Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Kirkonkylän kampus, rakennusurakka

TUUDno-2021-1631

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Perustelut

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunta / Tilapalvelut on pyytänyt rakennusurakkatarjoukset Kirkonkylän kampuksen rakentamisesta jaettuna urakkana (rakennus-​ ja LVIS-​urakat),​ jossa rakennusurakoitsija toimii päätoteuttajan roolissa ja LVIS-​urakat alistetaan pääurakkaan. Rakennus on betonirunkoinen, julkisivut toteutetaan kennoharkkomuurauksin. Kohteen osalta noudatetaan TerveTalo-menettelyä.

Rakennusurakka pyritään käynnistämään vielä v. 2021 aikana nykyisten rakennusten purkamisella, ja hankkeen valmistuminen on tarjouspyynnön mukaisesti 17.6.2024.

Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus Hankintailmoitukset.fi (HILMA) portaalissa 10.7.2021 numerolla 2021-078654 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (TED) 13.7.2021 numerolla 2021/S 133-352433. Rakennusurakasta julkaistiin hankintailmoitus HILMAssa 18.8.2021 numerolla 2021-079993 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (TED) numerolla 2021/S 161-421622. Korjausilmoitus, jossa tarjousten vastaanottamisen määräaikaa pidennettiin seitsemällä vuorokaudella, julkaistiin HILMAssa 1.9.2021 numerolla 2021-080878 ja TEDissä 3.9.2021 numerolla 2021/S 171-443968. Hankintamenettely oli avoin menettely.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 3.9.2021 klo 12.00 mennessä esitettyihin kysymyksiin vastattiin tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta lisäkirjeillä 1, 2, 3 ja 4.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:ssä ilmoitetun EU -kynnysarvon.

 

Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely

Tarjouksia saatiin asetettuun määräaikaan 24.9.2021 klo 12.00 mennessä 32 kappaletta 20 eri tarjoajalta (rakennusurakka 4 kpl, putkiurakka 7 kpl, ilmastointiurakka 9 kpl, sähköurakka 7 kpl ja sprinkleriurakka 5 kpl). Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 24.9.2021 hankintayksikön tiloissa.  Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut.


Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi.

Kaikki tarjoukset eivät täyttäneet hankintailmoituksessa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia.

Tarjousvertailusta suljetaan pois tarjoajat, joiden tarjoukset eivät täytä hankintailmoituksen Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa esitettyjä minimivaatimuksia. Vertailusta pois suljetut tarjoajat ovat seuraavat:

 • Varte Oy, RU-ehdokas, poissulkuperuste: Varte Oy:n tarjouksessaan ilmoittama referenssi ei täytä tarjouspyynnössä asettua vähimmäisvaatimusta, koska referenssihankkeeseen ei sisälly uudisrakentamista 5.000 brm².
  • Tarjouspyynnössä 16.8.2021 on seuraava vaatimus:

Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset: Pääurakoitsijalta yksi referenssi toimimisesta opetusrakennuksen uudisrakennuskohteessa rakennusluvan alaisessa työssä tilastokeskuksen rakennusluokituksen 2018 mukaisessa luokassa 08 (opetusrakennukset), jonka laajuus on ollut vähintään 5000 brm2. Referenssikohde on vastaanotettu viimeisen seitsemän vuoden aikana

  • Varte Oy on tarjouksessaan ilmoittanut seuraavan referenssin:

Länsiharjun koulu

- Laajuus yhteensä 6 246 brm2

- Rakennuttajan yhteyshenkilö: Lahden Tilakeskus, Sari Honkanen

- Urakan arvo 10,8M€ alv0%.

- Vastaanotettu 11/2018

  • Varte Oy:ltä on pyydetty selvitystä edellä mainitun referenssin vastaavuudesta referenssiä koskevaan vähimmäisvaatimukseen. Varte Oy on vastannut seuraavasti:

YHTEENSÄ

o Puhdasta uudisrakentamista 1790brm2

o Laajennusta (uusia bruttoja) 895brm2

o Perusparannusta 4058brm2

o Koko kohde yhteensä 6743brm2

 

 • Arkta Rakennuskultti Oy, RU-ehdokas, poissulkuperuste: Arkta Rakennuskultti Oy:n tarjous ei ole vastaavan työnjohtajan pätevyyden osalta tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen, koska tarjottu henkilö on koulutukseltaan rakennusmestari
  • Tarjouspyynnössä 16.8.2021 on seuraava minimivaatimus:

Pääurakoitsijan vastaavan työnjohtajan pätevyys

Oltava vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun rakennustekniikan insinööritutkinto

  • Arkta Rakennuskultti Oy on nimennyt tarjouksessaan vastaavaksi työnjohtajaksi henkilön, joka on koulutukseltaan rakennusmestari.

 

 • Järvenpään Sähkö Oy, SÄH-ehdokas, poissulkuperuste: Järvenpään Sähkö Oy:n tarjous ei ole työnjohtajan pätevyyden osalta tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen, koska tarjottu henkilö on koulutukseltaan työteknikko
  • Tarjouspyynnössä 16.8.2021 on seuraava minimivaatimus:

Rakennus- ja talotekniikan työnjohtajien tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun insinöörin/teknikon tutkinnon suorittaneita tai heillä on vastaavat tiedot.

