Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 Vammaisneuvosto 9/2021–5/2023

TUUDno-2021-2007

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella. Vammaisneuvosto on puolueeton ja riippumaton eikä aja yksittäisen vammaisjärjestön asioita.

Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kunnassa toimivien vammaisjärjestöjen edustajaksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus nimeää neuvostoon puhevaltaisen edustajansa sekä tälle varajäsenen. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten mm. vammaisneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa on kuitenkin syytä pyrkiä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen.

Vammaisjärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi vammaisneuvoston toimikaudeksi 09/2021–5/2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen ehdotusten mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen

Yhdistys

Henkilökohtainen varajäsen

Yhdistys

 

 

 

 

Merja Heikkonen     

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry

Timo Koivisto

Järvenpään seudun diabetesyhdistys

Timo Kalpio

Keski-Uudenmaan
Kuulo ry

Veikko Vainio

Keski-Uudenmaan
Kuulo ry

Tuula Karlsson

Tuusulanjärven
Reuma ry

Lahja Kurkivuori

Tuusulanjärven
Reuma ry

Jukka Keränen

Järvenpään Seudun
Invalidit ry

Timo Iivonen

Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys

Timo Laakso

Helsingin ja Uuden-
maan Neuroyhdistys

Reima Adamsson

TUUMI ry

Jorma Laavola

Kehitysvammaisten
tuki ry

Reino Vesterinen

Uudenmaan
Lihastautiyhdistys ry

Mauno Lehtinen

Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys

Kaj Pirhonen

Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • nimetä vammaisneuvoston toimikaudeksi 9/2021–5/2023 seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Merja Heikkonen Timo Koivisto
Timo Kalpio Veikko Vainio
Tuula Karlsson Lahja Kurkivuori
Jukka Keränen Timo Iivonen
Timo Laakso Reima Adamsson
Jorma Laavola Reino Vesterinen
Mauno Lehtinen Kaj Pirhonen

 

  • nimetä vammaisneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • nimetä vammaisneuvoston toimikaudeksi 9/2021–5/2023 seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Merja Heikkonen Timo Koivisto
Timo Kalpio Veikko Vainio
Tuula Karlsson Lahja Kurkivuori
Jukka Keränen Timo Iivonen
Timo Laakso Reima Adamsson
Jorma Laavola Reino Vesterinen
Mauno Lehtinen Kaj Pirhonen

 

  • nimetä vammaisneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Outi Huuskon ja varaedustajaksi Aila Koivusen.

Tiedoksi

valitut, vammaisneuvosto, yhdistykset, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.