian palauttamista takaisin valmisteluun. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta antanut ehdotuksensa toimintasäännöiksi. Toimintasääntöihin ehdotettuja muutoksia on arvioitu hallintosäännön ja toimivallan näkökulmasta. Samalla on myös arvioitu eri toimielinten roolia kunnassa eli sitä, onko kyseinen toimielin hallintosäännön mukainen päätöksentekotoimielin vai vaikuttamistoimielin. 

Keskeiset päivitykset toimintasääntöihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan ehdotukseen verrattuna koskevat toimivaltakysymyksiä, kuten hyvinvointialueen toimivaltaa sekä palvelujen tarpeen arviointia, joka nähdään kuuluvan viranhaltijaorganisaation perustehtäviin. Samalla myös neuvostojen raportointi- ja suunnitteluvelvoitetta kunnanhallitukselle kevennetään. Samoin kevennetään ehdotettua kirjausta koskien kokousmenettelyjä. Kuitenkin edelleen toimintaan ei suunnitella muutoksia ja kunnanhallitus voi edelleen edellyttää raportointia ja suunnittelua neuvostoilta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä esitetyt ikäihmisten neuvoston, lapsi- ja perheasiainneuvoston sekä vammaisneuvoston toimintasäännön siten, että ne astuvat voimaan 20.2.2024 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Eriävä mielipide

 • Kati Lepojärvi ja Anna Yltävä jättivät päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

  Kunnanhallitus 19.2.2024 § 77

  ERIÄVÄ MIELIPIDE

  Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Neuvostojen toimintasäännöt on tarkistettu viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen neuvostojen toimintaympäristö on muuttunut, mm. hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja mm. alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistäneet toimintansa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on pyytänyt neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Hyte-lautakunta on kannanottojen perusteella tehnyt esityksensä kunnanhallitukselle. Hyte-lautakunnan esityksistä luonnollisesti iso osa keskittyi vaikuttamistoimielinten uuteen, tärkeään työhön kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnassa. Valmistelija oli kunnanhallituksen esityksessä kuitenkin poistanut vaikuttamistoimielinten esityksiä perustelemalla, että hyvinvointialueilla on itse päätösvalta määrittää yhdyspintayhteistyön muodot. 

  Jätimme pykälän kunnanhallituksessa pöydälle. Toivoimme, että hyte-lautakuntaa/neuvostoja voisi konsultoida näiden poistettujen tekstiosioiden osalta, ja että niitä olisi voinut muokata paremmin neuvostojen tarpeita vastaaviksi, mutta myös hyvinvointialueen päätösvallan tunnistaviksi. Näin hyte-lautakunnalla ja vaikuttamistoimielimillä olisi ollut myös viimekätinen vaikutusmahdollisuus toimintaansa ohjaavien toimintasääntöjen sisältöön. 

  Koska tätä kuulemista ei tehty, esitimme kunnanhallituksen kokouksessa 19.2., että toimintasääntöihin lisätään vaikuttamistoimielinten toivomuksen mukainen osallistuminen hyvinvointialueen yhdyspintatoimintaan, ei pelkkä seuranta. Muokkasimme valmistelijan poistamia neuvostojen/hyte-lautakunnan esityksiä siten, että hyvinvointialueen päätösvalta ilmenee kirjauksista, mutta tärkeä yhdyspintayhteistyö nostetaan esille. 

  Muutosesityksemme oli seuraava: ”poistettujen hyte-lautakunnan kirjausesitysten tilalle neuvostojen toimintasääntöihin lisätään teksti:
  - osallistuu hyvinvointialueen yhdyspinta-yhteistoimintaan hyvinvointialueen määrittämällä tavalla, seuraa ja vaikuttaa hyvinvointialueen asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon” 

  Täytyy muistaa, että siirtymä hyvinvointialueelle ja vaikuttamistoimielinten rooli yhdyspintayhteistyössä oli myös toimintasääntöjen päivittämisessä liikkeelle paneva syy. 

  Tuusulan puolesta -ryhmä on pyrkinyt edistämään kuntalaisten, ml. vaikuttamistoimielinten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista. Pidämmekin valitettavana, että kunnanhallituksen enemmistö ei antanut neuvostoille ja hyte-lautakunnalle mahdollisuutta vaikuttaa neuvostojen toimintasääntöjen lopullisiin versioihin ja poisti näiden esittämiä olennaisia kirjauksia hyvinvointialueyhdyspintatyöstä näiden toimintasäännöistä.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, Kati Lepojärvi esitti muutosehdotuksen Anna Yltävän kannattamana:

Muutosehdotus: poistettujen hyte-lautakunnan kirjausesitysten tilalle neuvostojen toimintasääntöihin lisätään teksti:
"osallistuu hyvinvointialueen yhdyspinta-yhteistoimintaan hyvinvointialueen määrittämällä tavalla, seuraa ja vaikuttaa hyvinvointialueen asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, on asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Lepojärven tekemään muutosehdotusta, äänestävät "EI". 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

 • 9 "JAA"ääntä (Outi Huusko, Kalle Ikkelä, Arto Lindberg, Mika Mäki-Kuhna, Ari Nyman, Lilli Salmi, Johanna Sipiläinen, MIka Timonen, Laura Åvall)
 • 4 "EI"-ääntä (Elisa Laitila, Kati Lepojärvi, Karita Mäensivu, Anna Yltävä)
 • 0 tyhjä

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

​​​​​​Kati Lepojärvi ja Anna Yltävä jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Toimitetut kirjalliset perustelut eriävään mielipiteeseen on liitetty pöytäkirjaan.