Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kaavoituksen työohjelma 2021

TUUDno-2021-62

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Perustelut

Kaavoituksen työohjelma 2021


Kaavoituksen työohjelmalla ohjelmoidaan kuluvan vuoden kaavahankkeet. Työohjelma perustuu valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan 2021-2025. Kaavoitussuunnitelmassa 2021-2025 asetettuja tavoitteita ovat: yleiskaavoituksen keinoin huolehtia siitä, että taajamien rakentaminen, liikenneverkon kehittäminen ja muut maankäytölliset kysymykset ovat suunniteltu kokonaisuutena sekä asemakaavoituksella huolehditaan MAL-sopimuksen ja kunnanvaltuuston hyväksymän vuotuisen asunto-ohjelman edellyttämien uusien asuntokaavojen toteutuminen sekä riittävän asuin- ja työpaikkatonttivarannon turvaaminen. Tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden nostaminen ja houkuttelevien ja kestävien asuinalueiden rakentuminen.

Kaavoitussuunnitelmassa kaavahankkeet on priorisoitu kolmeen eri kategoriaan kiireellisyyden tai oletettujen etenemismahdollisuuksien mukaisesti ja niiden valmistelujärjestystä ohjataan kaavoituksen työohjelmalla. Useat kaavahankkeet ovat useamman vuoden mittaisia, mikä edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä tavoitteen toteutumisen eteen.

Työohjemassa on listattu 12 yleissuunnitelmatasoista työtä. Yleiskaavaehdotus 2040 on tarkoitus saattaa toimielimiin ja nähtäville keväällä 2021 ja hyväksyttäväksi syksyllä 2021. Tämän jälkeen aloitetaan Koillis-Hyrylän osayleiskaava- tai yleissuunnitelma työ. Lisäksi kehitetään mm. Tuusulanjärven ja jokilaakson ympäristöä, aloitetaan taajametsästrategiatyö yhdessä Keravan kanssa ja valmistellaan ehdotus uusiksi luonnonsuojelualueiksi.

Uusia asemakaavoja aloitetaan 14 kappaletta. Työohjelmassa on 7 kaavatyötä, joiden aikataulutusta voidaan tarkentaa vasta, kun hankesuunnitelma on kehittynyt riittävän pitkälle. Näitä kaavatöitä ei todennäköisesti pystytä edistämään kuluvana vuonna.

Kaavoitusohjelmassa painottuu erityisesti Hyrylän keskustan vetovoiman ja palvelujen kehittäminen (Hyrylän palvelukeskuksen ja Koskensillantien, eli vanhan kunnantalon korttelin kaavamuutokset) sekä Lahelanpellon alueen kehittäminen (Lahelanorren, Lahelan monitoimikampuksen ja Lahelanpelto III asemakaavatyöt). Hyrylän tonttivarannossa on edelleen vajetta erityisesti työpaikkatonttien osalta. Tähän vastauksena valmistellaan Sulan työpaikka-alueen ja Rykmentinportin laajennuksen asemakaavoja sekä Focus alueen yleissuunnitelmaa.

Jokelan työpaikka- ja asuintonttivaranto on hyvä. Keskustaan kehitettävien asuinkerrostalojen osalta toteutumattomia tontteja on vielä. Alueen kehittämistä ja toteutumista edistetään yhdessä Pohjois-Tuusulan projektihenkilön kanssa. Asuinrakentamisen tavoitteiden kirkastamisen jälkeen työohjelmaan otetaan vahvemmin Jokelan keskustan ja sen ympäristön asuinalueiden kaavoja. Työpaikkatontteja on valmiina asemakaavoitettuna Vallun alueella.

Kellokoskella asemakaavat mahdollistavat keskustan kehittämisen sekä yhtiömuotoisten asuntorakentamisen tonttien toteuttamisen ja tätä vahvistetaan keskeisessä sijainnissa olevalla Seppäinpuiston asemakaavamuutoksella. Omakotitontteja on saatu myytäväksi Linjapuisto II:n alueelta ja Joenrannan asemakaava etenee ehdotusvaiheeseen vuonna 2021.

Liitteenä olevassa Kaavoituksen työohjelmassa 2021 on esitetty viivakaavioin kaavojen ja yleissuunnitelmien ja yleiskaavan arvioitu eteneminen. Toteutuneeseen aikatauluun vaikuttavat mm. maankäyttösopimusneuvotteluiden eteneminen, mikä on usein vaikeasti arvioitavissa. Liitteenä on myös tällä hetkellä valmisteltavina olevien kaavahankkeiden hankekortit, joilla kustakin valmisteltavana olevasta hankkeesta kerrotaan lisätietoja kuten arvio rakennusoikeuden määrästä. Työohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan osavuosikatsauksissa. Tärkeiksi ja kiireellisiksi katsottuja töitä voidaan lisätä kuluvan vuoden työohjelmaan lautakunnan / KH:n päätöksellä.

 Liitteenä

  • kaavoituksen työohjelma 2021
  • kaavoitussuunnitelman 2021-2025 kohteet sekä valmistelussa olevien kaavojen hankekortit

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

  •  kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2021.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2021 siten muutettuna, että Puistokylän kaava kiirehditään ja viedään eteenpäin ennen Olympiakylän kaavaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaavoituspäällikkö Anne Olkkola oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.