Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tuusulanjärven ruoppaaminen, vesilain mukainen hakemus, Tuusulan kunta, lausunto

TUUDno-2020-310

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sakari Eskelinen, lakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Tuusulan kunta on jättänyt vesilain mukaisen hakemuksen koskien Tuusulanjärven ruoppaamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varannut Tuusulan kunnalle tilaisuuden antaa asiassa lausunnon. Määräaika lausunnolle on 27.3.2020

Hankekuvaus
Kyseessä on ruoppaus, uusi vesitaloushanke, jonka alue sijaitsee Paijalan ja Hyökkälän yhteisen vesiosakaskunnan alueella kiinteistötunnukset 858-676-1 ja 858-409-876-1. Hakemuksen mukaan molemmilta osakaskunnilta on kysytty kanta ruoppaukseen ja he ovat antaneet siihen suostumuksensa. Molemmat osakaskunnat ovat olleet laatimassa Natura-alueen toimenpidesuunnitelmaan, jonka toteuttamiseksi haetaan nyt lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Ruoppaus tehdään järveltä käsin. Ruopattaessa syntyvä ruoppausmassa laitetaan proomuun, jolla se kuljetetaan rannalle välivarastointipaikkaan. Urakoitsija vie ruoppausmassa asianmukaisesti pois. Ruoppaus tehdään lintujen pesintäkauden ulkopuolella, jotta ruoppauksesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa Tuusulanjärven lintuveden Natura-alueelle. Ruoppaus parantaa järven virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa sekä Natura-alueen soveltuvuutta vesilinnuille. Lisäksi hakemuksen mukaan ruoppaus tehdään virkistyskauden ulkopuolella, jotta ruoppauksesta ei aiheutuisi haittaa esim. samentumista virkistyskäytölle.

Suunnitteluperusteena on, että rantojen ruoppaaminen on osa Tuusulanjärven monivuotista kunnostushanketta, jonka tavoitteena on järven tilan parantaminen. Kunnostuksella pyritään parantamaan rantojen käyttökelpoisuutta poistamalla runsasta vesi- ja rantakasvillisuutta. Tuusulanjärven rantoja on ruopattu aiemminkin. Ruoppaus parantaa järven virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa.

Natura-alueen hoitotoimenpiteiden toteuttamisen tarkoituksena on parantaa Natura-alueen lintuveden soveltuvuutta vesilinnuille. Natura-alueen hoidolle on laadittu toimenpidesuunnitelma, joka on tarkoitus nyt toteuttaa.

Ruoppauksella tehtävät toimenpiteet kohdistuvat kahteen paikkaan. Tuusulanjärven eteläpäässä on lintuvesi -Natura-alue (FI0100046). Tuusulanjärven lintuvedelle vuonna 2016 laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti Tuusulanjärven eteläpäästä poistetaan reunapalteita ja kaivetaan väylästö lintujen pesimä- ja ruokailupaikaksi. Toinen paikka on Tuusulanjärven itäranta, jossa tavoitteena on itärannan virkistyskäytön kehittäminen ruoppaamalla ja siten edistää ja parantaa virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa. Rannalle on suunnitteilla venevalkama ja uimaranta ja kelluva rantareitti. Alueilla ei pureta rakenteita.

Käytännössä ruoppaus tehdään ruoppauskoneella vedestä kauharuoppauksella. Massat siirretään proomulle, josta ne kuljetetaan rannalle välivarastointiin. Ruoppausmassa on väliläjityksessä noin1-2 viikkoa kunnan omistamalla Kaukjärvenrannan pellolla tarpeeksi kaukana rannasta, jolloin massasta häviää vettä ja kuljetusten määrä vähenee. Ruoppausmassat läjitetään joko Vantaalle tai Porvooseen. Tuusulan itärannan ruopattavan alueen pinta-ala on noin 55 520 m2 ja ruoppauksesta massoja syntyy arviolta 20 000 m3 ja  Tuusulanjärven eteläpään ruoppauksesta 2500 m3.
Tuusulanjärven lintuvesi on vesilintujen suojelemiseksi perustettu Natura-alue. Toimenpiteiden tarkoituksena on linnuston elinolosuhteiden turvaaminen, eli vaikutukset luonto- ja suojeluarvoihin ovat positiivisia.

Tuusulanjärven itärannalla on viitasammakkojen kutupaikkoja ja jättisukeltajia. Rannan tuntumassa on myös lehtoja. Rantaveden yllä saalistaa vesisiippoja. Hakemuksen liitteenä on luontoselvitykset. Luontoselvityksessä rajatut viitasammakko- ja jättisukeltaja-alueet jätetään ruoppauksen ulkopuolelle. Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti ruoppauksen em. lajeille aiheuttamat haitat pyritään minimoimaan. Alueella saalistaa myös vesisiippoja. Ne hyötyvät ruoppauksesta, koska veden pinnalla oleva vesikasvillisuus häiritsee niiden kaikuluotausta ja tämä haitta poistuu.
Ruoppauksella voi olla vaikutuksia järven umpeenkasvuun ja sitä kautta vedenpinnan korkeuteen. Tuusulanjärvi on monien Etelä-Suomen järvien tapaan vaarassa kasvaa umpeen. Ruoppaus tukee vedenpinnan nostoa kasvillisuuden etenemistä hidastavana tekijänä.

