Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Kirkonkylän kampus, ehdotussuunnitelmien (L2) hyväksyminen

TUUDno-2020-1362

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Hallintosäännön mukaan investointihankkeiden ehdotusuunnitelmat viedään käyttäjä- ja teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukseen päätettäväksi. Suunnitteluvaiheen nimike on valtakunnallisesti muutettu ehdotusuunnitelmaksi, hallintosäännössä käytetty vielä nimikettä L2-luonnossuunitelmat.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2019 § 83 Kirkonkylän kampuksen hankesuunnitelman Sivistyksen toimialueen palveluverkon uudisrakentamishankkeena.

Rakennettava koulu-päiväkoti toteutetaan uuden oppimisympäristön ja varhaiskasvatuksen mukaisena uudisrakennuksena. Koulu rakennetaan n. 450 oppilaalle ja päiväkoti 9- osastoisena. Rakennus mahdollistaa alueen asukkaille tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Koulukampuksen asemakaava sai lainvoiman 11.12.2019. Asemakaavan mukaan uudisrakennuksen arkkitehtuuri tulee ilmentää raknnuksen käyttötarkoitustaja ja sopeutua alueen maisema-arvoihin. Rakennuksen ja rakennelmien julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita materiaaleja.

Koulukampuksen suunnittelussa on hyödynnetty Iloisen oppimisen Tuusula - oppimisympäristöjen suuntaviivat -käsikirjaa (Kasltk 24.9.2019) ja noudatettu Palveluverkkosuunnitelman (KValt 12.11.2018) mukaista linjausta siitä, että uudet, nykyisiä korvaavat koulut ja päiväkodit, toteutetaan ekologisesti kestävinä ja käyttäen myrkyttömiä materiaaleja. Lisäksi on edellytetty, että uudisrakennukset tulee olla akustisesti hallittuja ja niiden tulee noudattaa kestävää kehitystä sekä toteutuksessa että ylläpidossa.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 6.4.2020 § 26 ruotsinkielisen opetuksen siirtymisen Kirkonkylän kampukseen.

Hankkeen tavoiteaikataulu

 • Toteutussuunnittelu, osallistavana 1/2020 – 10/2020
 • Rakentamisen valmistelu, urakkakilpailutus ja valinnat 11/2020 – 04/2021
 • Rakentaminen 05/2021 – 10/2022
 • Kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 11/2022 – 12/2022
 • Rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 1/2023

Hankkeen toteutusaikataulu on sidoksissa yleisiin rakentamisen suhdanteisiin mm. materiaalien saatavuuden ja toimitusaikojen osalta. Korona-viruksen aiheuttama pandemia on heikentänyt mahdollisuutta osallistavaan suunnitteluun ja osaltaan haitannut suunnitteluprosessia.

Kustannusennuste

Ehdotussuunnitelmista lasketun kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 23 470,00 euroa ja 3150 euroa / brm2 (alv 0%).

Hankesuunnitelmaan verrattuna kokonaiskustannukset ovat pysyneet ennallaan. Kustannukset on laskettu hankevaiheessa ns. tavoitehintaperiaatteell, ehdotussuunnitelmavaiheessa laskelmat laadittu hyödyntäen sekä tavoitehintamenettelyä että urakkalaskennan menetelmiä.Hankkeen bruttoneilöhinta on tavanomainen pääkaupunkiseudulla toteutuneissa, vastaavissa hankkeissa.

Hankkeen todellinen hinta, mihin vaikuttavat mm. suhdanteet, voidaan määritellä vasta urakkatarjousten saamisen jälkeen.

Määrärahat

 • Vuodelle 2020, 1 000 000 euroa
 • Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa 
 • Vuodelle 2022, 11 000 000 euroa
 • Vuodelle 2023,1 400 000 euroa

Tarvittaessa lisärahoitus voidaan sisällyttää vuoden 2022 investointibudjettiin.

Lisäksi hankkeelle varataan

 • 470 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen
 • sekä 650 000, 00 euroa meluesteisiin, putki- ja vesiliittymän siirtoihin sekä uusiin liikennejärjestelyihin

 

Kokouksessa asiaa esittelee hankkeen pääsuunnittelija Annika Marttinen ja paikalla suunnitteluarkkitehti Riitta Laurila.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • osaltaan hyväksyä Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat ja kustannusarvion
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS

 • hyväksyy Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat ja kustannusarvioineen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi
 • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa asiaa esittelee hankkeen pääsuunnittelija Annika Marttinen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat kustannusarvioineen.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Tuija Reinikainen Pentti Mattilan ja Pekka Heikkisen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin, että tehdään myös vaihtoehtoinen ehdotussuunnitelma kustannusarvioineen jättämällä ruotsinkielinen opetus pois suunnitelmista.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu palautusesitys, on asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat  asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Huuhtanen, Lappalainen, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Nordström, Peltonen, Salmi, Salonen ja Lindberg) ja 4 ei-ääntä (Heikkilä, Heikkinen, Mattila ja Reinikainen). Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat kustannusarvioineen.

 

Tuija Reinikainen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Heikki Lonka oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

kasvu ja ympäristö, sivistys

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.