Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Etuosto-oikeuden käyttäminen, Maantiekylä

TUUDno-2020-1236

Valmistelija

 • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnassa, Maantiekylässä, tehtiin 3.4.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla yksityisten välinen kiinteistökauppa noin 13.750 m²:n suuruisesta kiinteistöstä *****. Kauppahinta oli yhteensä 50.000 euroa, josta tulee yksikköhinnaksi noin 3,64 €/m². Kiinteistöllä ei ole rakennuksia, eikä kauppaan sisältynyt irtainta omaisuutta. Kiinteistö on metsämaata.

Etuoston edellytykset

Etuostoa ohjaa ja säätelee etuostolaki (5.8.1977/608). Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, kun

 • myyty kiinteistö on yli 5.000 m²
 • ostajana ei ole myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso
 • ostajana ei ole valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos
 • myynti ei tapahdu pakkohuutokaupalla.

Etuosto-oikeutta ei myöskään ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

Nyt tehdyssä kaupassa ei ole etuostolain mukaista estettä etuoston käyttämiselle.

Kunta on ollut yhteydessä niin myyjään kuin ostajaan mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä. Kunta on lisäksi tiedustellut etuostolain mukaisesti myyjältä kirjallisesti kuuluuko kauppaan mahdollisia muita ehtoja, joita ei ole kirjattu kauppakirjaan. Myyjän ilmoituksen mukaan muita ehtoja ei ole.

Etuoston perusteet

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Nyt päätettävässä etuostossa on kyse yhdyskuntarakentamisesta.

Kaupan kohde sijaitsee lainvoimaisen Maantiekylän osayleiskaavan alueelle, jossa kiinteistö sijoittuu kokonaisuudessaan olevan asumisen ja työpaikkarakentamisen alueelle (A4/TP11). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi merkinnät pohjavesialueesta (pv - Mätäkiven pohjavesialueen varsinainen muodostumisalue) sekä lentomeluvyöhykkeestä (60LDEN2005). Tulevassa osaleiskaava 2040:ssä, jonka viimeisin ehdotus oli kuntakehityslautakunnassa 13.2.2019 (§ 26), kiinteistön käyttötarkoitukseksi on osoitettu työpaikka-alue (TP).

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • käyttää etuosto-oikeutta 3.4.2020 allekirjoitetussa kaupassa, jossa *****ovat myyneet noin 1,375 ha:n suuruisen kiinteistön ***** 50.000 euron kauppahinnalla.
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Heikki Lonka oli asiantuntijana kokouksessa. 

Tiedoksi

kiinteistön myyjät ja ostaja, maanmittauslaitos/kirjaamo, Tuusulan kunta: maankäyttö, taloushallinto/Vehmas ja Hippeläinen, KuntaPro/kirjanpito

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.