Gustavelundin alueelta aina venevalkaman alueelle on suositeltu ruoppaamista. Veden laadulle aiheutuvat vaikutukset ovat melko vähäisiä. Kiintoainespitoisuudet nousevat, mutta haitta on väliaikainen. Koska läjitysmassat kuljetaan pois, eivät ne valu järveen.

Ruoppaustoimenpiteet edistävät vesiliikennettä, koska runsas kasvillisuus ja vesialueen mataluus haittaavat vesialueen virkistyskäyttöä.
Natura-alueella tehtävät toimenpiteet tuottavat kaloille lisää lisääntymispaikkoja (mm. hauki, lahna) ja kalanpoikasten kasvupaikkoja.
ELY-keskus seuraa järven tilaa ja vedenlaatua osana valtakunnallista seurantaohjelmaa. Vesinäytteitä otetaan kahdeksan kertaa vuodessa Tuusulanjärven syvänteeltä ja luusuasta sekä Sarsalan- ja Mäyräojasta. Kesällä otetaan neljä kasviplanktonnäytettä. Pohjaeläimiä ja vesikasvillisuutta seurataan 5-6 vuoden välein. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kunnostushanke täydentää ELY-keskuksen vedenlaadun seurantaa kesäaikana kerran kuussa otetuilla näytteillä (3-4 kertaa) sekä seuraa Vuohikkaanojan vedenlaatua kerran kuussa otetuin näyttein. Kalastoa seurataan vuosittain ulapalan kaikuluotaus- ja troolaustutkimuksella sekä hoitokalastussaaliin näytteenotolla. Kunnostushanke seuraa viikoittain sedimentin kaasunmuodostusta ja happipitoisuutta kenttämittarilla. Luonnonvarakeskus (LUKE) on toteuttanut Tuusulanjärven koekalastukset n. 3 vuoden välein, viimeksi kesällä 2018. Hoitokalastuksen vaikutuksia kalakantoihin selvitetään kalojen kasvututkimuksella, joka toteutettiin kesällä 2018.

Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että Tuusulassa on käynnissä tärkeä kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja lisätä Tuusulanjärven virkistyskäyttöä. Rantojen ruoppaus on keskeinen osa tätä hanketta. Tuusulanjärven itärannalla ns. Tuuskodon edustalla kehitetään virkistyskäyttöä ja sinne on suunnitteilla mm. uimaranta ja venevalkama. Tuusulanjärven eteläpään Natura-aluetta hoidetaan poistamalla reunapalletta ja lisäämällä avovesialuetta. Umpeenkasvaneeseen lahdenperukkaan kaivetaan väylästö lintujen pesimä- ja ruokailupaikaksi.

Ruoppauksella on lisäksi myönteisiä vaikutuksia järven umpeenkasvun ehkäisemiseksi, vesiliikenteen edistämiseksi ja kalojen lisääntymispaikkojen tuottamisen kannalta.

Luontoselvityksissä rajatut viitasammakko- ja jättisukeltaja-alueet jätetään ruoppauksen ulkopuolelle. ELY -keskuksen ohjeistuksen mukaisesti ruoppauksen niille aiheuttamat haitat pyritään minimoimaan. Ruoppaus hyödyttää alueella saalistavia vesisiippoja.

Kunnanhallitus pitää hanketta ja hakemusta hyvin valmisteltuna ja toteaa, ettei niiden johdosta ole huomautettavaa.

Koska hanke on tärkeä ja ruoppaustoimenpiteet on tehtävä virkistyskauden ja lintujen pesintäkauden ulkopuolella, kunnanhallitus pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa mahdollisuuksien mukaan kiirehtimään hakemuksen käsittelyä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi vesilain mukaisen hakemuksen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

  • Sakari Eskelinen, lakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tuusulan kunnanhallituksen lausuntoa Tuusulan kunnan muutetusta hakemuksesta koskien Tuusulanjärven ruoppaamista.

Asia on kuulutettu jo 14.2.-22.3.2020, jolloin asiasta on pyydetty myös lausunnot. Tämän jälkeen hakija, siis Tuusulan kunta, on täydentänyt hakemustaan, jolloin täydennyksistä on 10.9.2020 pyydetty lausunto tarvittavilta lausuntoviranomaisilta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa 18.2.2021 mennessä.

Hakemuksen muutos
Tuusulan kunta on muuttanut vesilain mukaista lupahakemustaan siten, että ruoppausmassojen sijoittaminen muuttuu osittain. Natura-alueelta ruopattavat massat aiotaan muutetun hakemuksen mukaan sijoittaa Seittelin kosteikkoalueelle. Rantamo-Seittelin kosteikkohankkeelle on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 25.10.2006 myöntämä vesilupa (nro 139/2006/3).

