Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Tilapalvelupäällikön viran täyttäminen

TUUDno-2020-495

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tilapalvelupäällikkö Ritva Lappalainen on irtisanoutunut ja hänen virkasuhteensa päättyi 31.12.2019. Lappalainen siirtyi kunnassa toiseen tehtävään määräajaksi. 

Tuusulan kunnan hallintosäännön 6 luvun 36 §:n (toimivalta henkilöstöasioissa) nojalla kunnanhallitus päättää tilapalvelupäällikön viran haettavaksi julistamisesta ja valitsee palvelualuepäällikkönä toimivan Tiölapalvelupäällikön.Tuusulan kunnan hallintosäännön 3 luvun § 18 mukaisesti palvelualuepäällikkö vastaa palvelualueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtavaa ja kehittää toimintaa toimialuejohtajan alaisuudessa. 

Viran kelpoisuusehdoksi ehdotetaan virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä vahvaa kokemusta esimiestoiminnasta, kiinteistöjohtamisesta ja rakennuttamisesta. Lisäksi edellytetään suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Virassa menestyminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, kokemusta palvelujen hankinnasta ja talouden johtamisesta, hankesuunnittelusta ja projektinjohdosta, sisäisten ja ulkoisten vuokrien määrittämisestä sekä kiinteistökannan kehittämistoiminnasta. Kokemus talonrakennushankkeiden eri urakointimuodoista on hakijalle eduksi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaisesti. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa.
Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

Ilmoitus on tarkoitus julkaista kunnan verkkopalvelujen lisäksi, työvoimahallinnon verkkopalvelussa, LinkedIn-verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa. 

Rakennuspäällikkö Esa Koskinen toimii vt. tilapalvelupäällikkönä 1.1.2020 alkaen kunnes uusi tilapalvelupäällikkö on aloittanut virassa. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • julistaa tilapalvelupäällikön viran haettavaksi
  • että kelpoisuusvaatimuksena on tilapalvelupäällikön virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva kokemus esimiestoiminnasta, kiinteistöjohtamisesta ja rakennuttamisesta. Lisäksi edellytetään suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Virassa menestyminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, kokemusta palvelujen hankinnasta ja talouden johtamisesta, hankesuunnittelusta ja projektinjohdosta, sisäisten ja ulkoisten vuokrien määrittämisestä sekä kiinteistökannan kehittämistoiminnasta. Kokemus talonrakennushankkeiden eri urakointimuodoista on hakijalle eduksi
  • julkaista viran kunnan verkkopalvelujen lisäksi, työvoimahallinnon verkkopalvelussa, LinkedIn-verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Perustelut

Kasvu- ja ympäristö -toimialueella ja tilapalvelut- palvelualueella on ollut julkisesti haettavana tilapalvelupäällikön virka ajalla 20.4.-10.5.2020. Tehtävän hakuilmoitus julkaistiin seuraavissa medioissa: Tuusulan kunnan verkkosivu www.tuusula.fi/tyopaikat, www.mercuriurval.fi, Duunitori, Oikotie, Monster, LinkedIn -sivuilla. Valintaprosessissa käytettiin suorahaku-palveluihin erikoistunutta asiantuntijaorganisaatiota Mercuri Urval Oy:ta. Soveltuvuusarvioinnin suoritti Mercuri Urvalin psykologi Juha Laurila.

Tehtävässä edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä vahvaa kokemusta esimiestoiminnasta, kiinteistöjohtamisesta ja rakennuttamisesta. Valinnassa painotettiin hyviä yhteistyötaitoja, kokemusta palvelujen hankinnasta ja talouden johtamisesta, hankesuunnittelusta ja projektinjohdosta, sisäisten ja ulkoisten vuokrien määrittämisestä sekä kiinteistökannan kehittämistoiminnasta. Kokemus talonrakennushankkeiden eri urakointimuodoista oli hakijalle eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaan 6 luku 36 § toimivalta henkilöstöasioissa, Kunnanhallitus päättää tilapalvelupäällikön valinnasta.

Määräaikaan mennessä saapui 12 hakemusta. Hakijoista on laadittu erillinen yhteenveto. Kansliapäällikkö Harri Lipasti, kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka, vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen sekä pormestari Arto Lindberg haastattelivat 20.5. ja 25.5.2020 seuraavat hakijat: Heikki Niemi, Pauli Autio, Juha Pohjonen, Janne Kolhonen, Harri Sutinen ja Mikko Simpanen. Soveltuvuusarviointiin valittiin haastatteluiden perusteella Niemi, Sutinen ja Simpanen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisten virka- ja työehtosopimuksen ja sen perusteella tehtyjen kunnan käytäntöjen mukaisesti. Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa koskevan todistuksen. Valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virantoimituksen aloitusajankohta tarkentuu viran vastaanottamisilmoituksen myötä.

Hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella esitetään kunnanhallitukselle päätettäväksi tilapalvelupäällikön virkaan valittavaksi kahden kärkihakijan Heikki Niemen ja Mikko Simpasen välillä. Niemi ja Simpanen ovat haastateltavina kokouksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • valita tilapalvelupäällikön virkaan DI Mikko Simpasen
  • että palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisten virka- ja työehtosopimuksen ja sen perusteella tehtyjen kunnan käytäntöjen mukaisesti ja valtuuttaa kansliapäällikön tarvittaessa määrittämään tarkemmin palkkauksen ehdot
  • että virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa koskevan todistuksen.
  • että virassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tanja Rontu-Hokkanen ja Heikki Lonka olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Tiedoksi

valittu ja muut hakijat, kasvu ja ympäristö, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.