Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotto vuonna 2022

TUUDno-2021-2346

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja, satu.kuivasto@tuusula.fi
Anita Vuorenmaa, henkilöstöasiantuntija, anita.vuorenmaa@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvioesityksen henkilöstösuunnitelma sisältää esitykset uusien työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotosta sekä määräaikaisten tehtävien muuttamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi. Valtuusto antaa täyttöoikeuden määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Pormestari, kansliapäällikkö ja kunnan johtoryhmät ovat käsitelleet henkilöstösuunnitelmaa kokouksissaan. Pormestari tekee esityksensä kunnanhallitukselle henkilöstösuunnitelmaksi vuonna 2022. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus

 • päättää ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • että seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2022:
   

Yhteiset palvelut
Ohjaamopalvelut


Etsivä nuorisotyöntekijä 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050

Kelpoisuusehdot: Soveltuva korkeakoulututkinto (sosionomi Amk, yhteisöpedagogi amk tai vastaava)

Perustelut: Tuusulassa toimii tällä hetkellä 2,4 etsivää nuorisotyöntekijää, joiden palkkaan rahoitus tulee OKM:n hallinnonalalta vuosittain. Rahoituksen perusteita ollaan muuttamassa niin, että ns. prosentti-etsivien työsuhteen etsivään käytetty prosenttimäärä ei saa olla alle 50 %. Näin ollen muutosta etsivän työnkuvaan tulee tehdä ennen seuraavan vuoden rahoituksen hakua mikäli kuntana haluamme palkkaan sidotun rahoitusosuuden.

Tuusulan kokoisissa verrokkikunnissa on etsivää nuorisotyötä tekeviä yleisesti 3 tai 4. Tuusulan nykyinen mitoitus on tarpeeseen ja kunnan kokoon nähden riittämätön tällä hetkellä. Lisää painetta etsivään nuorisotyöhön tuo myös oppivelvollisuusiän laajentamiseen liittyvät sekä suoraan että välillisesti etsivään nuorisotyöhön tulevat velvoitteet. Työmäärä on selkeästi lisääntynyt osittain valvontavastuuseen liittyvien toimien, ja osittain toisen asteen koulutuksen lisääntyneen ilmoitusmäärän takia.

Kahdella etsivällä ei päästä lakien ja rahoituksen asettamiin tavoitteisiin ja palvelulupaukseen.


Sivistyksen toimialue
Ruokapalvelut


2 ruokapalvelutyöntekijää 25.7.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 06RUO05B

Kelpoisuusehdot: Catering-alan perustutkinto tai muu alan koulutus sekä ravitsemusalan työkokemus

Perustelut: Uusi Martta Wendelinin päiväkoti valmistuu toukokuussa 2022 ja sen on suunniteltu aloittavan toimintansa 1.8.2022. Päiväkodin keittiö tarjoaa ateriapalveluja 240 lapselle sekä lisäksi henkilökunnalle. Ateriapalveluina tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Martta Wendelinin asiakkaat tulevat aluksi Väinölän ja Hyrylän päiväkodeista, joissa tällä hetkellä ateriapalvelujen henkilöstötyö ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.  Martta Wendelinin keittiöhenkilökunnan on suunniteltu olevan Ruokapalveluiden henkilöstöä, jotta pystyttäisiin takaamaan laadukkaat, vastuulliset ja taloudellisemmat ateriapalvelut ison päiväkodin asiakkaille.
 

Keittiövastaava 25.7.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 06 RUO020

Kelpoisuusehdot: Catering-alan perustutkinto tai muu alan koulutus sekä ravitsemusalan kokemus

Perustelut: Uusi Martta Wendelinin päiväkoti valmistuu toukokuussa 2022 ja sen on suunniteltu aloittavan toimintansa 1.8.2022. Päiväkodin keittiö tarjoaa ateriapalveluja 240 lapsen lisäksi myös henkilökunnalle. Ateriapalveluina tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Martta Wendelinin asiakkaat tulevat aluksi Väinölän ja Hyrylän päiväkodeista, joiden keittiöissä ei tällä hetkellä toimi lähiesihenkilöä.  Martta Wendelin on suuri päiväkoti ja sen laadukkaiden, vastuullisten sekä taloudellisten ateriapalvelujen tuottamisen turvaamiseksi keittiön toimintaa johtamaan tarvitaan keittiövastaava.
 

Varhaiskasvatus

Perheohjaaja 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 05VKA044

Kelpoisuusehdot: Sosionomi, vähintään sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen opinnot, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Perustelut: Lasten hyvinvointiin vaikuttaa olellisesti koko perheen/kasvuyhteisön hyvinvointi. Perheohjaajan tehtävänä on tukea ja auttaa perheitä esim. kasvatuskysymyksissä ennaltaehkäisevästi heidän arjessaan. Monialainen yhteistyö, integratiivisten toimintatapojen luominen ja perhepalveluiden laaja tuntemus vaativat työntekijältä vankan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi myös innokkuutta ja innovatiivisuutta työn kehittämiseen.  Perheohjaaja toimii varhaiskasvatuksen kasvattajien ja johtajien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tehtävän vakinaistuessa palvelua tarjotaan koko kunnassa. Tuusulassa toimii tällä hetkellä yksi vakan perheohjaaja Etelä-Tuusulan alueella. Kuntalaisten tasa-arvoisuus palveluiden saatavuuden näkökulmasta on tärkeää
 

Varhaiskasvatuksen S2-opettaja 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 05VKA044

Kelpoisuusehdot: Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Perustelut: Varhaiskasvatuksen lasten monikulttuurisuus- ja kielisyys on lisääntynyt yhteiskunnan monimuotoistumisen myötä myös Tuusulassa. Kielen oppiminen ja oppimisen tukeminen on keskeistä lasten ja perheiden integroitumisen tukemista yhteiskuntaan. Tuki mahdollistaa lapsille valmiuksia olla vuorovaikutuksessa ja toimia suomen kielellä perusopetukseen siirryttäessä. Lasten kanssa toimittaessa lisätään myös varhaiskasvatuksen muun henkilöstön osaamista S2-opetuksessa. Tehtävää on toteutettu kuluva vuosi 2021 Covid-19 rahoituksella.
 

Varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 05VKA044

Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla

Perustelut: Varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistuksessa on kehitetty päiväkotien johtamista. Parijohtaja- työskentelyä toteutetaan jo Pellavan, Mainingin ja Hyrylä-Väinölän päiväkodeissa. Parijohtajuus on linjattu tulevaisuuden johtamismalliksi yli kahdeksan ryhmäisissä päiväkodeissa ja vuoropäiväkodeissa. Johtajuuden vahvistaminen lisää ja kehittää palvelun laatua käyttäjille, vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja lisää henkilöstön työhyvinvointia.
 

Vapaa-aikapalvelut

Nuoriso-ohjaaja 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060

Kelpoisuusehdot: Alalle soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan ammatillinen perustutkinto.

Perustelut: Nuoriso-ohjaajan tulee tuntea hyvin paikalliset ikäluokat, kohdata ja luoda kontakteja sekä hankkia luottamusta nuorilta ja myös yhteisöltä. Nuoriso-ohjaaja toimii yhteistyössä toimialan muiden yksiköiden kanssa ja on paikallisessa lähiverkostossa keskeinen toimija. Nuorisotoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen tukemaan nuorten hyvinvointia entistä paremmin Kellokoskella on haasteellista ilman toista kokoaikaista ja vakituista työparia. Toista nuoriso-ohjaajaa tarvitaan jatkossa organisoimaan tiivistä kouluyhteistyötä erityisesti yläkoulun kanssa ja edelleen paikallisesti kehittämään Tuusulan koulunuorisotyön mallia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja osaksi koulun arkea. 1 HTV:n kustannukset määräaikaiset työsuhteet huomioiden on n. 25 000€/v.

Pidemmän aikavälin tavoite on saada jokaiseen alueelliseen yksikköön (nuorisotalo) kokopäiväinen työpari, Kellokoskelle v. 2022.
 

Kasvu ja ympäristö
Kunnallistekniikan suunnittelu


Kunnallistekniikan yleissuunnittelija 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu

Kelpoisuusvaatimukset: Vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa kuten yhdyskuntatekniikan insinöörin (AMK tai teknillinen opisto) tai vastaavan tutkintoa. Tehtävä vaatii 2 vuotta alan työnkokemusta. Tehtävä vaatii perusosaamista kunnallistekniikan yleissuunnittelusta ja suunnitteluohjelmistoista sekä ymmärrystä yhdyskuntatekniikan rakenteista käsittäen kadut, kuivatuksen ja vesihuollon. Eduksi luetaan kaavoitusprosessien tuntemus.

Perustelut: Vastaa kunnallistekniikan yleissuunnittelusta. Toimii kiinteässä yhteistyössä kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun ja vesihuollon suunnittelun kanssa. Tarvittaessa osallistuu myös detaljisuunnitteluun

 

• että seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät otetaan käyttöön 1.1.2022 lukien:
 

Yhteisten palveluiden toimialue
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut


Työllisyysohjaaja ajalle 1.1.2022–31.12.2023, palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehdot: Sosionomi, AMK tai suoritettu kuntoutus- tuki- ja ohjauspalveluiden erityisammattitutkinto

Perustelut: Keusote-kuntien työllisyyspalvelut ovat sopineet alueellisesta muutoksesta, jossa kunnat ottavat vastuun uusien aktivointisuunnitelmien tekemisestä. Lähtökohtaisesti tällä varmistetaan kevyempien palveluiden saatavuus ja tarjoaminen asiakkaalle ennen kalliimpien sosiaalipalveluiden tarjoamista. Nykyinen toimintamalli johtaa helposti kalliiden sosiaalipalveluiden ylikäyttöön.

Nyt rekrytoitava työllisyysohjaaja on myös osa kunnan Koronaexit-suunnitelmassa kuvattua palveluiden aktiivista tarjoamista tilanteessa, jossa henkilökohtaisen palveluntarve on kasvanut merkittävästi ja yleinen työllisyystilanne on haastava.
 

Asiakasohjaaja ajalle 1.1.2022–31.12.2023, palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto, esim. sosionomi AMK, yhteisöpedagogi (AMK), sairaanhoitaja (AMK).

Perustelut: Korona-aika on lisääntynyt tuen tarvetta myös monille maahanmuuttajataustaisille perheille. Asiakasohjaaja työskentelee erityisesti niiden perheiden kanssa, joissa on tavallista suurempi tuen tarve.  Asiakasohjaajan työ on ylläpitävää ja ennaltaehkäisevää toimintaa, jotta ei jouduta turvatumaan ns. raskaisiin sote-palveluihin. Osa-aikainen / 50 % työntekijä. Työn tuloksia ja jatkotarvetta arvioidaan syksyllä 2022.


Henkilöstöpalvelut

Henkilöstösihteeri ajalle 1.1.–31.12.2022, palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehdot: alan soveltuva tutkinto sekä aikaisempi työkokemus HR-tehtävistä

Perustelut: Henkilöstöpalveluissa on ollut aikaisemmin henkilöstösihteeri, mutta sittemmin henkilöstösihteerin tehtävät on hajautettu osaksi hr-asiantuntijoiden tehtäviä. Määräaikainen henkilöstösihteeri aloitti tehtävässä 4/2021. Taustalla sivistyksen toimialueen tarve HR-palveluille, jota ei ole voitu tuottaa vakituisella resurssilla sekä henkilöstöpalveluiden kasaantuneet työtehtävät. Henkilöstöpalveluissa ei ole pystytty vastaamaan toimialueiden kaikkiin palvelutarpeisiin. Toimeksiannot ovat venyneet, HR-prosessit ja ohjeet vaativat päivittämistä, suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä ei ole monilta osin pystytty käynnistämään (henkilöstötietojärjestelmä, osaamisen kehittämisen HR-järjestelmä) ja kuntatasoisten järjestelmien ja toimintatapojen käyttöönotto on jäänyt kesken (Efecte, Kehityssalkku). Tiimissä edellisten vuosien pitämättömiä vuosilomia runsaasti sekä saldokertymiä. Riskinä jaksamisongelmat ja sairauspoissaolot.
 

Ohjaamopalvelut

Asumisneuvoja ajalle 1.1.2022–31.12.2024, palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050

Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto (sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK tai vastaava)

Perustelut: Erityisesti koronan vaikutuksesta asumisen haasteet erilaisissa asumismuodoissa sekä asumisneuvonnan tarve on kasvanut.

Tulevina vuosina sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos luo suuria haasteita hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluihin myös kunnissa. Jotta Ohjaamopalvelut voivat vastata matalan kynnyksen palvelutuotantoon, tehtävä on välttämätön ja muodostaa psykologin tehtävän kanssa vahvemman psykososiaalisen työn kokonaisuuden asumisneuvojan sosiaalityön yhteyden kautta.

Osana TEM:n Ohjaamotoiminnan moniammatillisen verkoston kasvattamista kunnissa on avattu syksyllä 2021 hakuun uusi tukirahoitus. Rahoitus ajatus on, että jos kunta palkkaa Ohjaamoon uuden ammattilaisen (omarahoitusosuus), voi kunta hakea rahoitusta toiselle määritellylle sote tai koulutusalan työntekijälle erikseen määritellyistä ammattinimikkeistä. Rahoitusvälinettä valmisteltaessa myös Tuusulan Ohjaamo osallistui neuvotteluihin, ja rahoitusmekanismiin saatiin kirjaus vakinaistamisesta joka toimisi myös  omarahoituksena. Näin ollen mikäli Tuusulan kunta vakinaistaa psykologin tehtävän, voimme hakea 100% rahoitusta asumisneuvojan tehtävään.


ICT-palvelut
 

ICT-asiantuntija ajalle 1.1.–31.12.2022, palkkahinnoittelu KVTES 01ICT060

Kelpoisuusvaatimukset: Vähintään soveltuva ammatillinen koulutus, sekä työkokemusta alalta vähintään 3 vuotta

Perustelut: ICT-yksikössä työkuorma on tällä hetkellä resursseihin nähden liian suuri. Asiantuntijoilla menee oman työkenttänsä hoitamiseen aikaa niin paljon, että linjatöille (sisään tuleville häiriöille ja palvelupyynnöille) jää liian vähän aikaa. Työmäärä kertyy koko ajan. Myös poissaolot ja lomat aiheuttavat tähän oman lisänsä.
 

Sivistys
Kulttuuripalvelut


Kulttuurituottaja ajalle 3.1.2022–31.12.2023, palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva, vähintään amk-tasoinen kulttuurituottajan tutkinto ja vahva kokemus kulttuurituottajan työstä.

Perustelut: Tuusulan Taiteiden Yön on tuottanut yhdistys, joka luopuu tapahtuman tuotannosta ja luovuttaa rekisteröimänsä tapahtuman nimen kunnan käyttöön. Tapahtuma on järjetetty Tuusulassa pääosin Rantatien maisemissa vuosittain vuodesta 1995 lähtien. Kunta on rahoittanut tapahtumaa sekä kulttuuri- ja taideavustusten että eri palvelualueiden oman rahoituksen kautta vuosittain noin 35–55 000 eurolla.

Kulttuuritalo Monio valmistuu vuonna 2023 ja taloon tulee salitilaa tapahtuma- ja kulttuurituotannoille.

Opetus

ICT-pääkäyttäjä ajalle 1.11.2021–31.7.2024, palkkahinnoittelu KVTES 01ICT040

Kelpoisuusehdot: Koulusihteeri tai vastaava koulutus.

Perustelut: Pedagoginen ict-asiantuntija ja yksi koulusihteeri ovat jakaneet sivistyksen eri ohjelmistojen pääkäyttäjä tehtäviä. Heidän tehtäviänsä ovat viimeaikoin muuttuneet ja lisääntyneet niin, ettei työaika tahdo riittää em. tehtävien hoitamiseen.

Opetuspäällikkö Markus Torvinen ja varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen esittävät, että Tuusulan kunta palkkaa palveluverkon suunnittellun ja Koski/Varda -palveluiden käyttöönoton tueksi ohjelmistoille pääkäyttäjän ajalle 1.11.2021–31.7.2024. Tämän jälkeen tilannetta arvioidaan oppilas- ja lapsimäärien sekä palveluverkon edistymisen näkökulmasta.
Palkkakustannukset jaetaan oppimisen ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden kesken ja ne huomioidaan syksyn osavuosikatsauksessa ja vuoden 2022 talousarviossa.
 

Kasvu ja ympäristö
Kehittäminen ja hallinto


Digitoija ajalle 1.1.2022–31.12.2023, palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060

Kelpoisuusvaatimukset: Työ on yksinkertaista, mutta tarkkuutta vaativaa.

Perustelut: Aineiston digitointi nopealla aikataululla välttämätöntä seuraavista syistä:

 • Lupapistekauppa, alusta, jolla asiakas voi tilata ja ostaa haluamansa asiakirjat. Kaupan kautta saatavilla jonkin verran tuottoa, kun aineisto on suoraan ostettavissa.
 • Asiakirjojen käyttö, asiakirjat kaikkien käytettävissä omalta koneelta
 • Arkistotilat, digitointi vähentää pysyvästi säilytettävän aineiston määrää (noin 50–70% aineistosta hävitetään digitoinnin seurauksena)
 • Aineiston säilyminen, vanhimpien asiakirjojen kunto huononee koko ajan ja heikentää niiden tulkintaa.
 • Kunnan johtoryhmässä on kiirehditty arkiston digitointia ja tämä on yksi osa isoa kokonaisuutta.
   

Projektitoimisto

Projektikoordinaattori ajalle 1.1.–31.12.2022, palkkahinnoittelu KVTES HALTUU1

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä.

Perustelut: Useiden palveluverkkohankkeiden käynnistyessä on välttämätöntä saada henkilö hoitamaan hankkeisiin liittyviä tehtäviä. Myös projektitoimiston toiminnan käynnistyminen vuoden 2021 alusta aiheuttaa tarpeen henkilön palkkaamiselle.

Projektitoimiston henkilökunta koostuu kolmesta asiantuntijasta, joita ovat kaksi projektipäällikköä ja kiinteistökehityspäällikkö. Projektitoimiston päällikkö on aloittanut tehtävässään 08/2021. Projektikoordinaattorin työpanos on erittäin tärkeää asiantuntijoiden työn tukemisessa ja vapauttaa heidän työaikaa varsinaisiin asiantuntijatehtäviin. Palveluverkkohankkeiden toteutuminen on myös turvattava. Projektitoimistossa eikä tilakeskuksessa ole henkilöä, jolle tehtäviä voisi osoittaa. Tarve tehtävää hoitavan henkilön palkkaamiselle on välttämätöntä projektitoimiston toiminnan ja palveluverkkohankkeiden mahdollistamisen vuoksi. Henkilön palkkaamatta jättäminen kuormittaa merkittävästi projektitoimiston ja tilapalveluiden asiantuntijoita, joiden ajankäytön ja resursoinnin kanssa on jo valmiiksi haasteita. Määräaikaisuuden jatko.


Viherpalvelut

Suunnitteluhortonomi ajalle 1.1.–31.12.2022, palkkahinnoittelu TS II

Kelpoisuusvaatimukset: Hortonomi AMK tai vastaava

Perustelut: Viheralueiden suunnittelun ammattiosaamisen tarve on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Perinteisen puistojen vihersuunnittelun lisäksi tämän alan osaamista tarvitaan mm. hulevesialueiden suunnittelussa, kaavoituksessa, maisema-alueiden kunnostus- ja -ennallistamistehtävissä, leikki- ja koirapuistojen suunnittelussa sekä erilaisissa viheralueiden ja ympäristön kehityshankkeissa. Viherpalveluiden suunnitelmallinen profiilin nosto ja samanaikaisesti vireillä olevien useiden hankkeiden läpivienti edellyttävät lisäresursseja suunnittelun. Organisaatiomuutoksen myötä kunnanpuutarhurin resurssit ovat ohjautuneet enemmän hallinnollisiin tehtäviin. Määräaikaisuuden jatko (ent. nimike hankevastaava, viheraluesuunnittelija).

 

• että seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät vakinaistetaan
 

Kuntatoimiala
Viestintä


Viestinnän asiantuntija 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehdot: Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä.

Perustelut: Tehtävä on ollut määräaikainen, mutta sille on jatkuva tarve.


Ohjaamopalvelut

Psykologi 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES TUUPSY

Kelpoisuusvaatimukset: psykologi

Perustelut: Osana vuoden 2020 talousarviota valtuusto päätti perustaa kahden vuoden määräaikaisen psykologin tehtävän Ohjaamoon vuoden 2021 loppuun.

Psykologin asiakasmäärä on ollut koko kokeilun ajan niin suuri kuin hän on pystynyt ottamaan vastaan. Haasteita on aiheuttanut tehtävän määräaikaisuus, ja psykologien suuri tarve. Luottamukseen perustuvissa asiakassuhteissa vaihtuvuus luo suuren haasteen työn kehittämiseen. Nuorilta aikuisilta saatu palaute myös tukee tätä ajatusta.

Tulevina vuosina sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos luo suuria haasteita hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluihin myös kunnissa. Jotta Ohjaamopalvelut voivat vastata matalan kynnyksen palvelutuotantoon myös psykososiaalisessa tuessa, tehtävän vakinaistaminen on välttämätöntä.

Osana TEM:n Ohjaamotoiminnan moniammatillisen verkoston kasvattamista kunnissa on avattu syksyllä 2021 hakuun uusi tukirahoitus. Rahoitus ajatus on, että jos kunta palkkaa Ohjaamoon uuden ammattilaisen (omarahoitusosuus), voi kunta hakea rahoitusta toiselle määritellylle sote tai koulutusalan työntekijälle erikseen määritellyistä ammattinimikkeistä. Rahoitusvälinettä valmisteltaessa myös Tuusulan Ohjaamo osallistui neuvotteluihin, ja rahoitusmekanismiin saatiin kirjaus vakinaistamisesta joka toimisi myös omarahoituksena. Näin ollen mikäli Tuusulan kunta vakinaistaa psykologin tehtävän, voimme hakea 100 % rahoitusta asumisneuvojan tehtävään. Asumisneuvojan tehtävästä on erillinen selvitys.


Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Pakolaisohjaaja 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva, vähintään keskiasteen tutkinto

Perustelut: Toiminnan kannalta perustelua. Työsuhteen jatkaminen määräaikaisena ei ole enää työehtosopimuslain mukaan perusteltua. Toimenkuvaa muutetaan sekä henkilöstä johtuvien terveydellisten syiden että muuttuneiden olosuhteiden vaatimaan suuntaan. Tällä toimenkuvan (ja nimikkeen) muutoksella vahvistetaan työllisyyspalveluiden toimintakykyä palvella enemmän asiakkaita nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa.


Sivistys
Opetus


10 koulunkäynnin ohjaajaa 1.8.2022 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 05KOU060

Kelpoisuusvaatimukset: Lähihoitaja / koulunkäynninohjaaja

Perustelut: Tehtävien tarve pysyvä, koulussa silti paljon määräaikaisessa työsuhteessa olevia ohjaajia. Määräaikaisuuksia suhteessa vakinaisiin työsuhteisiin eniten Mikkolan koulussa.

Päätoiminen tuntiopettaja (vieraat kielet) 1.8.2022 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES 40307038

Kelpoisuusvaatimukset: Suomi toisena kielenä -aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus (A 986/1998 5 §). Luokanopettaja (jolla ei ole aineenopettajan kelpoisuutta) saa kuitenkin opettaa suomi toisena kielenä -oppiainetta luokanopettajan kelpoisuudella ja virkanimikkeellä. 

Perustelut: Ketjuttaminen, oppilasmäärän kasvusta johtuva tuntien ja opetusryhmien lisääntyminen.


Kasvu ja ympäristö
Kaavoitus


Erityisasiantuntija (ent. kaavasuunnittelija) 1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu TS II

Kelpoisuusvaatimukset: Ylempi korkeakoulututkinto. Projektin johtamistaidot, kunnallisalan tuntemus sekä luonto-osaaminen.

Perustelut: Määräaikaisuuden jatkamiselle ei ole perustetta.

Terhi Wermundsen on ollut Tuusulanjärven ja jokilaakson -alueen kehittämisohjelman lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa ympäristösuunnittelijana sekä kaavoituksessa sijaistanut poissaollutta kaavasuunnittelijaa ja osoittanut asiantuntijuutensa, yhteiskyvyn ja kyvyn viedä useita hankkeita ja niiden osa-alueita eteenpäin aikataulupaineiden alla. Hän tuntee hyvin Tuusulan luonto- ja suojelukohteet, samoin muut asiantuntijat ja sidosryhmät.


Viherpalvelut

Yhteisöpuutarhuri
1.1.2022 alkaen, palkkahinnoittelu TS II

Kelpoisuusvaatimukset: Hortonomi AMK tai muu vastaava koulutus

Perustelut: Osallistavan budjetoinnin kautta tulleet työtehtävät ovat niin massiiviset ja työllistävät vakanssin koko vuodeksi äänestyksen jälkeisestä ajasta, joka alkaa vuosittain syys–lokakuulla seuraavalle vuodelle. Tällöin on kuitenkin vielä meneillään edellisen vuoden hankkeiden läpi vienti. Työtä ei voi jakaa yksikössä muille vakansseille, koska jokaisella on työtä entuudestaan jo niin paljon.

Työsuhteen pätkiminen on todella työlästä, kun aina täytyy hakea täyttölupa, hakea henkilöitä, perehdyttää jne. Kun henkilö on päässyt sisälle taloon ja oppinut työt, työsuhde päättyy. Tämä kuormittaa hurjasti muiden tehtäviä. Tiedossa kuitenkin on, että kuntalaisten osallistaminen tulee jatkumaan seuraavallakin vaalikaudella. Positiivista palautetta tehtävästä on tullut niin kuntalaisilta kuin kunnan sisältä sekä poliittisilta vaikuttajilta.

Tähän tehtävään on vaikeaa löytää oikeanlaisella asenteella ja ammattitaidolla varustettua henkilöä. Jos vakanssia ei täytetä, yksikössä ei voida ottaa osallistavassa budjetoinnissa viherpalveluihin kohdistuvia työtehtäviä vastaan ja tämä aiheuttaa hankaluuksia osallisuustiimille.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä 15.11.2021 pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus

 • päättää ehdottaa valtuustolle,​ että
   

VALTUUSTO päättää

 • että seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2022:
   

Yhteiset palvelut
Ohjaamopalvelut


Etsivä nuorisotyöntekijä 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050

Kelpoisuusehdot: Soveltuva korkeakoulututkinto (sosionomi Amk,​ yhteisöpedagogi amk tai vastaava)

Perustelut: Tuusulassa toimii tällä hetkellä 2,​4 etsivää nuorisotyöntekijää,​ joiden palkkaan rahoitus tulee OKM:n hallinnonalalta vuosittain. Rahoituksen perusteita ollaan muuttamassa niin,​ että ns. prosentti-​etsivien työsuhteen etsivään käytetty prosenttimäärä ei saa olla alle 50 %. Näin ollen muutosta etsivän työnkuvaan tulee tehdä ennen seuraavan vuoden rahoituksen hakua mikäli kuntana haluamme palkkaan sidotun rahoitusosuuden.

Tuusulan kokoisissa verrokkikunnissa on etsivää nuorisotyötä tekeviä yleisesti 3 tai 4. Tuusulan nykyinen mitoitus on tarpeeseen ja kunnan kokoon nähden riittämätön tällä hetkellä. Lisää painetta etsivään nuorisotyöhön tuo myös oppivelvollisuusiän laajentamiseen liittyvät sekä suoraan että välillisesti etsivään nuorisotyöhön tulevat velvoitteet. Työmäärä on selkeästi lisääntynyt osittain valvontavastuuseen liittyvien toimien,​ ja osittain toisen asteen koulutuksen lisääntyneen ilmoitusmäärän takia.

Kahdella etsivällä ei päästä lakien ja rahoituksen asettamiin tavoitteisiin ja palvelulupaukseen.


Sivistyksen toimialue
Ruokapalvelut


2 ruokapalvelutyöntekijää 25.7.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 06RUO05B

Kelpoisuusehdot: Catering-​alan perustutkinto tai muu alan koulutus sekä ravitsemusalan työkokemus

Perustelut: Uusi Martta Wendelinin päiväkoti valmistuu toukokuussa 2022 ja sen on suunniteltu aloittavan toimintansa 1.8.2022. Päiväkodin keittiö tarjoaa ateriapalveluja 240 lapselle sekä lisäksi henkilökunnalle. Ateriapalveluina tarjotaan aamupala,​ lounas ja välipala. Martta Wendelinin asiakkaat tulevat aluksi Väinölän ja Hyrylän päiväkodeista,​ joissa tällä hetkellä ateriapalvelujen henkilöstötyö ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.  Martta Wendelinin keittiöhenkilökunnan on suunniteltu olevan Ruokapalveluiden henkilöstöä,​ jotta pystyttäisiin takaamaan laadukkaat,​ vastuulliset ja taloudellisemmat ateriapalvelut ison päiväkodin asiakkaille.
 

Keittiövastaava 25.7.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 06 RUO020

Kelpoisuusehdot: Catering-​alan perustutkinto tai muu alan koulutus sekä ravitsemusalan kokemus

Perustelut: Uusi Martta Wendelinin päiväkoti valmistuu toukokuussa 2022 ja sen on suunniteltu aloittavan toimintansa 1.8.2022. Päiväkodin keittiö tarjoaa ateriapalveluja 240 lapsen lisäksi myös henkilökunnalle. Ateriapalveluina tarjotaan aamupala,​ lounas ja välipala. Martta Wendelinin asiakkaat tulevat aluksi Väinölän ja Hyrylän päiväkodeista,​ joiden keittiöissä ei tällä hetkellä toimi lähiesihenkilöä.  Martta Wendelin on suuri päiväkoti ja sen laadukkaiden,​ vastuullisten sekä taloudellisten ateriapalvelujen tuottamisen turvaamiseksi keittiön toimintaa johtamaan tarvitaan keittiövastaava.
 

Varhaiskasvatus

Perheohjaaja 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 05VKA044

Kelpoisuusehdot: Sosionomi,​ vähintään sosiaali-​ ja terveysalan AMK tutkinto,​ johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen opinnot,​ tai sosionomin tutkinto,​ jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Perustelut: Lasten hyvinvointiin vaikuttaa olellisesti koko perheen/kasvuyhteisön hyvinvointi. Perheohjaajan tehtävänä on tukea ja auttaa perheitä esim. kasvatuskysymyksissä ennaltaehkäisevästi heidän arjessaan. Monialainen yhteistyö,​ integratiivisten toimintatapojen luominen ja perhepalveluiden laaja tuntemus vaativat työntekijältä vankan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi myös innokkuutta ja innovatiivisuutta työn kehittämiseen.  Perheohjaaja toimii varhaiskasvatuksen kasvattajien ja johtajien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tehtävän vakinaistuessa palvelua tarjotaan koko kunnassa. Tuusulassa toimii tällä hetkellä yksi vakan perheohjaaja Etelä-​Tuusulan alueella. Kuntalaisten tasa-​arvoisuus palveluiden saatavuuden näkökulmasta on tärkeää
 

Varhaiskasvatuksen S2-​opettaja 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 05VKA044

Kelpoisuusehdot: Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto,​ johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot,​ joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella,​ tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Perustelut: Varhaiskasvatuksen lasten monikulttuurisuus-​ ja kielisyys on lisääntynyt yhteiskunnan monimuotoistumisen myötä myös Tuusulassa. Kielen oppiminen ja oppimisen tukeminen on keskeistä lasten ja perheiden integroitumisen tukemista yhteiskuntaan. Tuki mahdollistaa lapsille valmiuksia olla vuorovaikutuksessa ja toimia suomen kielellä perusopetukseen siirryttäessä. Lasten kanssa toimittaessa lisätään myös varhaiskasvatuksen muun henkilöstön osaamista S2-​opetuksessa. Tehtävää on toteutettu kuluva vuosi 2021 Covid-​19 rahoituksella.
 

Varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 05VKA044

Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto,​ johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot,​ joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella,​ tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla

Perustelut: Varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistuksessa on kehitetty päiväkotien johtamista. Parijohtaja-​ työskentelyä toteutetaan jo Pellavan,​ Mainingin ja Hyrylä-​Väinölän päiväkodeissa. Parijohtajuus on linjattu tulevaisuuden johtamismalliksi yli kahdeksan ryhmäisissä päiväkodeissa ja vuoropäiväkodeissa. Johtajuuden vahvistaminen lisää ja kehittää palvelun laatua käyttäjille,​ vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja lisää henkilöstön työhyvinvointia.
 

Vapaa-​aikapalvelut

Nuoriso-​ohjaaja 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060

Kelpoisuusehdot: Alalle soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai nuoriso-​ ja vapaa-​ajanohjaajan ammatillinen perustutkinto.

