Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Tuusulan Tenniskeskus Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-401-13-0 Hyrylän urheilukeskus, Hyrylä

TUUDno-2021-175

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Tenniskeskus Oy on vuokralla kiinteistön 858-401-13-0 Hyrylän urheilukeskus alueella. Alueella sijaitsee vuokralaisen omistamat tennis-, sulkapallo- ja salibandyhallit.

Vuokralainen rakentaa alueelle uuden voimistelu/mailapelihallin sekä ulkokentät tennistä ja padelia varten. Vuokralainen on tätä varten pyytänyt vuokra-alueen laajentamista. Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu noin 17 700 m²:n suuruisen maa-alueen vuokraamisesta. Uusi vuokrasopimus korvaa aiemman, 18.4.2016 päivätyn maanvuokrasopimuksen, joka perustuu kunnanvaltuuston päätökseen 14.3.2016 § 20.

Alueen perusvuokra on 9.385,00 euroa/vuosi, ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Uuden sopimuksen mukaisen vuokran maksuvelvollisuus alkaa, kun mailapelihallin rakennustöiden aloituskokous on pidetty. Siihen saakka vuokralainen maksaa aiemman sopimuksen mukaista vuokraa.

Valtiotukisäädökset on huomioitu vuokrauksessa. Päätöksenteon tukena on käytetty kunnan teettämää raporttia Tuusulan urheilukeskuksen yritysrakenteesta ja talousvaikutusten selvittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehitysjohtajan allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen, jolla Tuusulan kunta vuokraa kiinteistöstä 858-401-13-0 noin 17 700 m²:n suuruisen maa-alueen urheilutoimintoja varten 9.3.2021 - 31.12.2040 väliseksi ajaksi Tuusulan Tenniskeskus Oy:lle 9.385,00 euron vuosivuokralla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosainen, maankäyttö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.