Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Nymmenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen

TUUDno-2019-1810

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitettiin vuoden 2020 aikana, ja päivitystyön raportti 17/2020 valmistui 11.1.2021. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys todettiin tarpeelliseksi, jotta saadaan ajan tasalla olevaa tietoa pohjavesialueilla sijaitsevista riskeistä ja voidaan arvioida rajoituksia, jotka on huomioitava mm. työpaikka-alueiden ja muiden painopistealueiden suunnittelussa Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan valmisteilla olevissa yleiskaavoissa 2040 sekä muussa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.

Suojelusuunnitelman päivitystyö tehtiin Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimeksiannosta. Päivitystyön toteutuksesta vastasi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Päivitystyöhön kootun lähtöaineiston lisäksi on pohjavesialueen asukkaille ja yrityskiinteistöille tehty kysely toukokuussa 2020. Suojelusuunnitelman päivityksen laadinnassa on noudatettu voimassa olevien asetusten ja ohjeistusten sisältövaatimuksia. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman sisältövaatimuksista säädetään vuonna 2015 voimaan tulleessa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (1263/2014).

Nummenkylän pohjavesialue sijoittuu sekä Järvenpään kaupungin että Tuusulan kunnan alueelle. Nummenkylän pohjavesialue on vesienhoidossa määritetty hyvässä tilassa olevaksi riskialueeksi. Nummenkylän pohjavesialueella on kolme pohjavedenottamoa (Vähänummi, Kaunisnummi ja Kellokosken sairaalan vedenottamo). Kellokosken pohjavesialue sijaitsee Tuusulan kunnan alueella, jossa on Korkeamäen vedenottamo. Suoja-alueilla pohjaveden laatua vaarantavia riskitoimintoja on rajoitettu sitovilla määräyksillä. Suoja-aluemääräykset ovat joiltain osin vanhentuneita, joten ne pitäisi päivittää. Vähänummen, Kaunisnummen ja Sairaalan pohjavedenottamoiden suoja-alueiden rajauksiin ei ehdoteta muutoksia.

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyön keskeisiä huomioita on käsitelty raportin tiivistelmässä ja ne koskevat seuraavia asioita:

Nummenkylän pohjavesialueelle olevat pilaantuneet maa-alueet on huomioitava rakentamisen ja hulevesien hallinnan suunnittelussa. Uusien työpaikka-alueiden, asuinalueiden ja tielinjojen rakentamisen suunnittelussa on huomioitava alueet, joilla kiinteistöjen nykyisen tai aikaisemman toiminnan vuoksi maaperä voi olla pilaantunut.  Alueella on noudatettava asemakaavamääräyksissä annettuja velvoitteita pilaantuneiden alueiden rajauksesta ja hulevesien hallinnasta.

Nummenkylän pohjavesialueella ja vedenottamojen läheisyydessä liikennemäärät ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Liikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan erityisratkaisuja. Alueella on varauduttava liikenneonnettomuuksien aiheuttamiin pohjavesialueiden ympäristöriskeihin.

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla osa kiinteistöistä ei ole liittynyt kunnalliseen jätevesiviemäriin. Joissakin kiinteistökohtaisissa jäteveden käsittelymenetelmissä on edelleen puutteita, jotka voivat aiheuttaa paikallisesti pohjaveden laadun heikkenemistä.

Nummenkylän pohjavesialueella on käytössä useita kymmeniä maanalaisia ja maanpäällisiä öljysäiliöitä. Koska kaikkien säiliöiden suojauksista ja kuntotarkistuksista ei ole tarkkaa tietoa, huonokuntoiset öljysäiliöt ja sen putkistot ovat riski ympäristölle, maaperään voi vuotaa öljyä vähitellen tai äkillisessä vuototilanteessa.

Toimenpide-ehdotukset:

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (päivitys 2020) esitetään suositukset Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla toteutettavista suojelutoimenpiteistä. Toimenpidesuositukset perustuvat päivitystyössä tehtyihin riskienarviointeihin. Toimenpiteet, rajoitukset ja suositukset on esitetty riskitoiminnoittain kappaleissa 15.2.-15.10. Työssä arvioitiin myös aikaisempien, vuoden 2001 suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista, ks. raportin kohta 15.1. Luvussa 17 on listattu seuraavat kiireellisimmät suojelutoimenpiteet vastuutahoineen:

 • Pohjavesisuojaukset Vähänummentielle parannushankkeen yhteydessä. Suojausrakenteiden laadunvarmistus sekä tiealueen hulevesien johtaminen ja käsittely siten, että Vähänummen pohjavedenottamon veden laatu ei vaarannu.
 • Vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien käyttöönotto Nummenkylän pohjavesialueelle sijoittuvilla tieosuuksilla
 • Vaarallisten aineiden ja jätteiden asianmukainen käsittely
 • Öljysäiliöiden säännöllinen huolto ja tarkastukset
 • Jätevesien kiinteistökohtaisten käsittelyratkaisujen parannukset
 • Järvenpään Veden ja Tuusulan Veden vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen liittyminen jätevesiviemäriverkostoon
 • Rakennushankkeissa, jotka sijoittuvat Maaperän tilan tietojärjestelmän kiinteistöille (=maaperä mahdollisesti tai todetusti pilaantunut), maaperän ja pohjaveden puhtauden varmistaminen
 • Maaperän ja pohjaveden tilan tutkimukset ja puhdistustarpeen arviointi MATTI-kohteissa, joissa selvitystarve tai maankäyttörajoite
 • Vedenottamoiden suoja-aluemääräysten päivittäminen (osana laajempaa suoja-aluemääräysten tarkistustyötä)

Vuorovaikutus, lausunnot ja mielipiteet

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ehdotusta koskeva raportti on ollut nähtävillä 26.11 - 29.12.2020. Suunnitelmasta on voinut antaa lausuntoja ja mielipiteitä. Järvenpään kaupungille osoitettuja lausuntoja antoivat Etelä-Suomen aluehallintovirasto (10.12.2020) ja Uudenmaan ELY-keskus (21.12.2020). Tuusulan kunta on vastaanottanut yhden mielipiteen. Ehdotus on ollut nähtävillä myös Järvenpään kaupungissa joulukuussa 2020.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on laatinut vastineet Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamiin lausuntoihin sekä Tuusulan kunnalle osoitettuun mielipiteeseen ja tarkistanut työtä tarvittavilta osin.

Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Kuntakehityslautakunta tekee suojelusuunnitelmaehdotuksesta esityksen kunnanhallitukselle suojelusuunnitelman huomioon ottamisesta alueen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.

Tuusulan kunnanhallituksen suojelusuunnitelmasta tekemä päätös ja suojelusuunnitelma toimitetaan tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • päättää hyväksyä Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman liitteineen (päivitys 2020, raportti 17/2020, 11.1.2021).

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Asiaa selosti kokouksessa pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:stä

Valmistelija

 • Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman liitteineen (päivitys 2020, raportti 17/2020, 11.1.2021).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, rakennusvalvonta, Tuusulan vesi, maankäyttö, kaavoitus, valmistelija

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.