Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Tuusulan tapahtumatuotanto kuntastrategiaan, aloite

TUUDno-2021-1996

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lauri Untamo esitti seuraavan hänen ja 34:n muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Esitän valtuustoaloitteena, että tämän vuoden kuntastrategian yhteydessä käydään läpi Tuusulan kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus kunnassa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Tavoitteena on vakiinnuttaa merkittävät tapahtumat kuntastrategiaan.
 
Tuusulaa ei kulttuurikunnaksi tee kauniit juhlapuheet tai tyylitellyt logot. Kulttuuri syntyy, kun taiteen tekijät kohtaavat ihmiset. Kohtaamiset tarvitsevat ammattimaisesti ja laadukkaasti tuotettuja kulttuuritapahtumia. Kulttuuritapahtumissa synnytetään elämyksiä, jotka auttavat kuntalaisia jaksamaan arjessaan. Sitra on avannut näitä kulttuurin tuottamia elementtejä kuuteen kohtaan: Sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset, vaikutukset terveyteen, oppimisen vaikutukset, taloudelliset vaikutukset, vaikutukset ympäristöön sekä kulttuuriseen kestävyyteen. Lisäksi Tuusulassa järjestettävillä tapahtumilla on kuntalaisten kotikunta tunteeseen lisäävää vaikutusta, tapahtumilla kotoutetaan ihmiset kotikuntaan. Lisäksi tapahtumat toimivat ihmisten kohtaamispaikkoina. Kulttuuritapahtumia tarvitaan myös siksi, että taiteentekijät, niin ammattilaiset kun harrastajat pääsevät esittämään taidettaan. Tapahtumat voivat nostaa paikallisia taideoppilaitoksia myös esiin. Tapahtumat muokkaavat kuntakuvaa ja tukevat matkailua. Ammattimaista tapahtumatuotantoa tarvitaan, jotta tapahtumat Tuusulassa ovat laadukkaita ja ammattimaisia.
 
Toteutus vaihtoehtoina asian ratkaisemiksi voisi olla esim. ostopalveluiden lisääminen, kunnan oman tapahtumatuotannon vahvistaminen tai uudet yhteistyökuviot."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Lauri Untamo ja 34 muuta valtuutettua tekivät valtuuston kokouksessa 6.9.2021 § 132 seuraavan aloitteen:

"Esitän valtuustoaloitteena,​ että tämän vuoden kuntastrategian yhteydessä käydään läpi Tuusulan kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus kunnassa,​ yrityksissä ja yhdistyksissä. Tavoitteena on vakiinnuttaa merkittävät tapahtumat kuntastrategiaan.
 
Tuusulaa ei kulttuurikunnaksi tee kauniit juhlapuheet tai tyylitellyt logot. Kulttuuri syntyy,​ kun taiteen tekijät kohtaavat ihmiset. Kohtaamiset tarvitsevat ammattimaisesti ja laadukkaasti tuotettuja kulttuuritapahtumia. Kulttuuritapahtumissa synnytetään elämyksiä,​ jotka auttavat kuntalaisia jaksamaan arjessaan. Sitra on avannut näitä kulttuurin tuottamia elementtejä kuuteen kohtaan: Sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset,​ vaikutukset terveyteen,​ oppimisen vaikutukset,​ taloudelliset vaikutukset,​ vaikutukset ympäristöön sekä kulttuuriseen kestävyyteen. Lisäksi Tuusulassa järjestettävillä tapahtumilla on kuntalaisten kotikunta tunteeseen lisäävää vaikutusta,​ tapahtumilla kotoutetaan ihmiset kotikuntaan. Lisäksi tapahtumat toimivat ihmisten kohtaamispaikkoina. Kulttuuritapahtumia tarvitaan myös siksi,​ että taiteentekijät,​ niin ammattilaiset kun harrastajat pääsevät esittämään taidettaan. Tapahtumat voivat nostaa paikallisia taideoppilaitoksia myös esiin. Tapahtumat muokkaavat kuntakuvaa ja tukevat matkailua. Ammattimaista tapahtumatuotantoa tarvitaan,​ jotta tapahtumat Tuusulassa ovat laadukkaita ja ammattimaisia.
 
