Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi, että kansliapäällikkö on päätöksellään 15.6.2020 § 32 ottanut kunnanhallituksen käsiteltäväksi teknisen lautakunnan päätöksen 9.6.2020 § 73, Tuusulanjärven esteetön lintutornireitti
 • ettei muita alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
  • tekninen lautakunta 9.6.2020
  • kuntakehityslautakunta 10.6.2020
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.6.2020
  • (otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)    

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.