Tuusulanjärven itärannan ruoppausaluetta on pienennetty yhdestä isosta 55 520 m2 alueesta (massamäärä noin 20 000m3) kahteen pienempään, yhteensä noin 11 500 m2 kokoiseen alueeseen (massamäärä noin 5750m3). Tuuskodon edustan ruoppausalueen pinta-ala on 8000 m2 ja ruopattavan massan määrä 4000 m3. Gustavelundin edustan ruoppausalueen pinta-ala on 3500 m2 ja massamäärä 1750 m3.  Itärannan ruoppausalueen lisäksi Tuusulanjärven ruoppaaminen käsittää etelärannan alueen, jossa ruopattavan massan määrä on noin 2500 m3. Ruoppausmassaa muodostuu yhteensä siis noin 8250 m3. Tämän lisäksi Kaukjärvenrannan  pellolle kiinteistölle 858-405-3-628 on tarkoitus välivarastoida myös Kaukjärvenpuiston rannan tuntumassa olevan ruovikkosaarekkeen ruoppausmassa, massamäärä noin 2000 m3. Kiinteistölle tullaan siis välivarastoimaan kaiken kaikkiaan noin 10250 m3 ruoppausmassaa. Hakemuksessa on esitetty piirroskuva ruoppausmassojen välivarastointipaikasta, jonka tilavuus on noin 1000 m3. Hakemuksen mukaan välivarastointialuetta laajennetaan  tarpeen mukaan. Hakemuksen täydennyksen mukaan välivarastointialue on käytössä korkeintaan 6 kk ajan.

Hakijan vastineen mukaan ruoppaus tullaan tekemään useassa osassa eri vuosina siten, että välivarastointipaikan tilavuus riittää massan kuivattamiseen itärannan ruoppausalueiden osalta (5000m3). Välivarastointialueelta massat toimitetaan soveltuvaan loppusijoituspaikkaan, esimerkiksi maankaatopaikalle.

Natura-alueelta muodostuva ruoppausmassa sijoitetaan suoraan Seittelin kosteikkoalueelle, jossa vesisyvyyttä on nykyisellään liikaa sopivan kasvillisuuden muodostumiselle. Ruoppausmassaa ei kuivateta ennen sijoittamista Seitteliin. Seittelistä vesi purkautuu Tuusulanjärveen hitaasti siten, että läjityksestä vesifaasiin aiheutuva kiintoaines ehtii laskeutua kosteikon ja purkuväylän alueella. Ruoppausmassan ravinteisuuden ei arvioida merkittävästi poikkeavan Seittelin ravinteikkuudesta, joten sen sijoittamiselle ei katsota olevan estettä. Seittelin kosteikkoon sijoittamista ei katsota sijoittamiseksi vesialueelle, koska se on alueelle 2010-luvulla kaivettu kosteikkoallas. Mikäli silmämääräisesti Seittelin purkuvesi on työn aikana merkittävästi purkukohdan vettä sameampaa, tehdään läjityksen aikana sameutta vähentäviä toimenpiteitä, kuten silttiverhon käyttö purkualueella, virtauksen hidastaminen tai muu työvaiheeseen soveltuva toimenpide.

Ruoppaustyöt tehdään 1.9.-15.4. välisenä aikana. Ruoppaustöitä ei tehdä kesäaikana, joten niistä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä haittoja järven virkistyskäytölle tai luontoarvoille.

Tuusulanjärvestä otetaan vesinäytteitä kahden viikon välein. Ruoppausalueen ulkopuolisen vesialueen tilaa tarkkaillaan ruoppauksen aikana aistinvaraisesti päivittäin. Tarvittaessa tarkkailunäytteitä otetaan edellä esitettyä tiheämmin, mikäli ruoppausalueen ulkopuolisen vesialueen sameudessa havaitaan merkittäviä muutoksia.

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa muutetusta hakemuksesta uuden läjityspaikan osalta sekä kannanottoa siihen, mahdollistaako kosteikon vesilupa muutetun hakemuksen mukaiset toimenpiteet.

Hakemuksen täydennyksestä on jo annettu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ELY -keskuksen lausunnot.  Niihin on antanut vastineen hakijan Tuusulan kunnan puolesta Vahanen Environment Oy.

Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus katsoo, että muutettu hakemus on riittävän hyvin valmisteltu ja perusteltu. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa uuden läjityspaikan osalta, eikä sen suhteen, etteikö Rantamo-Seittelin kosteikkohankkeelle 25.10.2006 myönnetty vesilupa nro 139/2006/3 mahdollistaisi muutetun hakemuksen mukaiset toimenpiteet.  Kunnanhallitus pitää hanketta tärkeänä Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämisen kannalta ja kiirehtii sen vuoksi hakemuksen käsittelyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnot vesilain mukaisen hakemuksen täydennyksestä
  • merkitä tiedoksi hakijana olevan Tuusulan kunnan vastineen em. lausuntojen johdosta
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.