Toteutus vaihtoehtoina asian ratkaisemiksi voisi olla esim. ostopalveluiden lisääminen,​ kunnan oman tapahtumatuotannon vahvistaminen tai uudet yhteistyökuviot."

Vastaus aloitteeseen

Tuusulan kunnan juuri hyväksytty strategia sisältää kunnan vision, keskeiset strategiset päämäärät ja yhteisen toimintatavan vuosille 2021-2025. Strategiaa teoiksi vievistä vuoden 2022 tavoitteista ja talousarviosta päätetään joulukuussa 2021. Tuusulassa on mahdollisuus kasvaa ja menestyä -päämäärä pitää sisällään tavoitteen ”Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen”. Tätä päämäärää/tavoitetta konkretisoidaan tulevissa vuositavoitteissa siten, että kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus ja omaleimaiset tapahtumat tulevat huomioiduiksi.

Tuusulan kunta järjestää itse useita erilaisia tapahtumia. Lisäksi kunta tukee erilaisia tuusulalaisia tapahtumia avustusjärjestelmänsä puitteissa. Kunnan järjestämiä tapahtumia ja kunnan osallistumista/näkymistä muiden tuusulalaisten tahojen järjestämissä tapahtumissa koordinoidaan kunnan tapahtumatiimissä. Työ on parhaillaan käynnissä. Tapahtumatiimiin on koottu osallistujia kunnan kaikilta toimialueilta ja eri yksiköistä, esimerkiksi kuntatoimialalta, kulttuuripalveluista ja elinkeinopalveluista. Tapahtumatiimi pyrkii kehittämään ja tuomaan esille tapahtumiin liittyviä kehitystarpeita yhdessä.

Kunnassa on tapahtumiin liittyvää osaamista, mutta toisinaan on nähty tarpeelliseksi myös ostaa tapahtumantuotantopalveluita ulkopuolisilta ammattilaisilta. Näin on tehty esimerkiksi joidenkin isojen tapahtumien osalta. Yhteistyötä tuusulalaisten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään jatkossakin. Yhteistyötä yritysten kanssa tiivistetään monin tavoin muutenkin elinkeinopalveluiden johdolla.’

Jotkin tuusulalaiset tapahtumat ovat perinteisesti syntyneet tuusulalaisten yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden ponnisteluiden avulla, ja kunta on antanut rahallista tukea tiettyjen tällaisten tapahtumien järjestämiseen. Montturock on hyvä esimerkki tapahtumasta, jollaisia on varmastikin syytä tukea jatkossakin. Taiteiden yö on puolestaan esimerkki tapahtumasta, jonka tuotannon kunta voi jatkossa ottaa vetovastuulleen. Tapahtuman on aiemmin tuottanut yhdistys, ja kunta on antanut siihen tukea.

Tuusulan brändin ytimessä ovat muun muassa luonto, kulttuuri ja pienen kunnan sijainti aivan pääkaupunkiseudun ja lentokentän kyljessä. Tuusula on kunta, joka ammentaa paitsi rikkaasta kulttuurihistoriastaan, niin kunta, jossa kulttuuri elää tässä päivässä. Tapahtumien järjestäminen ja niiden kehittäminen on tärkeä osa kunnan brändityötä - asia, joka vaikuttaa sekä kunnan veto- että pitovoimaan. Omaleimaiset, Tuusulan brändiä tukevat tapahtumat, otetaan huomioon tulevien vuosien vuositavoitteita valmisteltaessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle,​ että 
     

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Lauri Untamon ja 34 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 6.9.2021 § 132 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.