  • Järvenpään Sähkö Oy on nimennyt tarjouksessaan työnjohtajaksi henkilön, joka on koulutukseltaan työteknikko

 

 • Suomen Talotekniikka Helsinki Oy, PU- ja IV-ehdokas, poissulkuperuste: Suomen Talotekniikka Helsinki Oy:n tarjous ei ole työnjohtajan pätevyyden osalta tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen, koska tarjottu henkilö on koulutukseltaan työteknikko
  • Tarjouspyynnössä 16.8.2021 on seuraava minimivaatimus:

Rakennus- ja talotekniikan työnjohtajien tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun insinöörin/teknikon tutkinnon suorittaneita tai heillä on vastaavat tiedot.

  • Suomen Talotekniikka Helsinki Oy on nimennyt tarjouksessaan työnjohtajaksi henkilön, joka on koulutukseltaan työteknikko

 

 • Twinputki Oy, SPR-ehdokas, poissulkuperuste: Twinputki Oy:n tarjous ei ole työnjohtajan pätevyyden osalta tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen, koska tarjottu henkilö on koulutukseltaan ylioppilas
  • Tarjouspyynnössä 16.8.2021 on seuraava minimivaatimus:

Rakennus- ja talotekniikan työnjohtajien tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun insinöörin/teknikon tutkinnon suorittaneita tai heillä on vastaavat tiedot.

  • Twinputki Oy on nimennyt tarjouksessaan työnjohtajaksi henkilön, joka on koulutukseltaan ylioppilas
    

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 79 §:ssä säädetään, että ennen tarjousten valintaa hankintayksikön on tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen. Säännöksen mukaan hankintasopimusta ei voida tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia. Edellä mainittujen viiden tarjoajan tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta, koska nämä eivät täytä kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot ja voitiin ottaa mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousvertailu

Tarjouspyynnön mukaisesti kuhunkin osa -alueeseen valitaan yksi toteuttaja. Hankintojen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus perusteena halvin hinta. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, koska hankinnan kohteelle on määritelty riittävän korkeat laadulliset vähimmäisvaatimukset, jolloin vertailtavaksi jää ainoastaan hinta.

Tarjousten vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä.  

 

Hankintapäätös ja sopimus

Hankintailmoituksen menettelyn mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneet seuraavat tarjoajat ehdotetaan valittavan hankinnan kohteen toimittajaksi:

Rakennustekniset työt:
Lujatalo Oy kokonaishintaan 21 329 000 € (alv 0 %)

Ilmanvaihtotyöt:
Bravida Finland Oy kokonaishintaan 997 000 € (alv 0 %)

Sähkötekniset työt:
Bravida Finland Oy kokonaishintaan 1 444 000 € (alv 0 %)

Putkityöt:
Skanska Talonrakennus Oy kokonaishintaan 925 000 € (alv 0 %)

Sprinklerityöt:
ITR Sprinklerihuolto Oy kokonaishintaan 217 000 € (alv 0 %)


Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan kunnanhallitus päättää investointihankinnoista, joiden arvo ylittää 4 000.000 euroa.

 

Lisätiedot:
Katerina Zaitseva, projektipäällikkö,​ katerina.zaitseva@tuusula.fi sekä p. 040 ​314 2244
Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi sekä p. 040 314 3025

Liitteet:
Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailutaulukko

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
 • ehdottaa kunnanhallitukselle,​ että

kunnanhallitus päättää

 • valita tarjouskilpailussa hyväksytyistä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet tarjoajat toteuttamaan hankinnan:
  • rakennustekniset työt, Lujatalo Oy
  • ilmanvaihtotyöt, Bravida Finland Oy
  • sähkötyöt, Bravida Finland Oy
  • putkityöt, Skanska Talonrakennus Oy
  • Sprinklerityöt, ITR Sprinklerihuolto Oy
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
 • ehdottaa kunnanhallitukselle,​ että

kunnanhallitus päättää

 • valita tarjouskilpailussa hyväksytyistä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet tarjoajat toteuttamaan hankinnan:
  • rakennustekniset työt, Lujatalo Oy
  • ilmanvaihtotyöt, Bravida Finland Oy
  • sähkötyöt, Bravida Finland Oy
  • putkityöt, Skanska Talonrakennus Oy
  • Sprinklerityöt, ITR Sprinklerihuolto Oy
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset.

 

Asiaa kokouksessa selosti Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit Oy:stä

Valmistelija

 • Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
 • Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • valita tarjouskilpailussa hyväksytyistä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet tarjoajat toteuttamaan hankinnan:
  • rakennustekniset työt, Lujatalo Oy
  • ilmanvaihtotyöt, Bravida Finland Oy
  • sähkötyöt, Bravida Finland Oy
  • putkityöt, Skanska Talonrakennus Oy
  • Sprinklerityöt, ITR Sprinklerihuolto Oy
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, pormestari, kuntakehitysjohtaja, tilapalvelupäällikkö, sivistysjohtaja, Katerina Zaitseva, Riitta Laurila, Jouko Rautiainen, Raimo Kotilainen, Inkeri Kontiola, Sari Tampio, Valvontakonsultit

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi