Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Veteraanitoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 8/2021–5/2023

TUUDno-2021-2006

Valmistelija

 • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Veteraanitoimikunnan toiminta on Tuusulassa katsottu tarpeelliseksi viranomaisten sekä veteraanien, veteraanijärjestöjen ja sotainvalidien yhteistoiminnan kannalta.

Veteraanitoimikuntaan on kuulunut jäseninä ja heidän varajäseninään kaksi (2) kunnan edustajaa sekä yksi jäsen ja varajäsen kustakin seuraavasta järjestöstä:
 

 • Tuusulan Sotaveteraanit ry
 • Tuusulan Rintamaveteraanit ry
 • Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään Seudun Jaosto
 • Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Keravan Seudun Jaosto
   

Kunnanhallitus on aiemmin valinnut kaksi jäsentä ja varajäsentä ja oikeuttanut järjestöt itse nimeämään omat jäsenensä ja varajäsenensä.

Kunnan edustajina edellisellä toimikaudella olivat Antti Simola (Matti Kulmala) ja Erkki Mäkilä (Kalervo Kärpänoja).

Veteraanijärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi veteraanitoimikunnan toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen ehdotusten mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Tuusulan Sotaveteraanit ry: Jorma Riissanen, varajäsen Leena Jäntti
 • Tuusulan Rintamaveteraanit ry: Tuula Lind, varajäsen Eija Seuna
 • Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään Seudun Jaosto: Taisto Vanhapelto, varajäsen Seija Toivonen
   
 • Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Keravan Seudun Jaosto: Jaakko Torppa, varajäsen Sakari Simola
   

Lisäksi veteraanijärjestöt ovat esittäneet, että Tuusulan kunnan edustajiksi valittaisiin kaksi jäsentä sekä kaksi varajäsentä järjestöjen ehdottamista seuraavista henkilöistä:

Tuusulan Sotaveteraanit ry: Erkki Mäkilä, varajäsen Kalervo Kärpänoja

Tuusulan Rintamaveteraanit ry: Antti Simola, varajäsen Matti Kulmala

Muut järjestöt eivät ole nimenneet ehdokkaita kunnan edustajiksi.

Tasa-arvolain säännösten vaatimuksista on perusteltu syy poiketa jäseniä valittaessa, kun valitaan edustajiksi veteraaneja.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa veteraanitoimikunnan toimikaudeksi 8/2021–5/2023 seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Jaakko Torppa Sakari Simola
Jorma Riissanen Leena Jäntti
Tuula Lind Aarret Lindfors
Taisto Vanhapelto Seija Toivonen

 

 • nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Erkki Mäkilä Kalervo Kärpänoja
Antti Simola Matti Kulmala

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • asettaa veteraanitoimikunnan toimikaudeksi 8/2021–5/2023 seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Jaakko Torppa Sakari Simola
Jorma Riissanen Leena Jäntti
Tuula Lind Aarret Lindfors
Taisto Vanhapelto Seija Toivonen

 

 • nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Erkki Mäkilä Kalervo Kärpänoja
Antti Simola

Matti Kulmala

 

 • valita veteraanitoimikunnan puheenjohtajaksi Antti Simolan.

Tiedoksi

valitut, yhdistykset, veteraanitoimikunta, luottamushenkilörekisteri  

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.