Perustelut: Nuoriso-​ohjaajan tulee tuntea hyvin paikalliset ikäluokat,​ kohdata ja luoda kontakteja sekä hankkia luottamusta nuorilta ja myös yhteisöltä. Nuoriso-​ohjaaja toimii yhteistyössä toimialan muiden yksiköiden kanssa ja on paikallisessa lähiverkostossa keskeinen toimija. Nuorisotoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen tukemaan nuorten hyvinvointia entistä paremmin Kellokoskella on haasteellista ilman toista kokoaikaista ja vakituista työparia. Toista nuoriso-​ohjaajaa tarvitaan jatkossa organisoimaan tiivistä kouluyhteistyötä erityisesti yläkoulun kanssa ja edelleen paikallisesti kehittämään Tuusulan koulunuorisotyön mallia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja osaksi koulun arkea. 1 HTV:n kustannukset määräaikaiset työsuhteet huomioiden on n. 25 000€/v.

Pidemmän aikavälin tavoite on saada jokaiseen alueelliseen yksikköön (nuorisotalo) kokopäiväinen työpari,​ Kellokoskelle v. 2022.
 

Kasvu ja ympäristö
Kunnallistekniikan suunnittelu


Kunnallistekniikan yleissuunnittelija 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu

Kelpoisuusvaatimukset: Vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa kuten yhdyskuntatekniikan insinöörin (AMK tai teknillinen opisto) tai vastaavan tutkintoa. Tehtävä vaatii 2 vuotta alan työnkokemusta. Tehtävä vaatii perusosaamista kunnallistekniikan yleissuunnittelusta ja suunnitteluohjelmistoista sekä ymmärrystä yhdyskuntatekniikan rakenteista käsittäen kadut,​ kuivatuksen ja vesihuollon. Eduksi luetaan kaavoitusprosessien tuntemus.

Perustelut: Vastaa kunnallistekniikan yleissuunnittelusta. Toimii kiinteässä yhteistyössä kaavoituksen,​ kunnallistekniikan suunnittelun ja vesihuollon suunnittelun kanssa. Tarvittaessa osallistuu myös detaljisuunnitteluun

 

• että seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät otetaan käyttöön 1.1.2022 lukien:
 

Yhteisten palveluiden toimialue
Maahanmuutto-​ ja työllisyyspalvelut


Työllisyysohjaaja ajalle 1.1.2022–31.12.2023,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehdot: Sosionomi,​ AMK tai suoritettu kuntoutus-​ tuki-​ ja ohjauspalveluiden erityisammattitutkinto

Perustelut: Keusote-​kuntien työllisyyspalvelut ovat sopineet alueellisesta muutoksesta,​ jossa kunnat ottavat vastuun uusien aktivointisuunnitelmien tekemisestä. Lähtökohtaisesti tällä varmistetaan kevyempien palveluiden saatavuus ja tarjoaminen asiakkaalle ennen kalliimpien sosiaalipalveluiden tarjoamista. Nykyinen toimintamalli johtaa helposti kalliiden sosiaalipalveluiden ylikäyttöön.

Nyt rekrytoitava työllisyysohjaaja on myös osa kunnan Koronaexit-​suunnitelmassa kuvattua palveluiden aktiivista tarjoamista tilanteessa,​ jossa henkilökohtaisen palveluntarve on kasvanut merkittävästi ja yleinen työllisyystilanne on haastava.
 

Asiakasohjaaja ajalle 1.1.2022–31.12.2023,​ palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto,​ esim. sosionomi AMK,​ yhteisöpedagogi (AMK),​ sairaanhoitaja (AMK).

Perustelut: Korona-​aika on lisääntynyt tuen tarvetta myös monille maahanmuuttajataustaisille perheille. Asiakasohjaaja työskentelee erityisesti niiden perheiden kanssa,​ joissa on tavallista suurempi tuen tarve.  Asiakasohjaajan työ on ylläpitävää ja ennaltaehkäisevää toimintaa,​ jotta ei jouduta turvatumaan ns. raskaisiin sote-​palveluihin. Osa-​aikainen / 50 % työntekijä. Työn tuloksia ja jatkotarvetta arvioidaan syksyllä 2022.


Henkilöstöpalvelut

Henkilöstösihteeri ajalle 1.1.–31.12.2022,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehdot: alan soveltuva tutkinto sekä aikaisempi työkokemus HR-​tehtävistä

Perustelut: Henkilöstöpalveluissa on ollut aikaisemmin henkilöstösihteeri,​ mutta sittemmin henkilöstösihteerin tehtävät on hajautettu osaksi hr-​asiantuntijoiden tehtäviä. Määräaikainen henkilöstösihteeri aloitti tehtävässä 4/2021. Taustalla sivistyksen toimialueen tarve HR-​palveluille,​ jota ei ole voitu tuottaa vakituisella resurssilla sekä henkilöstöpalveluiden kasaantuneet työtehtävät. Henkilöstöpalveluissa ei ole pystytty vastaamaan toimialueiden kaikkiin palvelutarpeisiin. Toimeksiannot ovat venyneet,​ HR-​prosessit ja ohjeet vaativat päivittämistä,​ suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä ei ole monilta osin pystytty käynnistämään (henkilöstötietojärjestelmä,​ osaamisen kehittämisen HR-​järjestelmä) ja kuntatasoisten järjestelmien ja toimintatapojen käyttöönotto on jäänyt kesken (Efecte,​ Kehityssalkku). Tiimissä edellisten vuosien pitämättömiä vuosilomia runsaasti sekä saldokertymiä. Riskinä jaksamisongelmat ja sairauspoissaolot.
 

Ohjaamopalvelut

Asumisneuvoja ajalle 1.1.2022–31.12.2024,​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050

Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto (sosionomi AMK,​ yhteisöpedagogi AMK tai vastaava)

Perustelut: Erityisesti koronan vaikutuksesta asumisen haasteet erilaisissa asumismuodoissa sekä asumisneuvonnan tarve on kasvanut.

Tulevina vuosina sosiaali-​ ja terveyspalveluiden muutos luo suuria haasteita hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluihin myös kunnissa. Jotta Ohjaamopalvelut voivat vastata matalan kynnyksen palvelutuotantoon,​ tehtävä on välttämätön ja muodostaa psykologin tehtävän kanssa vahvemman psykososiaalisen työn kokonaisuuden asumisneuvojan sosiaalityön yhteyden kautta.

Osana TEM:n Ohjaamotoiminnan moniammatillisen verkoston kasvattamista kunnissa on avattu syksyllä 2021 hakuun uusi tukirahoitus. Rahoitus ajatus on,​ että jos kunta palkkaa Ohjaamoon uuden ammattilaisen (omarahoitusosuus),​ voi kunta hakea rahoitusta toiselle määritellylle sote tai koulutusalan työntekijälle erikseen määritellyistä ammattinimikkeistä. Rahoitusvälinettä valmisteltaessa myös Tuusulan Ohjaamo osallistui neuvotteluihin,​ ja rahoitusmekanismiin saatiin kirjaus vakinaistamisesta joka toimisi myös  omarahoituksena. Näin ollen mikäli Tuusulan kunta vakinaistaa psykologin tehtävän,​ voimme hakea 100% rahoitusta asumisneuvojan tehtävään.


