Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan viran täyttäminen

TUUDno-2020-1126

Valmistelija

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Risto Mansikkamäki on 11.5.2020 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella pyytänyt eläkkeelle siirtymisen johdosta eroa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan virasta 1.3.2021 lukien. Viimeinen virantoimituspäivä on 28.2.2021. Mansikkamäki jää vuosilomalle loppuvuodesta 2020.   

Tuusulan kunnan hallintosäännön/toimivalta henkilöstöasioissa mukaan kunnanhallitus myöntää eron ja valitsee palvelualueen johtajana toimivan ympäristökeskuksen johtajan.

Kelpoisuusvaatimuksiksi ympäristökeskuksen johtajan virkaan ehdotetaan virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää kokemusta johtamistehtävistä ja kokemusta toimialan asioista. Valinnassa arvostetaan kokemusta palvelujen johtamisesta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä kunnallisen ympäristösuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja kunnallishallinnon tuntemusta.  

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12§:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja valittavissa medioissa elokuussa 2020. Haastatteluryhmään pyydetään edustus myös ympäristökeskuksen sopijakunnista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • myöntää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäelle eron ympäristökeskuksen johtajan virasta 1.3.2021 lukien,
  • että kelpoisuusvaatimuksina virkaan ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus johtamistehtävistä ja kokemus toimialan asioista. Valinnassa arvostetaan kokemusta palvelujen johtamisesta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä kunnallisen ympäristösuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja kunnallishallinnon tuntemusta.  
  • julistaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan viran haettavaksi 
  • julkaista viran haettavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan verkkopalvelujen lisäksi erikseen valittavissa medioissa
  • valtuuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin viran haettavaksi julistamisesta ja hakumenettelystä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Mansikkamäki Risto, kansliapäällikkö, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.