Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma

TUUDno-2019-552

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Se on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Se tukee objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin.

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä. Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon sisältyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet.

Kuntalaissa ei ole säädetty sisäisestä tarkastuksesta, sillä kuntien ja kuntayhtymien erilaisen koon ja organisoitumismuotojen vuoksi kaikille kunnille ja kuntayhtymille yhtenäisen sisäisen tarkastuksen järjestämismallia ei ole löydettävissä. Kuntaliitto on suositellut, että etenkin keskisuuressa ja suuressa kunnassa ja kuntayhtymässä on ammattimainen sisäisen tarkastuksen toiminto. 

Tuusulan kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaan

Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä

 1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
 2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan
 3. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
 4. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta ja käsittelee sisäisen tarkastuksen raportin.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan 

 • sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta,
 • raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kunnanhallitukselle ja kansliapäällikölle.

Tuusulan kunnan sisäistä tarkastusta hankitaan ostopalveluna.  Ostopalvelu on kilpailutettu kaudelle 1.1.2019–31.12.2020. Kilpailun perusteella sisäisen tarkastuksen toimittajaksi on valittu BDO Oy, päävastuullisena sisäisenä tarkastajana KTM Helge Vuoti.  

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019 on valmisteltu yhteistyössä BDO Oy:n kanssa.  Kunnan vireillä olevien ja tulevien merkittävien investointien vuoksi vuoden 2019 keskeinen tarkastuksen ja kehittämisen kohteita ovat kunnan investointi- ja hankintaprosessit ja -menettelyt.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallituspäättää

 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman 2019 mukaisesti tarkastukset on suoritettu Investoinneista (raportti 21.10.2019) ja hankinnoista (raportti 6.4.2020).

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020 on valmisteltu yhteistyössä BDO Oy:n kanssa. Kunnan palveluverkon uudistamisen ja poikkihallinnollisen työskentelyn tukemiseksi tarkastuskohteiksi esitetään vuodelle 2020 keskeisinä kohteina

 • henkilöstösuunnittelun sisällöt ja prosessit
 • rakennuttaminen
 • kiinteistöpalvelut
 • liikunta- ja ulkoilupalvelut.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportit, 21.10.2019 investoinnit, ja 6.4.2020 hankinnat
 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.