ICT-​palvelut
 

ICT-​asiantuntija ajalle 1.1.–31.12.2022,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ICT060

Kelpoisuusvaatimukset: Vähintään soveltuva ammatillinen koulutus,​ sekä työkokemusta alalta vähintään 3 vuotta

Perustelut: ICT-​yksikössä työkuorma on tällä hetkellä resursseihin nähden liian suuri. Asiantuntijoilla menee oman työkenttänsä hoitamiseen aikaa niin paljon,​ että linjatöille (sisään tuleville häiriöille ja palvelupyynnöille) jää liian vähän aikaa. Työmäärä kertyy koko ajan. Myös poissaolot ja lomat aiheuttavat tähän oman lisänsä.
 

Sivistys
Kulttuuripalvelut


Kulttuurituottaja ajalle 3.1.2022–31.12.2023,​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva,​ vähintään amk-​tasoinen kulttuurituottajan tutkinto ja vahva kokemus kulttuurituottajan työstä.

Perustelut: Tuusulan Taiteiden Yön on tuottanut yhdistys,​ joka luopuu tapahtuman tuotannosta ja luovuttaa rekisteröimänsä tapahtuman nimen kunnan käyttöön. Tapahtuma on järjetetty Tuusulassa pääosin Rantatien maisemissa vuosittain vuodesta 1995 lähtien. Kunta on rahoittanut tapahtumaa sekä kulttuuri-​ ja taideavustusten että eri palvelualueiden oman rahoituksen kautta vuosittain noin 35–55 000 eurolla.

Kulttuuritalo Monio valmistuu vuonna 2023 ja taloon tulee salitilaa tapahtuma-​ ja kulttuurituotannoille.

Opetus

ICT-​pääkäyttäjä ajalle 1.11.2021–31.7.2024,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ICT040

Kelpoisuusehdot: Koulusihteeri tai vastaava koulutus.

Perustelut: Pedagoginen ict-​asiantuntija ja yksi koulusihteeri ovat jakaneet sivistyksen eri ohjelmistojen pääkäyttäjä tehtäviä. Heidän tehtäviänsä ovat viimeaikoin muuttuneet ja lisääntyneet niin,​ ettei työaika tahdo riittää em. tehtävien hoitamiseen.

Opetuspäällikkö Markus Torvinen ja varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen esittävät,​ että Tuusulan kunta palkkaa palveluverkon suunnittellun ja Koski/Varda -​palveluiden käyttöönoton tueksi ohjelmistoille pääkäyttäjän ajalle 1.11.2021–31.7.2024. Tämän jälkeen tilannetta arvioidaan oppilas-​ ja lapsimäärien sekä palveluverkon edistymisen näkökulmasta.
Palkkakustannukset jaetaan oppimisen ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden kesken ja ne huomioidaan syksyn osavuosikatsauksessa ja vuoden 2022 talousarviossa.
 

Kasvu ja ympäristö
Kehittäminen ja hallinto


Digitoija ajalle 1.1.2022–31.12.2023,​ palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060

Kelpoisuusvaatimukset: Työ on yksinkertaista,​ mutta tarkkuutta vaativaa.

Perustelut: Aineiston digitointi nopealla aikataululla välttämätöntä seuraavista syistä:

 • Lupapistekauppa,​ alusta,​ jolla asiakas voi tilata ja ostaa haluamansa asiakirjat. Kaupan kautta saatavilla jonkin verran tuottoa,​ kun aineisto on suoraan ostettavissa.
 • Asiakirjojen käyttö,​ asiakirjat kaikkien käytettävissä omalta koneelta
 • Arkistotilat,​ digitointi vähentää pysyvästi säilytettävän aineiston määrää (noin 50–70% aineistosta hävitetään digitoinnin seurauksena)
 • Aineiston säilyminen,​ vanhimpien asiakirjojen kunto huononee koko ajan ja heikentää niiden tulkintaa.
 • Kunnan johtoryhmässä on kiirehditty arkiston digitointia ja tämä on yksi osa isoa kokonaisuutta.
   

Projektitoimisto

Projektikoordinaattori ajalle 1.1.–31.12.2022,​ palkkahinnoittelu KVTES HALTUU1

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä.

Perustelut: Useiden palveluverkkohankkeiden käynnistyessä on välttämätöntä saada henkilö hoitamaan hankkeisiin liittyviä tehtäviä. Myös projektitoimiston toiminnan käynnistyminen vuoden 2021 alusta aiheuttaa tarpeen henkilön palkkaamiselle.

Projektitoimiston henkilökunta koostuu kolmesta asiantuntijasta,​ joita ovat kaksi projektipäällikköä ja kiinteistökehityspäällikkö. Projektitoimiston päällikkö on aloittanut tehtävässään 08/2021. Projektikoordinaattorin työpanos on erittäin tärkeää asiantuntijoiden työn tukemisessa ja vapauttaa heidän työaikaa varsinaisiin asiantuntijatehtäviin. Palveluverkkohankkeiden toteutuminen on myös turvattava. Projektitoimistossa eikä tilakeskuksessa ole henkilöä,​ jolle tehtäviä voisi osoittaa. Tarve tehtävää hoitavan henkilön palkkaamiselle on välttämätöntä projektitoimiston toiminnan ja palveluverkkohankkeiden mahdollistamisen vuoksi. Henkilön palkkaamatta jättäminen kuormittaa merkittävästi projektitoimiston ja tilapalveluiden asiantuntijoita,​ joiden ajankäytön ja resursoinnin kanssa on jo valmiiksi haasteita. Määräaikaisuuden jatko.


Viherpalvelut

Suunnitteluhortonomi ajalle 1.1.–31.12.2022,​ palkkahinnoittelu TS II

Kelpoisuusvaatimukset: Hortonomi AMK tai vastaava

Perustelut: Viheralueiden suunnittelun ammattiosaamisen tarve on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Perinteisen puistojen vihersuunnittelun lisäksi tämän alan osaamista tarvitaan mm. hulevesialueiden suunnittelussa,​ kaavoituksessa,​ maisema-​alueiden kunnostus-​ ja -​ennallistamistehtävissä,​ leikki-​ ja koirapuistojen suunnittelussa sekä erilaisissa viheralueiden ja ympäristön kehityshankkeissa. Viherpalveluiden suunnitelmallinen profiilin nosto ja samanaikaisesti vireillä olevien useiden hankkeiden läpivienti edellyttävät lisäresursseja suunnittelun. Organisaatiomuutoksen myötä kunnanpuutarhurin resurssit ovat ohjautuneet enemmän hallinnollisiin tehtäviin. Määräaikaisuuden jatko (ent. nimike hankevastaava,​ viheraluesuunnittelija).

