Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Sulan ja Rykmentinpuiston yrityskortteleiden hinnoittelu

TUUDno-2021-18

Valmistelija

 • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain pykälän 130 mukaisesti ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan hinta-arvion.

Tässä päätöksessä hinnoitellaan yhteensä kuusi korttelia. Näistä kaksi sijoittuu Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) alueelle ja neljä tulevan Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544) alueelle. Rykmentinpuiston yritysalueen kaavasta ei tässä kohtaa hinnoitella Tuusulan itäväylän itäpuolelle jääviä kortteleita. Kyseisten kortteleiden rakentuminen on riippuvainen Tuusulan Itäväylän aluevaraussuunnittelmasta ja sen aikataulusta. Suunnitelman laatimisesta vastaa ELY. Kun aluevaraussuunnitelma on tehty ja alueen infran rakentuminen tarkentuu, tuodaan itäpuolen korttelit valtuustolle hinnoiteltavaksi.

Rykmentinportin ja Sulan markkinointi

Rykmentinportin yrityspuisto ja Sulan yrityskorttelit ovat herättäneet kiinnostusta jo ennen varsinaisen markkinoinnin käynnistymistä. Etelä-Tuusulan isojen tonttien varanto on ollut rajallinen ja alueen valmistuminen tarjoaa houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia suurille hankkeille lähellä pääkaupunkia ja lentokenttää - eli loistavan logistisen sijainnin. Alue sopii erityisesti tehokasta logistiikkaa sekä runsasta ja monipuolista työvoimaa tarvitseville yrityksille. Rykmentinportin profiloinnilla alueesta rakentuu Tuusulan yritysalueiden lippulaiva näkyvälle paikalle Tuusulan itäväylän varteen.

Rykmentinpuiston ja Sulan markkinointi toteutetaan pääasiassa digitaalisien kanavien kautta sekä suoramarkkinointina kohderyhmäyrityksiin erityisesti pk-seudulla sekä pk-seudulle sijoittuville pohjoisen Suomen yrityksille. Huomiota kiinnitetään viestintään myös paikallisille, kehittyville yrityksille sekä olennaisille sidosryhmille. Kansallisessa ja kansainvälisessä markkinoinnissa tehdään yhteistyötä KUUMA-seudun kanssa (Helsinki Ring of Industry).

Alueen markkinointiviestintää ja markkinointiaineistoja on alettu valmistella kunnan brändin mukaisesti ja Rykmentinpuiston brändiin nojaten. Rykmentinportin alueelle on luotu verkkosivusto (www.rykmentinportti.fi), jota vielä tulla kehittämään eteenpäin. Verkkosivulta löytyy Rykmentinportin pdf-esite, ja alueesta on tuotettu video, joka on katsottavissa kunnan Youtube-kanavalla (https://youtu.be/8f5xpL18Qxo). Rykmentinportin aluetta osoittamaan on tilattu kyltti, jonka asennus paikalleen tapahtuu talven 2021 aikana (arviolta viikolla kahdeksan). Alueen markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus tapahtuvat kuntatoimialan viestinnän, elinkeinopalveluiden ja maankäytön tiiviissä yhteistyössä. Kunnan markkinointiviestinnästä vastaa viestintä/viestintäpäällikkö, Rykmentinportin ja Sulan alueen myynnistä ja markkinoinnin toimenpiteistä elinvoimajohtaja sekä yritysasiamies.

Myyntitapa

Nyt hinnoiteltavat kohteet esitetään yhtä poikkeusta lukuun ottamatta hinnoiteltavaksi kiinteällä myyntihinnalla. Kiinteä myyntihinta mahdollistaa kunnalle suorat kauppaneuvottelut mikä tarjoaa keinot valita hankkeista kiinnostavimmat ja toisaalta luo edellytykset reagoida nopeasti tarjolle tuleviin hankkeisiin.

Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan kortteli 5514 esitetään asetettavaksi pohjahinnalla tarjouskilpailuun. Kortteli sijaitsee hyvällä ja kysytyllä paikalla ja sekä sen käyttötarkoitusmerkintä että koko ennustavat korttelille hyvää kysyntää.

Hinnoiteltavat kohteet ja hintaesitykset

Sula

Kortteli 5514

TY-16, tuotanto- varasto ja toimistorakentamista

Pinta-ala, noin 15 018 m²

Rakennusoikeus, noin 6 007 k-m²

Esitys hinnaksi: 150 euroa / k-m², tarjouskilpailun pohjahinta

 

Kortteli 5524, KM-5 käyttötarkoitusalue

KM-5, liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön

Pinta-ala noin 50 464 m²

Rakennusoikeutta 17 000 k-m²

Esitys hinnaksi: 140 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta

 

Rykmentinpuisto

Korttelit 5741 - 5744

T-16 - Teollisuuden ja varastorakennusten korttelialueita

Pinta-alat ja rakennusoikeudet:

5741 noin 20 513 m² / noin 8 205 k-m²

5742 noin 64 139 m² / noin 32 070 k-m²

5743 noin 42 286 m² / noin 16 914 k-m²

5744 noin 76 660 m² / noin 38 330 k-m²

Esitys hinnaksi: 150 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • asettaa Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544) kortteleiden 5741-5744 kiinteäksi myyntihinnaksi 150 euroa / k-m²
 • asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5524 KM-5 käyttötarkoitusalueen kiinteäksi myyntihinnaksi 140 euroa / k-m²
 • asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5514 pohjahinnaksi 150 euroa / k-m²
 • että Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan korttteli 5514 myydään tarjouskilpailulla
 • että jos ensimmäisessä tarjouskilpailussa ei tule hyväksyttäviä tarjouksia, asetetaan kortteli 5514 pohjahinnalla jatkuvaan myyntiin tarjouskilpailulla
 • että tämä päätös hinnoittelusta ja myyntitavoista on voimassa 31.12.2022 saakka.

---

Avattuaan asiasta keskustelun puheenjohtaja teki seuraavan muutosesityksen:

Päätösehdotuksen 1. kohta muutetaan seuraavaksi:

 • asettaa Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544) kortteleiden 5741-5744 kiinteäksi myyntihinnaksi  ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 150 euroa / k-m².

 

Kunnanhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • asettaa Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544) kortteleiden 5741-5744 kiinteäksi myyntihinnaksi  ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 150 euroa / k-m²
 • asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5524 KM-5 käyttötarkoitusalueen kiinteäksi myyntihinnaksi 140 euroa / k-m²
 • asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5514 pohjahinnaksi 150 euroa / k-m²
 • että Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan korttteli 5514 myydään tarjouskilpailulla
 • että jos ensimmäisessä tarjouskilpailussa ei tule hyväksyttäviä tarjouksia, asetetaan kortteli 5514 pohjahinnalla jatkuvaan myyntiin tarjouskilpailulla
 • että tämä päätös hinnoittelusta ja myyntitavoista on voimassa 31.12.2022 saakka.

 

Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen ja elinvoimajohtaja Kristiina Salo olivat asiantuntijoina kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.