Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viitanen Kirsi, luottamustoimen päättyminen ja kuntakehityslautakunnan varajäsenen valinta

TUUDno-2017-587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Khall § 251/22.5.2017 
Hallintosäännön 9.3. §:n mukaan kuntakehityslautakunnassa on 11 jäsentä. Yksi jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
  
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus / Kj 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä, joista yksi on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

- valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajanlautakunnan puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan.

Päätös 
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

-  todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

-  valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)

-  valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan.

___________

Valt § 114/1.6.2017
Ehdotus 
Valtuusto päättää

-  todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

-  valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)

-  valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan.

Päätös 
Valtuusto päätti

- kuntakehityslautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:

Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet

Mäki-Kuhna Mika, pj 
Sorri Liisa, varapj 
Anttalainen Jari
Kaukolampi Tiia
Koivunen Klaus
Kuusisto Päivö 
Palomäki Ulla 
Raita Jari
Soini Jorma
Viitanen Kirsi
Winqvist Margita

Renholm Minna
Vähätalo Anne
Luode Toni
Nybäck Riitta
Virtanen Jukka
Aaltonen Aki
Ruislehto Kirsti
Vaittinen Antti
Lundberg Vesa
Maula Pirjo
Lepojärvi Kati

__________

Hallintosäännön kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä kuntakehityslautakunnan jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoitus tulla voimaan 4.9.2017. Hallintosäännön 2 luvun 9 §:ää muutetaan siten, että em. lautakunnissa on 13 jäsentä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita kuntakehityslautakunnan varsinaisiksi jäseniksi  Johanna Sipiläisen ja Jouko Riolan ja Sipiläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi Huuhtasen ja Riolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lars Winqvistin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kirsi Viitanen ja Jouko Riola ovat pyytäneet eroa kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maula Kirsi Viitasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä 1.6.2019 alkaen.

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kirsi Viitasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan sekä ko. jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Jouko Riolan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kirsi Viitasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan sekä ko. jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Jouko Riolan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Viitasen tilalle jäseneksi kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ulla Rosenqvistin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maulan tilalle Kirsi Viitasen
 • valita Riolan tilalle jäseneksi kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi Vesa Lundbergin
 • valita Jorma Soinin  henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lundbergin tilalle Mika Heinon 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan jäsen Klaus Koivunen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä 
 • valita Koivusen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä 
 • valita Koivusen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä 
 • valita Koivusen tilalle uudeksi jäseneksi kuntakehityslautakuntaan Jukka Virtasen ja Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Lehtosen  jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija

 • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Ulla Rosenqvistin varajäseneksi valittu Kirsi Viitanen on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta 8.2.2020. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että  

VALTUUSTO päättää

 • todeta KIrsi Viitasen varajäsenyyden kuntakehityslautakunnassa päättyneeksi
 • valita Ulla Rosenqvistille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.