Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Hirsitaloteollisuus ry, yhteistyösopimus, Puustellinmetsä, Rykmentinpuisto

TUUDno-2020-1335

Valmistelija

  • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Hirsitaloteollisuus ry:llä on käynnissä MyTown! hiilineutraalin aluerakentamiskonseptin kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöinen, kaupunkiympäristöön sopiva hiilineutraalin yhdyskuntarakentamisen kokonaisvaltainen konsepti, joka perustuu hirren käyttöön. Konseptissa huomioidaan alueen asuin-, työ- ja julkisten palvelujen tarve. Hankkeessa on mukana myös Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö. Yliopisto osallistuu asuinalueen  yhteisöllisyyden sekä arkkitehtonisen yleisilmeen tutkimukseen ja suunnitteluun. Hirsitaloteollisuus ry on alan yritysten yhteistyöjärjestö, jonka jäsenet valmistavat yli 80 prosenttia kaikista Suomessa tehtävistä hirsirakennuksista.

Hirsitaloteollisuus ry:n kanssa on neuvoteltu oheinen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on, että Puustellinmetsään korttelien 5719 ja 5720 alueelle käynnistyy kaupallinen aluerakentamiskohde, jonne rakennetaan kaupunkimainen hiilineutraalin hirsirakentamisen pilottialue.

Yhteistyösopimuksessa sovitaan mm. että Hirsitaloteollisuus ry:n nimeämillä jäsenyrityksillä tai heidän kumppaneillaan on etuoikeus kolmanteen nähden ostaa/vuokrata sopimusalueen tontit. Tontit luovutetaan myyntihetken mukaisella käyvällä hinnalla ja kunnan käyttämien normaalien tontinluovutusehtojen sekä muutoin yleisesti hyväksyttyjen kauppaehtojen mukaan. Konseptisuunnittelun valmistuttua Hirsitaloteollisuus ry:n nimeämillä jäsenyrityksillä tai heidän kumppaneillaan on 24 kuukautta aikaa tehdä sitovat suunnitteluvaraukset tonteista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan sekä Hirsitaloteollisuus ry:n välisen yhteistyösopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Heikki Lonka oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

Hirsiteollisuus ry, maankäyttö, kuntakehityslautakunta, kasvu ja ympäristö

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.