 

• että seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät vakinaistetaan
 

Kuntatoimiala
Viestintä


Viestinnän asiantuntija 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehdot: Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä.

Perustelut: Tehtävä on ollut määräaikainen,​ mutta sille on jatkuva tarve.


Ohjaamopalvelut

Psykologi 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES TUUPSY

Kelpoisuusvaatimukset: psykologi

Perustelut: Osana vuoden 2020 talousarviota valtuusto päätti perustaa kahden vuoden määräaikaisen psykologin tehtävän Ohjaamoon vuoden 2021 loppuun.

Psykologin asiakasmäärä on ollut koko kokeilun ajan niin suuri kuin hän on pystynyt ottamaan vastaan. Haasteita on aiheuttanut tehtävän määräaikaisuus,​ ja psykologien suuri tarve. Luottamukseen perustuvissa asiakassuhteissa vaihtuvuus luo suuren haasteen työn kehittämiseen. Nuorilta aikuisilta saatu palaute myös tukee tätä ajatusta.

Tulevina vuosina sosiaali-​ ja terveyspalveluiden muutos luo suuria haasteita hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluihin myös kunnissa. Jotta Ohjaamopalvelut voivat vastata matalan kynnyksen palvelutuotantoon myös psykososiaalisessa tuessa,​ tehtävän vakinaistaminen on välttämätöntä.

Osana TEM:n Ohjaamotoiminnan moniammatillisen verkoston kasvattamista kunnissa on avattu syksyllä 2021 hakuun uusi tukirahoitus. Rahoitus ajatus on,​ että jos kunta palkkaa Ohjaamoon uuden ammattilaisen (omarahoitusosuus),​ voi kunta hakea rahoitusta toiselle määritellylle sote tai koulutusalan työntekijälle erikseen määritellyistä ammattinimikkeistä. Rahoitusvälinettä valmisteltaessa myös Tuusulan Ohjaamo osallistui neuvotteluihin,​ ja rahoitusmekanismiin saatiin kirjaus vakinaistamisesta joka toimisi myös omarahoituksena. Näin ollen mikäli Tuusulan kunta vakinaistaa psykologin tehtävän,​ voimme hakea 100 % rahoitusta asumisneuvojan tehtävään. Asumisneuvojan tehtävästä on erillinen selvitys.


Työllisyys-​ ja maahanmuuttopalvelut

Pakolaisohjaaja 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva,​ vähintään keskiasteen tutkinto

Perustelut: Toiminnan kannalta perustelua. Työsuhteen jatkaminen määräaikaisena ei ole enää työehtosopimuslain mukaan perusteltua. Toimenkuvaa muutetaan sekä henkilöstä johtuvien terveydellisten syiden että muuttuneiden olosuhteiden vaatimaan suuntaan. Tällä toimenkuvan (ja nimikkeen) muutoksella vahvistetaan työllisyyspalveluiden toimintakykyä palvella enemmän asiakkaita nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa.


Sivistys
Opetus


10 koulunkäynnin ohjaajaa 1.8.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 05KOU060

Kelpoisuusvaatimukset: Lähihoitaja / koulunkäynninohjaaja

Perustelut: Tehtävien tarve pysyvä,​ koulussa silti paljon määräaikaisessa työsuhteessa olevia ohjaajia. Määräaikaisuuksia suhteessa vakinaisiin työsuhteisiin eniten Mikkolan koulussa.

Päätoiminen tuntiopettaja (vieraat kielet) 1.8.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu OVTES 40307038

Kelpoisuusvaatimukset: Suomi toisena kielenä -​aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus (A 986/1998 5 §). Luokanopettaja (jolla ei ole aineenopettajan kelpoisuutta) saa kuitenkin opettaa suomi toisena kielenä -​oppiainetta luokanopettajan kelpoisuudella ja virkanimikkeellä. 

Perustelut: Ketjuttaminen,​ oppilasmäärän kasvusta johtuva tuntien ja opetusryhmien lisääntyminen.


Kasvu ja ympäristö
Kaavoitus


Erityisasiantuntija (ent. kaavasuunnittelija) 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu TS II

Kelpoisuusvaatimukset: Ylempi korkeakoulututkinto. Projektin johtamistaidot,​ kunnallisalan tuntemus sekä luonto-​osaaminen.

Perustelut: Määräaikaisuuden jatkamiselle ei ole perustetta.

Terhi Wermundsen on ollut Tuusulanjärven ja jokilaakson -​alueen kehittämisohjelman lisäksi Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksessa ympäristösuunnittelijana sekä kaavoituksessa sijaistanut poissaollutta kaavasuunnittelijaa ja osoittanut asiantuntijuutensa,​ yhteiskyvyn ja kyvyn viedä useita hankkeita ja niiden osa-​alueita eteenpäin aikataulupaineiden alla. Hän tuntee hyvin Tuusulan luonto-​ ja suojelukohteet,​ samoin muut asiantuntijat ja sidosryhmät.


Viherpalvelut

Yhteisöpuutarhuri
 1.1.2022 alkaen,​ palkkahinnoittelu TS II

Kelpoisuusvaatimukset: Hortonomi AMK tai muu vastaava koulutus

Perustelut: Osallistavan budjetoinnin kautta tulleet työtehtävät ovat niin massiiviset ja työllistävät vakanssin koko vuodeksi äänestyksen jälkeisestä ajasta,​ joka alkaa vuosittain syys–lokakuulla seuraavalle vuodelle. Tällöin on kuitenkin vielä meneillään edellisen vuoden hankkeiden läpi vienti. Työtä ei voi jakaa yksikössä muille vakansseille,​ koska jokaisella on työtä entuudestaan jo niin paljon.

Työsuhteen pätkiminen on todella työlästä,​ kun aina täytyy hakea täyttölupa,​ hakea henkilöitä,​ perehdyttää jne. Kun henkilö on päässyt sisälle taloon ja oppinut työt,​ työsuhde päättyy. Tämä kuormittaa hurjasti muiden tehtäviä. Tiedossa kuitenkin on,​ että kuntalaisten osallistaminen tulee jatkumaan seuraavallakin vaalikaudella. Positiivista palautetta tehtävästä on tullut niin kuntalaisilta kuin kunnan sisältä sekä poliittisilta vaikuttajilta.

Tähän tehtävään on vaikeaa löytää oikeanlaisella asenteella ja ammattitaidolla varustettua henkilöä. Jos vakanssia ei täytetä,​ yksikössä ei voida ottaa osallistavassa budjetoinnissa viherpalveluihin kohdistuvia työtehtäviä vastaan ja tämä aiheuttaa hankaluuksia osallisuustiimille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.