Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Viitanen Kirsi, luottamustoimen päättyminen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

TUUDno-2018-316

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus § 255 / 22.05.2017
Valtuusto § 113 / 1.6.2017

Khall § 255/22.5.2017 
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
  
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus / Kj 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

- valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Valt § 113/1.6.2017

Ehdotus 
Valtuusto päättää

- valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

- valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös 
Valtuusto päätti

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:

Jäsen Henkilökohainen varajäsen
Mellin Janne, puheenjohtaja Korpinen Topi
Yltävä Anna, varapuheenjohtaja Lonkainen Merja
Aaltonen Aki Vähämäki Erkki
Ahlgren Jukka Melgin Raili
Ketvel Taina Viitanen Kirsi
Klint Jukka Ranta Kaarle
Laakso Uolevi Kuusisto Vesa
Lehtonen Pirjo Räsänen Taru
Meckelborg Markus Turtola Martti
Sirniö Emmi Enroth Jori
Väkiparta Margit Visuri Päivi

_______________

Kunnanhallitus 26.2.2018

Uolevi Laakson henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Vesa Kuusisto on ilmoittanut muuttavansa 1.4. pois Tuusulasta ja pyytää eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Vesa Kuusistolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Vesa Kuusistolle eron kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Vesa Kuusistolle eron kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi Uolevi Laakson henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eero Maulan.

Perustelut

Jukka Klint on pyytänyt eroa kaikista kunnan luottamustoimista.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Jukka Klintille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Klintin tilalle jäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Jukka Klintille eron kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Klintin tilalle jäsenen kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Jukka Klintille eron kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Klintin tilalle kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseneksi Kaarle Rannan ja Rannan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ilona Toivasen.

Perustelut

Janne Mellinin varajäseneksi valittu Topi Korpinen on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta 1.2.2019.

Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin. 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

 Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

 VALTUUSTO päättää

 •  todeta Topi Korpisen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päättyneeksi
 •  valita Janne Mellinille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

 Valtuusto päättää

 • todeta Topi Korpisen varajäsenyyden kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnassa päättyneeksi
 • valita Janne Mellinille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

 Valtuusto päätti 

 • todeta Topi Korpisen varajäsenyyden kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnassa päättyneeksi
 • valita Janne Mellinin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Vakkilan kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Pirjo Lehtosen varajäseneksi valittu Taru Räsänen on muuttanut Tuusulasta.

Kun henkilön kotikunta vaihtuu,​ hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin. 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

 VALTUUSTO päättää

 •  todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnassa päättyneeksi
 •  valita Pirjo Lehtoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 •  todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnassa päättyneeksi
 •  valita Pirjo Lehtoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 •  todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnassa päättyneeksi
 •  valita Pirjo Lehtosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan Kaarina Pärssisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Jukka Ahlgrenin varajäseneksi valittu Raili Melgin on kuollut keväällä 2019.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita Jukka Ahgrenille uuden varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita Jukka Ahgrenille uuden varajäsenen kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita Jukka Ahgrenin varajäseneksi kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan Soila Hopposen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

Valmistelija

 • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Taina Ketvelin varajäseneksi valittu Kirsi Viitanen on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta 8.2.2020. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että  

VALTUUSTO päättää

 •  todeta KIrsi Viitasen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päättyneeksi
 •  valita Taina Ketvelille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa- aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.